avgust 2012.

11. sednica Vlade Republike Srbije, 30. avgust 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

11. sednica Vlade Republike Srbije, 30. avgust 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade

Ha osnovu člana 29. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE Član 1. U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05, …

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel-goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini

U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva, i to: dizel goriva D-2, odnosno evrodizela za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini. Sredstva …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel-goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA I …

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE I PROTOKOLA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

Broj: K-18/2011 Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije u Beogradu i ima čast da se pozove na notu cenjene Ambasade broj 2262 od 13. jula 2011. godine, čiji je sadržaj sledeći: “L’Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l’onore di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANjU ZAMENE VOZAČKIH DOZVOLA ZAKLjUČEN IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, koji je postignut razmenom nota u Beogradu, 13. jula 2011. godine i 14. jula 2011. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

OBRAZLOŽENjE 1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije Pročitaj više »