oktobar 2009.

167. sednica Vlade Republike Srbije, 29. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ I Razrešava se doc. dr Dragan …

167. sednica Vlade Republike Srbije, 29. oktobar 2009. godine Pročitaj više »

Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

Na osnovu člana 63. stav 4. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENjA PRIJAVE KONCENTRACIJE Član 1. Ovom uredbom bliže se uređuje sadržina …

Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE RELEVANTNOG TRŽIŠTA Predmet uredbe Član 1. Ovom uredbom bliže se propisuju …

Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta Pročitaj više »

Uredba o načinu uspostavljanja i rada sistema brze razmene informacija o opasnim proizvodima

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU USPOSTAVLjANjA I RADA SISTEMA BRZE RAZMENE INFORMACIJA O OPASNIM PROIZVODIMA Član 1. Ovom …

Uredba o načinu uspostavljanja i rada sistema brze razmene informacija o opasnim proizvodima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji

Na osnovu člana 17. st. 1. i 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju zavoda …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji Pročitaj više »

Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O OBLIKU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE SLUŽBENIH LICA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE Član 1. Ovom uredbom propisuju se …

Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Beograd 1944 – 2009.“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BEOGRAD 1944 – 2009.” Član 1. Na poštanske …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Beograd 1944 – 2009.“ Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju

Na osnovu člana 16. stav 1, člana 62. stav 1. i člana 65. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU NAJNIŽE OSIGURANE SUME, ODNOSNO SUME OSIGURANjA NA KOJU MOŽE BITI UGOVORENO OBAVEZNO OSIGURANjE U SAOBRAĆAJU Član 1.            Ovom uredbom …

Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 16. septembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane Pročitaj više »