Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila „Zastava TERVO” Kragujevac

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3057

Na osnovu čl. 11. i 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozilaZastava TERVO” Kragujevac

I. OSNOVNE ODREDBE

Osnivanje

Član 1.

Osniva se Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila „Zastava TERVO” Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo se organizuje kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.

Pravni status Društva

Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Unutrašnja organizacija

Član 4.

Društvo posluje kao jedinstvena radna celina.

Aktom Nadzornog odbora, uređuje se unutrašnja organizacija.

Na akt o unutrašnjoj organizaciji saglasnost daje Skupština Društva.

Aktom Direktora uređuje se sistematizacija poslova u Društvu.

Na akt o sistematizaciji poslova saglasnost daje Nadzorni odbor Društva.

Predmet odluke

Član 5.

Ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, regulisana su prava, obaveze i odgovornosti Društva i osnivača u obavljanju delatnosti, i to:

1) naziv i sedište osnivača;

2) poslovno ime i sedište Društva;

3) pretežna delatnost Društva;

4) ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;

5) iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana Društva i udeo i ukupnom osnovnom kapitalu izraženom u procentima;

6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;

7) određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti;

8) prava, obaveze i odgovornosti osnivača prema Društvu i Društva prema osnivaču;

9) uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka i snošenju rizika;

10) zastupanje Društva;

11) druga pitanja od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti Društva.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Poslovno ime

Član 6.

Poslovno ime Društva je na latiničkom pismu i glasi: Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila „Zastava TERVO” Kragujevac.

Skraćeno poslovno ime Društva je na latiničkom pismu i glasi: „Zastava TERVO” d.o.o. Kragujevac.

O promeni poslovnog imena Društva odlučuje Skupština Društva.

Sedište

Član 7.

Sedište Društva je: Kragujevac, Kosovska 4.

O promeni sedišta odlučuje Skupština Društva.

III. PODACI O OSNIVAČU DRUŠTVA

Osnivač

Član 8.

Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju, na osnovu zakonskog ovlašćenja, osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: Osnivač).

IV. PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 9.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.

Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, evidencija, čuvanje i uništavanje bliže se uređuju posebnom odlukom Nadzornog odbora Društva.

V. DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Pretežna delatnost Društva je:

– Šifra delatnosti: 29.10,

– Naziv delatnosti: Proizvodnja motornih vozila.

Društvo obavlja i druge delatnosti, poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa zakonom.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača.

VI. OSNOVNI KAPITAL I IMOVINA

Imovina društva

Član 11.

Imovinu Društva čine pravo svojine na stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom ili odlukama Osnivača, kao i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Društvo može koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom, odlukom Osnivača i posebnim ugovorom kojim se regulišu međusobni odnosi, prava i obaveze Društva i Osnivača.

Osnivač na osnovu ove odluke unosi u osnovni kapital Društva pravo javne svojine na pokretnim stvarima – opremi čija je specifikacija, po strukturi i vrednosti, data u Prilogu 1. ove odluke.

Osnivač unosi u imovinu Društva pravo korišćenja na nepokretnostima, Zgradama za metaloprerađivačku industriju broj 1, 6, 12, 18 i 20, na katastarskoj parceli 7405/1, LN 11544, KO Kragujevac 1, kao i posebnim delovima broj 1 u prizemlju i broj 2 na prvom spratu Zgrade za metaloprerađivačku industriju broj 1, na katastarskoj parceli 7405/63, LN 11664, KO Kragujevac 1, zajedno sa pripadajućim zemljištem, čija je specifikacija, po strukturi i vrednosti data u Prilogu 2. ove odluke.

Nepokretnosti iz stava 4. ovog člana ne čine deo uloga u osnovni kapital Društva, ostaju u javnoj svojini i ne mogu biti otuđene iz imovine Društva.

Osnivač je saglasan da Društvo, bez njegove dalje saglasnosti i prisustva, na osnovu ove odluke u odgovarajućim javnim registrima može upisati pravo korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini.

Osnovni kapital

Član 12.

Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi 82.142.816,00 (osamdeset dva miliona sto četrdeset dve hiljade sedamsto šesnaest) dinara, pri čemu je:

1) ukupan upisani ulog u stvarima – opremi, ukupne vrednosti 82.142.716,00 (osamdeset dva miliona sto četrdeset dve hiljade sedamsto šesnaest dinara);

2) ukupan upisani novčani ulog u iznosu od 100,00 (sto dinara).

