Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Jelena Stojović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija ‒ Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12099/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U

MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Jelena Stojović za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12101/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Dušan Čarkić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija ‒ Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12106/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Vesna Novaković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11897/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Vesna Novaković na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11899/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Maja Mandrapa Gašić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11900/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sandra Dokić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 16. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11901/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Aleksandra Fulgosi za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za kulturno nasleđe od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12006/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Olivera Živanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12005/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Igor Jovičić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12008/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE

ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Žarko Radat za vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 14. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11956/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dušan Purtić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 14. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11967/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I

Razrešava se Milan Nešić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje – Sektor za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje – Sektor za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12058/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I

Postavlja se Milan Nešić na položaj pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje – Sektor za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12060/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Bojana Tošić za vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12017/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Mira Prokopijević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12015/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Aleksandar Nišavić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za meteorološke i hidrološke prognoze, najave i upozorenja od 3. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11994/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Goran Pejanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda od 3. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11995/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Zdravko Kurćubić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11998/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Ilija Milinović dužnosti načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici sa 16. avgustom 2016. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12125/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU DR MIROSLAV ZOTOVIĆ

I

Razrešava se mr sci. med. prim. dr Željko Kanjuh dužnosti vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11907/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJUDR MIROSLAV ZOTOVIĆ

I

Imenuje se mr sci. med. prim. dr Željko Kanjuh za vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11908/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Vladislav Kojić dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

II

Imenuje se Jelena Bečanović, ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12081/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA

U NOVOM PAZARU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru, predstavnici osnivača:

1. Petar Sekulić,

2. Igor Milovanović,

3. Kemal DŽ. Tahirbegović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12046/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA

U NOVOM PAZARU

I

U Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Stevan Pilipović, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti,

2. prof. dr Branko Kovačević, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

3. prof. dr Emina Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12048/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Milovan Filimonović dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

II

Imenuje se Tatjana Eremić, dipl. ekonomista, vlasnik i direktor Društva za računovodstvene i knjigovodstvene poslove i poslove savetovanja u vezi sa porezima „BIT” d.o.o, za člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12103/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance („Službeni glasnik RS”, br. 83/11 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance:

1. prof. dr Dragana Jovanović,

2. Zdravko Stanić.

II

Imenuje se dr Zoran Vučić, koordinator za praćenje stanja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora u Ministarstvu zdravlja, za člana Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12024/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 19/12 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

1. prof. dr Dragana Jovanović,

2. Zdravko Stanić,

3. Branislav Galešev,

4. Igor Radoman.

II

U Komisiju za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci imenuju se za članove:

1. dr Zoran Vučić,

2. Petar Rundić,

3. Lazar Đurović,

4. Dragana Bosiljčić,

5. Aleksandar Andrejić,

6. Radivoje Popović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12025/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji:

1. Zoran Đorđević,

2. Zoran Mašić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12029/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane,

2. Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12033/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za transport:

1) Tatjana Jovanović, predsednik,

2) Dejan Trifunović, zamenik predsednika,

3) Jasmina Simić, sekretar,

4) Jelena Negovanović, zamenik sekretara.

2. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za transevropske mreže:

1) Dejan Trifunović, predsednik,

2) Tatjana Jovanović, zamenik predsednika,

3) Aleksandra Ćupović, sekretar,

4) Mirjana Knežević, zamenik sekretara.

3. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za nauku i istraživanje:

1) prof. dr Viktor Nedović, predsednik,

2) prof. dr Branko Bugarski, zamenik predsednika,

3) Željka Dukić, sekretar,

4) Tijana Knežević, zamenik sekretara.

4. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za obrazovanje i kulturu:

1) prof. dr Zoran Mašić, predsednik,

2) prof. dr Zorana Lužanin, zamenik predsednika,

3) Jelena Cimbaljević, sekretar,

4) Mirko Ožegović, zamenik sekretara.

2

5. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ostala pitanja:

1) Marko Đurić, predsednik,

2) Dušan Kozarev, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12026/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za transport imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Jovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) za zamenika predsednika:

– Imre Kern, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Negovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

2. U Pregovaračku grupu za transevropske mreže imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Jovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) za zamenika predsednika:

– Imre Kern, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Negovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

3. U Pregovaračku grupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Viktor Nedović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Svetlana Bogdanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Željka Dukić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Tijana Knežević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2

4. U Pregovaračku grupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– Gordana Predić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Biljana Stojanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Mirko Ožegović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Katarina Ranđić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

5. U Pregovaračku grupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Marko Đurić, Kancelarija za Kosovo i Metohiju;

2) za sekretara:

– Dušan Kozarev, Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12027/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u užem sastavu:

(1) Bojan Ivković,

(2) Zoran Šoljaga,

(3) Srđan Janković.

2) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Željko Ranković,

(2) Tatjana Jokanović,

(3) Zorica Vuković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12022/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za člana Radne grupe u užem sastavu:

– Jelena Mirković Novaković, Ministarstvo odbrane;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Danijel Radak, Ministarstvo odbrane,

(2) Dragiša Zinaja, Ministarstvo odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12023/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 222. stav 1. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Razrešava se Milesa Marjanović dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Imenuje se Vanja Mandić, dipl. ekonomista, menadžer u NCR d.o.o, Beograd, za predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12127/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 14/11 i 95/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Akreditacionog tela Srbije:

1. Vladimir Lučić, predsednik,

2. Jovanka Lević, član,

3. Biljana Tomić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12148/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 14/11 i 95/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Akreditacionog tela Srbije imenuju se:

1) za predsednika;

– Vladimir Lučić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Nenad Filipović, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(2) Miloš Nikić, dipl. menadžer iz Beograda, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12149/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar