maj 2011.

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi …

Uredba o izmenama Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini Pročitaj više »

448. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA I …

448. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac-Loznica

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac-Loznica Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2011. godinu

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 44/95 i 101/05 – dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 , 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen – hrama Svetog Save“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNjA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE” Član 1. Na …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen – hrama Svetog Save“ Pročitaj više »