avgust 2013.

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2013. godine

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E …

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

PRILOG SADRŽAJ PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU Podaci o korisniku javnih sredstava: Red.br Vrsta podatka o korisniku javnih sredstava 1. JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) 2. Trezor 3. Matični broj 4. PIB (poreski identifikacioni broj) 5. Šifra delatnosti 6. Funkcionalna klasifikacija 7. Naziv korisnika javnih sredstava …

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru Pročitaj više »

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

Na osnovu člana 93a stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH …

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru Pročitaj više »

90. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2013. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š …

90. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Pročitaj više »

Uredbu o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM …

Uredbu o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini Pročitaj više »