maj 2014.

12. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

12. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „75 GODINA BICIKLISTIČKE …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju” Pročitaj više »

10. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O …

10. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2014. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), u članu 2. stav 1, posle reči: „javna isprava”, dodaju se reči: „sa elektronskim nosačem podataka, osim putnog lista koji ne sadrži elektronski nosač podataka”. U stavu 2. reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Pročitaj više »

9. sednica Vlade Republike Srbije, 23. maj 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O …

9. sednica Vlade Republike Srbije, 23. maj 2014. godine Pročitaj više »

Zaključak o izmenama Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. U Zaključku Vlade 05 broj 700-6579/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 71/13), …

Zaključak o izmenama Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije
reforme pravosuđa
Pročitaj više »

8. sednica Vlade Republike Srbije, 22. maj 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O …

8. sednica Vlade Republike Srbije, 22. maj 2014. godine Pročitaj više »