avgust 2009.

138. sednica Vlade Republike Srbije, 27. avgust 2009. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ I Razrešava se doc. dr …

138. sednica Vlade Republike Srbije, 27. avgust 2009. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/05 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA Član U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA SOLIDARNOSTI” Član 1. Na poštanske pošiljke u …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“ Pročitaj više »

Uredba o premiji za duvan u listu tipa „Berlej“ i „Orijental“ za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU TIPA BERLEJ I …

Uredba o premiji za duvan u listu tipa „Berlej“ i „Orijental“ za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA REFINANSIRANjE ZBIRNOG …

Uredba o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA …

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O ZAŠTITI DECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠĆAVANjA I SEKSUALNOG ZLOSTAVLjANjA Član 1. Potvrđuje se Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, sačinjena 25. oktobra 2007. godine na Lansarotu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije u originalu na engleskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja Pročitaj više »

136. sednica Vlade Republike Srbije, 20. avgust 2009. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), …

136. sednica Vlade Republike Srbije, 20. avgust 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »