jun 2015.

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene

Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (,,Službeni glasnik RS”, broj …

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene Pročitaj više »

Uredba o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi  U R E D B U O USLOVIMA, NAČINU …

Uredba o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda Pročitaj više »

Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje

Na osnovu člana 274. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O  ODREĐIVANJU RIZIKA KOJI SE MOGU OSIGURATI, ODNOSNO REOSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA …

Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora, zaključen razmenom diplomatskih nota, 15. aprila 2015. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora Pročitaj više »

131. sednica Vlade Republike Srbije, 18. jun 2015. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

131. sednica Vlade Republike Srbije, 18. jun 2015. godine Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 27. i 28. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, …

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA Član 1. U Zakonu o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 142. stav 2. posle reči: „na način kojim se” reč: „obezbeđuje” briše se i dodaju se reči: „kupac medija obavezuje da obezbedi”. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i Narednim dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA UČESNICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA, SA DODATNIM PROTOKOLOM SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA UČESNICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA I NAREDNIM DODATNIM PROTOKOLOM SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i Narednim dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga Pročitaj više »