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 13.

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva odlučuje Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača.

Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

Sticanje sredstava za obavljanje delatnosti

Član 14.

Sredstva za obavljanje delatnosti Društvo obezbeđuje obavljanjem delatnosti na tržištu i iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Raspolaganje imovinom Društva

Član 15.

Društvo raspolaže imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, zakonom kojim se uređuje javna svojina i ovom odlukom.

VII. PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I OSNIVAČA

Prava Osnivača

Član 16.

Po osnovu učešća u osnovnom kapitalu Društva, Osnivač ima sledeća prava:

1) pravo upravljanja Društvom;

2) pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva;

3) pravo da bude informisan o poslovanju Društva;

4) pravo da učestvuju u raspodeli likvidacione ili stečajne mase, nakon prestanka Društva stečajem ili likvidacijom;

5) druga prava u skladu sa zakonom.

Odgovornost za obaveze

Član 17.

Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač kao član Društva ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.

VIII. POSLOVANJE, UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Planovi i programi rada i razvoja Društva

Član 18.

Planovima i programima rada utvrđuju se poslovna politika i razvoj Društva, određuju se neposredni zadaci i utvrđuju sredstva i mere za njihovo izvršavanje.

Planovi i programi rada Društva moraju se zasnivati na zakonima kojima se uređuju određeni odnosi u delatnostima kojima se Društvo bavi.

Član 19.

Planovi i programi Društva su:

1) plan i program razvoja Društva;

2) finansijski plan;

3) drugi planovi i programi.

Za svaku kalendarsku godinu, Društvo donosi godišnji program poslovanja i dostavlja ga Osnivaču najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Izveštavanje Osnivača

Član 20.

Društvo je dužno da Osnivaču dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg poslovanja.

Raspodela dobiti i način pokrića gubitka

Član 21.

Dobit Društva, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene odlukom Skupštine Društva, na predlog Nadzornog odbora i uz saglasnost Osnivača.

Poslovni rezultat Društva utvrđuje se u vremenskim periodima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Skupština Društva, na predlog Nadzornog odbora Društva, uz saglasnost Osnivača.

IX. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa, zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja, osim za zaključenje ugovora čija je vrednost veća od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja, za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora.

X. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Organi

Član 23.

Upravljanje u Društvu je dvodomno.

Organi Društva su:

1) Skupština;

2) Nadzorni odbor i

3) direktor.

Skupština

Član 24.

Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač, preko jednog predstavnika, koji ujedno ima funkciju predsednika Skupštine Društva.

Odluku o određivanju i razrešenju predsednika Skupštine Društva donosi Osnivač.

Delokrug Skupštine

Član 25.

Skupština:

1) donosi izmene osnivačkog akta;

2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;

4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva, uz saglasnost Osnivača;

6) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, u skladu sa aktom Osnivača;

7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad, na predlog Nadzornog odbora;

8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;

9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;

10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;

11) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;

12) daje prokuru;

13) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora;

14) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;

15) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;

16) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;

17) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;

18) donosi poslovnik o svom radu;

19) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sednice Skupštine

Član 26.

Redovne i vanredne sednice Skupštine održavaju se u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor

Član 27.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan predsednik Nadzornog odbora.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica za koje postoje smetnje predviđene Zakonom o privrednim društvima, odnosno lice:

1) koje je zaposleno u Društvu;

2) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;

3) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;

4) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Predsednik, odnosno članovi Nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi Društva.

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 28.

Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine od dana njihovog izbora.

Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su izabrani, ostavkom ili razrešenjem.

Delokrug Nadzornog odbora

Član 29.

Nadzorni odbor:

1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

2) donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja;

3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;

4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;

5) zaključuje ugovor o radu sa direktorom i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;

6) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;

7) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;

8) vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva;

9) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;

10) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;

11) predlaže Skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;

12) kontroliše predlog raspodele dobiti;

13) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom;

14) odlučuje o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;

15) odlučuje o sticanju, otuđenju i opterećenju nepokretnosti, osim ukoliko je reč o imovini velike vrednosti;

16) odlučuje o uzimanju kredita, odnosno uzimanju i davanju zajmova, davanju jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica;

17) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na Direktora ili drugo lice u Društvu.

Način rada Nadzornog odbora

Član 30.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu, koji mora biti u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Član 31.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu Nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog člana, tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednice Nadzornog odbora

Član 32.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenom poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije pet dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica Nadzornog odbora

Član 33.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici,.

