septembar 2015.

158. sednica Vlade Republike Srbije, 24. septembar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

158. sednica Vlade Republike Srbije, 24. septembar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanja i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica –Beograd (Batajnica)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica –Beograd (Batajnica) Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanja i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu Pročitaj više »

156. sednica Vlade Republike Srbije, 19. septembar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

156. sednica Vlade Republike Srbije, 19. septembar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine (sa grafičkim prilozima I i II)

Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, …

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine (sa grafičkim prilozima I i II) Pročitaj više »

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

Na osnovu člana 9. stav 9. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05−ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12−US, 72/12, 7/14−US i 44/14), Vlada donosi  UREDBU O ZAJEDNIČKIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA U INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1. Ovom uredbom propisuju se zajednički …

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru Pročitaj više »

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

Na osnovu člana 43. stav 8. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05−ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12−US, 72/12, 7/14−US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1. Ovom uredbom propisuje …

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru Pročitaj više »