septembar 2013.

96. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

96. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Ha osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik PC”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Pročitaj više »

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „poverljivo” i „interno” u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Ha osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U KANCELARIJI SAVETA ZA …

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „poverljivo” i „interno” u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU ANEKSA BR. 2 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE Član 1. Potvrđuje se Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike …

Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI Član 1. U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 72/11), u članu 82. stav 3. reči: „dve godine” zamenjuju se rečima: „dve godine i šest meseci”. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. OBRAZLOŽENJE I. …

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), član 40. menja se i glasi: „Član 40. Samostalnu visokoškolsku ustanovu mogu osnovati Republika, pravno i fizičko lice, u skladu sa zakonom. Kada je osnivač samostalne …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Pročitaj više »

95. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

95. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2013. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PREDLOG ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA I. PREDMET ZAKONA Član 1. Ovim zakonom osnivaju se prekršajni, osnovni, viši, privredni i apelacioni sudovi, određuju njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost i određuju odeljenja Prekršajnog apelacionog i Upravnog suda i područja na kojima vrše nadležnost. Ovim zakonom osnivaju se i osnovna, …

Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Pročitaj više »