Prisustvo drugih lica sednicama Nadzornog odbora

Član 34.

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Odlučivanje na sednicama Nadzornog odbora

Član 35.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Član 36.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru, u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine Društva.

Direktor

Član 37.

Društvo ima direktora, koji je zakonski zastupnik Društva.

Direktora imenuje Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Ovlašćenja i odgovornost direktora

Član 38.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Društvo;

2) organizuje i rukovodi procesom rada;

3) donosi akt o sistematizaciji poslova;

4) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje;

6) predlaže finansijske izveštaje;

7) vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora;

8) odgovara za zakonitost rada Društva;

9) odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i tačnost finansijskih izveštaja Društva;

10) vodi evidencije o svim odlukama Skupštine;

11) o svom radu izveštava Nadzorni odbor;

12) obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora.

Mandat direktora

Član 39.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje danom donošenja odluke o izboru.

Po isteku mandata direktor može ponovo biti imenovan.

Mandat direktoru prestaje pre isteka roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Ostavka direktora

Član 40.

Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem predsedniku Skupštine društva.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktor Društva koji je dao ostavku, u obavezi je da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Razrešenje direktora

Član 41.

Direktor može biti razrešen i pre isteka mandatnog perioda na koji je izabran.

Zarada direktora

Član 42.

Direktor ima pravo na zaradu koju utvrđuje Nadzorni odbor, a može imati pravo na stimulaciju u slučaju kad Društvo posluje sa pozitivnim poslovnim rezultatima.

Odluku o visini i isplati stimulacije donosi Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa procedurom propisanom zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

XI. NADZOR

Član 43.

Način sprovođenja unutrašnjeg nadzora u Društvu uređuje se pravilnikom i drugim opštim aktima Društva, koje donosi Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom.

Član 44.

Godišnji finansijski izveštaj Društva obavezno je predmet revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.

Posebna ili vanredna revizija u Društvu sprovodi se pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

XII. AKTI I DOKUMENTI

Član 45.

Društvo donosi opšta akta u skladu sa zakonom.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene knjige i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Društvo je dužno da čuva sve akte i dokumenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

XIII. OSTALE ODREDBE

Radni odnosi

Član 46.

Nakon registracije Društva, direktor Društva je u obavezi da sa potrebnim brojem zaposlenih zaključi ugovore o radu.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa uređuju se ugovorom o radu, u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu

Član 47.

Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se uređuju opštim aktima Društva i ugovorom o radu.

Ostvarivanje prava na štrajk

Član 48.

Pravo na štrajk ostvaruje se u skladu sa zakonom.

Zaštita životne sredine

Član 49.

Društvo je dužno da u obavljanju svoje delatnosti obezbeđuje potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine.

Opštim aktima Društva mogu se detaljnije utvrditi aktivnosti Društva radi zaštite životne sredine, saglasno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona kojim se uređuje oblast zaštite životne sredine.

Dostupnost informacija od javnog značaja

Član 50.

Dostupnost informacija od javnog značaja Društvo vrši u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Za dostupnost informacijama od javnog značaja odgovoran je direktor.

Poslovna tajna

Član 51.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost, zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi, njegovim korišćenjem ili saopštavanjem, mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom direktora Društva i Nadzornog odbora određen kao poslovna tajna.

XIV. OVERA POTPISA

Overa potpisa

Član 52.

Potpisi na ovoj odluci overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

XV. PRELAZNE ODREDBE

Registracija

Član 53.

Društvo počinje sa radom danom registracije u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.

Član 54.

Sve pripremne radnje koje se odnose na registraciju Društva u Registar privrednih subjekata, obaviće vršilac dužnosti direktora Društva.

Vršilac dužnosti direktora

Član 55.

Skupština društva je dužna da najkasnije do dana registracije osnivanja Društva, donese posebnu odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Do izbora direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva, Zoran Adžić iz Kragujevca, Kosovska 1/31, JMBG 2212961720014, koji je ovlašćen da izvrši overu ove odluke, u skladu sa zakonom i preduzme radnje u vezi sa upisom Društva u Registar privrednih subjekata.

Troškovi osnivanja

Član 56.

Troškove registracije, otvaranja računa i druge troškove do registracije u Registru privrednih subjekata, snosiće ministarstvo nadležno za poslove privrede.

XVII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 57.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 023-7827/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabićs.r.

PRILOG 1.

Pregled pokretnih stvariopreme koja se unosi u Društvo kao ulog u osnovni kapital sa procenjenim vrednostima na dan 30. jun 2016. godine

Red. broj

Inv. broj

Šifra

Naziv

Godina nabavke

Procenjena tržišna vrednost u RSD

1

16358

186483

HIDRAULIČNA PRESA

1975

74.640

2

13998

187266

HIDRAULIČNA PRESA

1975

104.497

3

202163

217114

PRESA

1957

124.401

4

14349

184542

PEĆ ZA POPUŠTANJE

1976

127.280

5

14347

185533

PEĆ ZA CEMENTIRANJE

1975

636.401

6

13959

185535

PESKARA

1976

229.105

7

202171

185546

ELEKTRO ROTACIONA PEĆ

1975

509.121

8

24038

185675

KOMORNA PEĆ

1979

636.401

9

14351

185676

ELEKTRIČNA PEĆ

1976

254.561

10

24039

185729

KOMORNA PEĆ

1979

381.841

11

14346

186403

UREĐAJ ZA INDUSTRIJSKO KALJENJE

1976

1.018.242

12

14353

187050

PEĆ ZA CEMENTIRANJE

1976

636.401

13

250185

216999

TOPLOVODNI KOTAO

1994

11.053

14

28092

217279

PEĆ ZA ZAGREVANJE PRSTENA

1986

23.580

15

202168

217304

PEĆ IPSEN

1987

221.066

16

202177

185544

METALNA KADA

1976

38.185

17

1778

184000

MAŠINA ZA GLETOVANJE

1958

111.306

18

1779

184001

MAŠINA ZA OŠTRENJE GLODALA

1958

76.299

19

16368

184009

OŠTRILICA OZUBLJENJE

1975

107.086

20

16374

184011

STRUG REVOLVER

1975

32.126

21

1750

184017

STUBNA BUŠILICA

1958

20.347

22

6227

184288

BUŠILICA

1962

38.150

23

13961

184290

VERTIKALNA BUŠILICA

1975

71.213

24

202176

184291

VERTIKALNA BUŠILICA

1976

66.260

25

16173

184293

BRUSILICA

1975

54.212

26

24046

184302

BRUSILICA AFD 1000

1980

76.299

27

24051

184304

MAŠINA ZA BRUŠENJE

1981

216.850

28

1730

184322

KOPIR STRUG

1958

50.866

29

5635

184335

MAŠINA ZA REZANJE NAVOJA

1961

25.098

30

19511

184471

MAŠINA SA 2 GLAVE

1979

112.943

31

19512

184472

RADIJALNA BUŠILICA

1979

48.189

32

19515

184475

HORIZONTALNA GLODALICA

1979

96.378

33

19516

184476

VERTIKALNA GLODALICA

1979

96.378

34

202158

184480

RADIJALNA BUŠILICA

1987

33.465

35

7824

184481

VERTIKALNA BUŠILICA

1966

11.190

36

11292

184484

HIDRAULIČNA PRESA

1970

124.401

37

24045

184696

STRUG HRA 36 PRVOMAJSKA

1981

38.551

38

28036

185121

HORIZONTALNA PRESA

1988

251.769

39

28095

185123

HIDRAULIČNA PRESA XPJ-10-1

1986

149.281

40

29797

185305

KOPIR STRUG 18/150

1985

48.189

41

13994

185516

VERTIKALNA GLODALICA

1976

74.693

42

14304

185521

HORIZONTALNA GLODALICA

1976

96.378

43

14338

185841

PROVL. VERTIKALNA

1976

210.826

44

202152

185868

BUŠILICA

1976

72.283

45

5564

186290

BRUSILICA

1961

41.964

46

16373

186453

REVOLVER STRUG

1975

53.543

47

202161

186467

SPECIJALNA MAŠINA PN 0008117

1980

60.236

48

16332

186979

BRUSILICA

1975

44.173

49

14301

187040

HIDRAULIČNA PRESA

1975

124.401

50

15665

187041

HORIZONTALNA GLODALICA

1974

66.929

51

25629

187043

RADIJALNA BUŠILICA TRB-4

1985

31.323

52

13999

187162

HIDRAULIČNA PRESA

1975

104.497

53

15035

187249

STUBNA BUŠILICA

1974

21.417

54

16371

187250

JEDINICA OBRADNA ZA GLODANJE

1975

93.701

55

16187

187260

BRUSILICA

1975

401.574

56

13995

193035

UNIVERZALNA GLODALICA

1976

34.936

57

201599

207629

PROGRAM AUTOM. TESTERA

1990

25.098

58

9706

214566

GLEZON

1970

133.858

59

9705

214849

GLEZON

1986

78.343

60

29786

214946

BUŠILICA RADIJALNA RB 70/1600

1985

26.504

61

29583

214948

MAŠINA ZA PRODIRANJE

1985

271.062

62

29754

214966

BUŠILICA TM 12

1985

216.850

63

29759

214968

GLODALICA SUDOSTRAND

1985

120.472

64

29761

214970

KOPIR STRUG FISHER 18/70

1985

48.189

65

29585

214978

GLODALICA HOR FOA 35

1985

120.472

66

24047

214984

BRUSILICA

1981

73.622

67

7825

214990

VERTIKALNA BUŠILICA

1966

11.190

68

8048

214992

STUBNA BUŠILICA

1967

8.393

69

9703

215000

MAŠINA ZA TEST. ZUB. TESTERA

1958

71.530

70

29790

215004

UNIVERZALNI STRUG 500/1000

1985

38.551

71

29795

215006

BUŠILICA TIV 65

1985

30.118

72

29778

215008

BUŠILICA TM 12

1985

96.378

73

29788

215014

GLODALICA HURTLE 32A

1985

216.850

74

29782

215016

BRUSILICA

1985

80.315

75

29776

215018

KOPIR STRUG 18/150

1985

48.189

76

29763

215020

KOPIR STRUG FISHER/70

1985

48.189

77

29765

215022

BRUSILICA

1985

73.622

78

28008

215179

PRESA

1985

208.993

79

29755

215183

BUŠILICA

1985

216.850

80

29584

215187

MAŠINA ZA REZANJE NAVOJA

1985

75.295

81

27724

215189

UNIVERZALNI STRUG

1981

24.094

82

10283

215191

KOPIR STRUG VIER KD 19/80

1974

42.835

83

7843

215193

STUBNA BUŠILICA

1966

8.393

84

29781

215205

BRUSILICA RT 900

1985

80.315

85

29764

215209

GLODALICA P400

1985

204.803

86

29684

215297

MAŠINA ZA ZABUŠIVANJE

1985

96.378

87

6312

215301

MAŠINA ZA OZUBLJENJE

1962

178.031

88

4142

215303

HORIZONTALNA GLODALICA

1991

66.929

89

29789

215305

BUŠILICA

1985

216.850

90

29753

215511

PROŠIRIVAČ ALFING

1985

225.885

91

29796

215515

STRUG 11/100 FISHER

1985

48.189

92

1773

215572

FREZER MAŠINA

1958

66.929

93

28019

215689

AGREG SPEC. MAŠINA

1988

85.334

94

29784

215704

MAŠINA ZA PROŠIRENJE

1985

156.614

95

9704

215711

GLEZON

1986

78.343

96

35199

216361

VERTIKALNI STRUG

1993

53.543

97

0

216473

IVECO BUŠILICA TM-12 35507060

1992

68.268

98

0

216482

IVECO BRUSILICA OLIVE 37701045

1992

240.944

99

28075

216518

STRUG ACMOX

1987

53.543

100

1758

216669

VERTIKALNA BUŠILICA

1952

38.150

101

202162

217004

UNIVERZALNI STRUG

1976

24.094

102

29760

217106

BRUSILICA

1985

334.645

103

35232

217107

IVECO VERTIKALNA BUŠILICA

1992

160.630

104

1708

217108

HORIZONTALNA GLODALICA

1988

107.086

105

35139

217109

VERTIKALNI STRUG

1993

53.543

106

28022

217110

IVECO RAZVRATNICA 035203018

1991

147.244

107

28025

217111

IVECO BUŠILICA 35407077

1991

160.630

108

27355

217115

HORIZONTALNA BUŠILICA

1937

71.530

109

28096

217236

PRESA

1986

222.437

110

35138

217273

BRUSILICA OLIVETI

1992

80.315

111

7793

217305

GLEZON

1968

147.244

112

202164

218253

PNEUMATSKA PRESA

1962

3.732

113

11325

218255

CENTRILICA GLEASON N527

1970

44.173

114

16661

219197

MAŠINA SPECIJALNA

1976

188.238

115

143603

219829

STRUG GILDE MAISTER

2000

100.988

116

2360

220063

HORIZONTALNA GLODALICA

2000

168.312

117

27763

220284

POLUAUT. STRUG ATR 250/213

2001

89.841

118

19517

221514

BRUSILICA FIAT TIV 65

1979

66.929

119

14315

184825

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

40.730

120

14316

184826

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

40.730

121

14317

184827

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

40.730

122

14319

184828

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

40.730

123

14321

184829

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

36.912

124

14324

184832

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

36.912

125

28013

185087

TRANSPORTER SPONA

1988

17.685

126

28023

185088

TRANSPORTER SPONA

1988

17.685

127

28076

185089

TRANSPORTER ASM-OH

1987

17.685

128

29746

185090

APARAT ZA ZAVARIVANJE ULJANIK

1986

776

129

29779

185091

APARAT ZA ZAVARIVANJE ULJANIK

1986

35.371

130

29780

185092

APARAT ZA ZAVARIVANJE ULJANIK

1986

35.371

131

202300

185101

DIZALICA MASKE 5000 KG

1985

228.435

132

25632

185104

DIZALICA STUBN 500KG

1985

53.056

133

25633

185105

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

134

25635

185107

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

135

25636

185108

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

136

25638

185109

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

137

25639

185110

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

138

25641

185112

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

139

25642

185113

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

140

25644

185115

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

53.056

141

25645

185116

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

41.266

142

25646

185117

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

41.266

143

25650

185118

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

41.266

144

25651

185119

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

41.266

145

202293

185412

APARAT ZA ŠAVNO ZAVARIVANJE

1985

35.371

146

14310

185871

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

33.093

147

87397

185908

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

148

87400

185909

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

149

87468

185910

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

150

87466

185912

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

151

87469

185913

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

152

87392

185978

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

153

87396

185980

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

154

11568

186746

ELEKTRIČNA DIZALICA

1970

37.597

155

87394

186749

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

156

87467

186750

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

157

87398

187000

KOLICA SA 4 TOČKA

1976

3.054

158

14326

187081

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

36.912

159

29103

189350

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1968

34.307

160

11862

215382

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1989

11.790

161

24023

215530

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1961

42.531

162

143680

218459

APARAT ZA ZAVARIVANJE MIG MAG

1998

39.792

163

201702

219108

STUBNA DIZALICA OD 150 KG

1976

2.927

164

202262

219109

STUBNA DIZALICA OD 150 KG

1985

3.390

165

25659

184419

KABINA ZA FARBANJE

1986

88.426

166

28098

187267

METALNA KADA

1976

38.185

167

29783

214952

UREĐAJ ZA PRANJE

1986

44.213

168

29794

214958

UREĐAJ ZA PRANJE UD-2

1986

44.213

169

28091

214962

UREĐAJ ZA PRANJE

1976

17.820

170

0

217529

UREĐAJ ZA ULJE SA PUMPOM

1995

29.475

171

0

219138

8581827 LIVAČKI ALAT

1998

1.181

172

0

221950

1647629 LIVAČKI ALAT

2006

1.181

173

1

222084

613233901 ALAT ZA KOV. PRED. OSOVINE

2004

1.181

174

450192

222123

IZRADA ALATA ZA ČAURE 46653157

2012

1.181

175

450145

222139

ALAT ZA LIV. GLAV. ZADNJEG TOČKA

2012

1.181

176

450146

222140

ZADNJA GLAVČINA

2012

1.181

177

450147

222141

ALAT ZA LIV. POKLOP. KUTIJE MOSTA

2012

1.181

178

450148

222142

ZADNJA GLAVČINA

2012

1.181

179

450149

222143

ALAT ZA LIV. KUĆIŠTA DIFERENCIJALA

2012

1.181

180

450150

222144

ALAT ZA LIV. NEPOK. VILJUŠKE

2012

1.181

181

450151

222145

ALAT ZA LIV. POKR. VILJUŠKE – DESNA

2012

1.181

182

450152

222146

ALAT ZA LIV. POKR. VILJUŠKE – LEVA

2012

1.181

183

450153

222147

KUTIJA MOSTA

2012

1.181

184

450154

222148

ALAT ZA LIV. GLAV. PREDNJEG TOČKA

2012

1.181

185

450158

222149

ALAT ZA LIV. KUĆIŠTA DIFERENCIJALA

2012

1.181

186

450159

222150

ALAT ZA LIV. POKLOPCA

2012

1.181

187

450160

222151

ALAT ZA LIV. KUĆ. LEŽAJA – NOS. GL.

