Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3061

Na osnovu člana 167. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Nacionalnog saveta za sprečavanjenegativnih pojava u sportu

1. Obrazuje se Nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu (u daljem tekstu: Savet).

2. Zadatak Saveta je da usklađuje aktivnosti na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama, dopinga u sportu, nameštanja utakmica i drugih negativnih pojava u sportu, kao i ispunjavanje međunarodnih obaveza u tim oblastima.

Savet, u izvršavanju zadataka, iz stava 1. ove tačke, inicira ili predlaže preduzimanje mera i aktivnosti organa državne uprave i nadležnih nacionalnih sportskih saveza na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu i na ispunjavanju međunarodnih obaveza koje proizlaze iz Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/90), Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/91), Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu („Službeni glasnik RS”, broj 38/09) i drugih međunarodnih ugovora.

3. Savet čine:

1) predsednik:

– Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2) zamenik predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar odbrane;

3) potpredsednici:

– Nela Kuburović, ministar pravde,

– Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta;

4) članovi:

– Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

– Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,

– Zagorka Dolovac, Republički javni tužilac,

– Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije,

– Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije,

– Božidar Đurković, predsednik Rukometnog saveza Srbije,

– Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije,

– Milorad Krivokapić, predsednik Vaterpolo saveza Srbije,

– Predrag Milinković, predsednik Udruženja sportskih novinara Srbije,

– Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije,

– Aleksandar Šoštar, predsednik Sportskog saveza Srbije,

– Zoran Mićović, predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije,

– dr Milica Vukašinović Vesić, direktor Antidoping agencije Republike Srbije.

4. Savet u svom radu može da koristi stručnu pomoć u vidu međunarodnih projekata.

5. Savet može, radi efikasnijeg obavljanja svojih poslova, da obrazuje stručne timove i radne grupe i angažuje eksperte.

6. Savet može da traži podatke, analize, obaveštenja i izveštaje od organa državne uprave, teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave, kao i organizacija u oblasti sporta u vezi sa pitanjima zbog kojih je obrazovan. Sednici Saveta mogu da prisustvuju predstavnici organa državne uprave, predstavnici drugih organizacija i udruženja, kao i stručnjaci iz različitih oblasti, radi davanja stručnih mišljenja u vezi sa pojedinim pitanjima koja Savet razmatra.

7. Savet o svom radu izveštava Vladu najmanje jednom godišnje.

8. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo omladine i sporta, koje se i stara o izvršavanju zaključaka Saveta.

9. Savet donosi poslovnik o radu Saveta. Rad Saveta se odvija na sednicama.

10. Predsednik Saveta, zamenik predsednika, potpredsednici, članovi Saveta, članovi stručnih timova i radnih grupa kao i angažovani eksperti, ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu.

11. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 65/11 i 100/12).

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-7875/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar