oktobar 2012.

Uredba o reprogramiranju odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

Uredba o reprogramiranju odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje teretnih vozila i specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje teretnih vozila i specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o načinu pružanja informacija i postupku obaveštavanja o primeni sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih mera u oblasti bezbednosti hrane, veterine i zaštite bilja

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU PRUŽANJA INFORMACIJA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O PRIMENI SANITARNIH, …

Uredba o načinu pružanja informacija i postupku obaveštavanja o primeni sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih mera u oblasti bezbednosti hrane, veterine i zaštite bilja Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru

Ha osnovu člana 1. stav 6. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE KONKURENTNOSTI U JAVNOM …

Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru Pročitaj više »

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI DO 2020. GODINE DEO PRVI KONTEKST, KONCEPT I CILJEVI STRATEGIJE Kontekst nastanka Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine Ova strategija se …

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE PALESTINE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor), potpisan 27. aprila 2012. godine …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA Član 1. U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), u članu 7. stav 3. reči: „troškove i naknade za polaganje tog ispita,” brišu se. Stav 4. menja se i glasi: „Posebni stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (sa tabelom usklađenosti) Pročitaj više »