2012

1.181

188

450161

222152

KUTIJA MOSTA

2012

1.181

189

450156

222153

PREDNJA GLAVČINA

2012

1.181

190

450157

222154

ALAT ZA LIV. KUTIJE MOSTA

2012

1.181

191

450155

222155

KUĆIŠTE DIFERENCIJALA

2012

1.181

192

450165

222165

MOD. ZA LIVENJE DELA 851010178

2013

1.181

193

450169

222169

ALAT ZA ZAŠTITNU GUMU 51019489

2013

1.181

194

450062

222172

ALAT ZA KOVANJE 807177638

2014

29.100

195

202427

216130

MAŠINSKE MAKAZE

1967

116.937

196

25671

219193

OŠTRILICA

1975

26.950

197

20172

219194

OŠTRILICA

1975

26.950

198

300789

217903

APARAT ZA ISPITIVANJE PRSKOTINA

1959

251.106

199

300996

218049

APARAT ZA MERENJE HRAPAVOSTI

1995

65.554

200

300982

218051

MERNA PLOČA 1000X630

1989

7.246

201

28041

217889

OPTON TERMINAL

1985

51.877

202

2118

221564

KRZALICA ZA SEČENJE POLUGA

2003

45.570

203

18018

217778

APARAT ZA MERENJE TVRDOĆE

1977

152.736

204

300924

217779

VELIKA PLOČA ZA RISOVANJE

1989

11.790

205

300956

217804

METALNA PLOČA ZA RISOVANJE

1995

9.285

206

300798

217893

STO ZA LINISKU KONTROLU

1986

6.190

207

300797

217895

UREĐAJ ZA KONTROLU MOM. KLJUČA

1989

32.423

208

300796

217897

PROBNI STO

1989

16.978

209

300206

217905

UREĐAJ ZA MERENJE MOM. KLJUČA

1994

32.423

210

300922

217924

GRANITNA PLOČA ZA RISOVANJE

1995

11.790

211

300822

217929

MERNA PLOČA

1989

11.790

212

250381

218024

ELEKTRON UREĐ. ZA KONTR. MOM

1993

73.689

213

300943

218027

APARAT ZA OBEL. EL. PISALJKA

1974

7.636

214

18017

218028

APARAT ZA MERENJE HRAPAVOSTI

1977

33.093

215

300980

218053

APARAT ZA MERENJE TVRDOĆE

1989

20.702

216

300942

218055

APARAT ZA OBEL. EL. PISALJKA

1974

7.636

217

400377

218063

GRANITNA MERNA PLOČA

1995

14.738

218

300207

218188

APARAT ZA MERENJE MOM. KLJUČA

1994

32.423

219

300843

218233

MERNA PLOČA ZA RISOVANJE

1995

11.790

220

0

218722

METALNA PLOČA

1998

12.769

221

7060

222118

SARPIJEVO KLATNO

2012

4.858

222

125293

222120

MERNI STO JOHANSSON

2012

4.858

223

450083

222001

MAGNETNA OKRETNA GLAVA

2007

5.061

224

450075

222009

STO SA ŠILJCIMA

2007

5.061

225

450074

222010

STO SA ŠILJCIMA

2007

5.061

226

450073

222011

STO SA ŠILJCIMA

2007

5.061

227

450068

222016

MEHANIČKA OKRETNA GLAVA

2007

5.061

228

13882

222121

PROFIL PROJEKTOR

2012

8.540

229

2172

185806

NORMALNI STRUG

1940

25.433

230

2648

220817

OŠTRILICA

1975

26.772

231

6302

184003

MAŠINA ZA IZRADU KONUSA

1962

167.323

232

6308

214994

MAŠINA ZA OZUBLJENJE

1962

178.031

233

11152

215680

GLEZON

1985

120.472

234

11153

214964

GLEZON

1988

133.858

235

28094

185122

HIDRAULIČNA PRESA

1986

149.281

236

450006

221960

STAB. VIJČ. KOM. 8152520014

2007

897.081

237

450007

221961

STAB. VIJČ. KOM. 8152553775

2007

448.541

238

11444

193041

BRUSILICA

1970

57.224

239

12117

193039

HIDRIFILNA TESTERA

1916

6.358

240

13955

193040

UNIVERZALNI STRUG

1975

26.772

241

18393

191354

UNIVERZALNI STRUG

1979

24.094

242

24036

191145

ALATNA GLODALICA

1980

90.354

243

24055

191344

BUŠILICA KB 40

1981

18.071

244

0

218980

UREĐAJ ZA DINAMIKU ISP. ELASTIČNOSTI

1997

6.384

245

201984

218981

UREĐAJ ZA ISPIT MOTOBRISAČA

1997

3.990

246

450019

221973

IZG. MREŽ. OPRE. ZA INFOR. SISTEM

2007

194.368

247

0

218717

MERAČ TEMPERATURE ZA TESTIVA

1998

1.451

248

25033

218185

IVECO – UREĐ ZA MER. IZDUVNOG GASA

1992

29.475

249

300790

217976

UREĐAJ ZA KONTROLU TOČKOVA

1991

8.548

250

1

222126

KONFERENCIJSKI STO 2 KOM.

