april 2018.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU Član 2. Lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Član 1. U Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), u članu 2. posle reči: „predstavnika” reči: „u jedinicama lokalne samouprave”, brišu se. Član 2. U članu 11. stav 2. menja se i glasi: „Statutom se uređuju …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

ANALIZA EFEKATA ZAKONA Koji problem se rešava propisom? Obezbeđivanje uslova za uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja politika, a naročito u proces pripreme zakona, propisa i drugih akata, kao aktivnosti koje u sklopu svog delokruga ostvaruju ministarstva i posebne organizacije, predstavlja kategorijalni imperativ demokratskog poretka. Otvorenost i participativnost u radu organa državne uprave omogućava transparentost, …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Draft Law on Amendments of Law on State Administration. 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

O b r a z l o ž e nj e I. Ustavni osnov za donošenje zakona Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, organizaciju, nadležnost …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 1. Odnos organa državne uprave sa organima opština, gradova i grada Beograda Član 75. Odnosi organa državne uprave sa organima opština, gradova i grada Beograda u pitanjima iz njihovog delokruga zasnivaju se na pravima i dužnostima određenim zakonom. Pri nadzoru nad radom organa opština, gradova i …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI Član 1. U Zakonu o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – dr. zakon) u članu 75. posle stava 2. dodaju se novi stavovi od 3. do 7, koji glase: „Pored ovlašćenja iz stava 2. ovog člana, organ državne …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi Pročitaj više »

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU Član …

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu Pročitaj više »

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

PRILOG 2 REMEDIJACIONE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U VODONOSNOM SLOJU Vodonosni sloj (μg/l u rastvoru) Remedijaciona vrednost Metali Kadmijum (Cd) 6 Hrom (Cr) 30 Bakar (Cu) 75 Nikl (Ni) 75 Olovo (Pb) 75 Cink (Zn) 800 Živa (Hg) 0,3 Arsen (As) 60 Barijum (Ba) 625 Kobalt (Co) 100 Molibden (Mo) 300 Antimon (Sb) …

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu Pročitaj više »