septembar 2008.

19. sednica Vlade Republike Srbije, 25. septembar 2008. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R …

19. sednica Vlade Republike Srbije, 25. septembar 2008. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), Vlada donosi U R E D B U o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite Član 1. U Uredbi o posebnoj naknadi za rad članova i …

Uredba o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANjE CENE LEKOVA Član 1. U Uredbi o kriterijumima …

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova Pročitaj više »

Predlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: podsticaji za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada; procena radnih sposobnosti; profesionalna rehabilitacija; obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom; uslovi za osnivanje i obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih posebnih oblika zapošljavanja i …

Predlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Organizacije za zabranu hemijskog oružja o privilegijama i imunitetima

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA ZABRANU HEMIJSKOG ORUŽJA (OPCW) O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA OPCW-a Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) o privilegijama i imunitetima OPCW-a, sačinjen u Hagu 7. marta 2008. godine, na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između …

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Organizacije za zabranu hemijskog oružja o privilegijama i imunitetima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

NACRT ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE DANSKE O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANjE VIZA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza, koji je potpisan 13. marta 2008. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, danskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma …

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim apsektima vazdušnog saobraćaja

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I EVROPSKE ZAJEDNICE O ODREĐENIM ASPEKTIMA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja koji je sačinjen u Salzburgu 5. maja 2006. godine, u dva originalna primerka na: češkom, danskom, holandskom, engleskom, estonskom, …

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim apsektima vazdušnog saobraćaja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O OBJEDINjAVANjU IZVESNIH PRAVILA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ VAZDUŠNIM PUTEM Član 1. Potvrđuje se Konvencija o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem koja je sačinjena u Montrealu 28. maja 1999. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije o objedinjavanju izvesnih …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU MULTILATERALNOG SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I NjENIH DRŽAVA ČLANICA, REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE ISLAND, REPUBLIKE CRNE GORE, KRALjEVINE NORVEŠKE, RUMUNIJE, REPUBLIKE SRBIJE I MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINjENIH NACIJA NA KOSOVU (U SKLADU SA REZOLUCIJOM SAVETA BEZBEDNOSTI UN 1244 OD 10. JUNA …

Predlog zakona o potvrđivanju multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja Pročitaj više »