septembar 2011.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reintegracije povratka po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2011. i 2012. godinu (sa tabelom)

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE REINTEGRACIJE POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI ZA 2011. I 2012. GODINU I. UVOD Akcionim planom za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuju se mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Strategija), …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reintegracije povratka po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2011. i 2012. godinu (sa tabelom) Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) UREDBU O IZMENAMA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OSLOBOĐENjE …

Uredba o izmenama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ZAŠTITI …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. …

Uredba o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave Pročitaj više »

Predlog zakona o tržišnom nadzoru (sa tabelom usklađenosti)

Tabela usklađenosti – Predlog zakona o tržišnom nadzoru 1. Naziv propisa EU UREDBA EZ BR 765/2008EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETAod 9. jula 2008. godinekojom se propisuju zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzoru vezi sa trgovanjem proizvodima i kojom se ukida Uredba(EEZ) br. 339/93(Tekst od značaja za EEP)Službeni list L 218, 13/08/2008 str. 0030–0047 2. „CELEX” oznaka …

Predlog zakona o tržišnom nadzoru (sa tabelom usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o tržišnom nadzoru (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU I. UVODNE ODREDBE Predmet, cilj, primena i pojmovi Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se oblast tržišnog nadzora koju vrše nadležni organi tržišnog nadzora u propisanom delokrugu, opšta pravila za sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mera tržišnog nadzora, saradnja organa tržišnog nadzora i carinskog organa, razmena informacija i komunikacija sa zainteresovanim …

Predlog zakona o tržišnom nadzoru (sa tabelom usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (sa tabelama usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti mineralne politike i način njenog ostvarivanja, uslovi i način izvođenja geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, istraživanja geološke sredine, kao i geološka istraživanja radi prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i …

Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (sa tabelama usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU I SARADNjI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o strateškom partnerstvu i saradnji, koji je zaključen u Parizu 8. aprila 2011. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske Pročitaj više »

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANjA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016.GODINE I. UVOD Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) utvrđuju se smernice razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji …

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANjA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016.GODINE I. UVOD Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) utvrđuju se smernice razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji …

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine Pročitaj više »