decembar 2009.

203. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I …

203. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2009. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 46. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O REGISTRU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA Član 1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava Pročitaj više »

Uredba o antidampinškim merama

Na osnovu člana 31. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU ANTIDAMPINŠKIH MERA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu antidampinških mera, …

Uredba o antidampinškim merama Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatorskih mera

Na osnovu člana 33. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu kompenzatornih mera, …

Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatorskih mera Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza

Na osnovu člana 34. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi …

Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), člana 67. stav 3. i člana 80. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 116/07-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o …

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade

Na osnovu člana 87. stav 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon i 72/09-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I …

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade Pročitaj više »

Uredba o dopuni uredbe o upisu podataka u obrazac lične karte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8. stav 1. Zakona o ličnoj karti („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O UPISU PODATAKA U OBRAZAC LIČNE KARTE Član 1. U Uredbi o upisu podataka u obrazac lične karte …

Uredba o dopuni uredbe o upisu podataka u obrazac lične karte Pročitaj više »

Uredba o određivanju Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 21. Zakona o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U O ODREĐIVANjU MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA IZDAVANjE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA Član 1. Određuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da, kao sertifikaciono telo, izdaje kvalifikovane …

Uredba o određivanju Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Pročitaj više »