avgust 2013.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, sačinjen u Beogradu 6. juna 2013. godine, na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o saradnji …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma, sačinjen u Beogradu 4. jula 2013. godine, na srpskom, gruzijskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine

A K C I O N I P L A N ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KONTROLE STRELJAČKOG I LAKOG ORUŽJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU 2010-2015. GODINE I. UVOD Nacionalnom strategijom kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 36/10), koju je Vlada usvojila 13. maja. 2010. godine …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine Pročitaj više »

Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

AKCIONI PLAN (2013-2014. GODINE) ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe Cilj 1.1. : Unapređenje primene kvalifikovanih elektronskih sertifikata Aktivnost 1: Uspostavljanje nacionalne TSL liste u skladu sa odlukom Evropske komisije 2009/767/EC četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena nacionalna …

Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Utvrđuje se Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine

A K C I O N I P L A N ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KONTROLE STRELJAČKOG I LAKOG ORUŽJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU 2010-2015. GODINE I. UVOD Nacionalnom strategijom kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 36/10), koju je Vlada usvojila 13. maja. 2010. godine …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine Pročitaj više »

Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

AKCIONI PLAN (2013-2014. GODINE) ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe Cilj 1.1. : Unapređenje primene kvalifikovanih elektronskih sertifikata Aktivnost 1: Uspostavljanje nacionalne TSL liste u skladu sa odlukom Evropske komisije 2009/767/EC četvrti kvartal 2013. godine Uspostavljena nacionalna …

Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Utvrđuje se Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine Pročitaj više »