2012

16.482

251

1

222127

STO 16 KOM.

2012

109.880

252

1

222128

STOLICA 28 KOM.

2012

96.145

253

1

222129

FOTELJA 9 KOM.

2012

43.265

254

1

222130

ORMAR 6 KOM.

2012

49.446

255

1

222131

METALNI ORMAN ZA DOKUM. 2 KOM.

2012

10.301

256

1

222132

POLICA ZA REGISTRATORE

2012

9.271

257

1

222133

VITRINA 7 KOM.

2012

144.217

258

1

222134

KOMODA

2012

14.078

259

1

222135

ŠIBER ORMAN 10 KOM.

2012

120.181

260

1

222136

STAKLENI ORMAN 4 KOM.

2012

82.410

261

1

222137

STALAŽA 2 KOM.

2012

12.361

262

1

222138

ORMARIĆ

2012

6.867

263

43039

189043

ČIVILUK

1969

129

264

50269

189220

KANCELARIJSKI STO

1964

644

265

99170

189106

STO

1978

429

266

113326

189110

STO

1979

429

267

113330

189125

STO

1979

429

268

113365

189242

FOTELJA

1979

472

269

113366

189247

FOTELJA

1979

524

270

113379

189248

FOTELJA

1979

472

271

113381

189286

FOTELJA

1979

472

272

113382

189287

FOTELJA

1979

1.746

273

113386

189258

FOTELJA

1979

472

274

113387

189036

FOTELJA

1979

472

275

113388

189257

FOTELJA

1979

472

276

113389

189260

FOTELJA

1979

472

277

113390

189259

FOTELJA

1979

472

278

113394

189265

FOTELJA

1979

472

279

113398

189264

FOTELJA

1979

472

280

113400

189114

FOTELJA

1979

472

281

113926

189142

STOLICA

1979

215

282

113929

189152

STOLICA

1979

215

283

113931

189148

STOLICA

1979

215

284

113978

189327

ŠIBER ORMAN

1979

858

285

114811

188724

STO

1979

429

286

120460

189014

ORMAN

1980

880

287

120461

189011

ORMAN

1980

880

288

120462

189012

ORMAN

1980

880

289

120463

189015

ORMAN

1980

880

290

120464

189035

ORMAN

1980

880

291

120465

189019

ORMAN

1980

880

292

120475

189027

ORMAN

1980

880

293

201690

189324

ORMAN ZA LENJIR

1979

429

294

201809

188714

VITRINA

1979

1.288

295

201815

189317

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1979

751

296

201822

189100

VITRINA

1969

1.288

297

201823

189325

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1979

751

298

201838

217334

METALNI PONK

1959

351

299

201839

189306

ŠIBER ORMAN

1979

858

300

300409

196779

INDUSTRIJSKA STOLICA

1990

247

301

0

221780

DIGITALNI MULTIMER

2004

371

302

0

221779

ŠTAMPAČ HP DESK JET 1220C A3

2004

1.484

303

0

221786

ŠTAMPAČ HP DESK JET 5150 A4

2004

1.484

304

0

221772

PC PENTIUM IV PRESCOTT STANDARD

2004

1.855

305

0

221785

ŠTAMPAČ HP DESK JET 5151 A4

2004

1.484

306

0

221775

ŠTAMPAČ HP LASER JET 1010

2004

1.484

307

0

221784

ŠTAMPAČ HP DESKJET 5150 A4

2004

1.484

308

0

221854

HP PHOTO SMART R 707 5.MP/3

2005

2.622

309

0

219660

ŠTAMPAČ HP DESKJET

2000

1.059

310

0

221751

HP DESKJET 1220C A3 ŠTAMPAČ

2004

1.484

311

0

189181

DIAPROJEKTOR AUTOMATSKI

1986

1.311

312

0

219658

PC PENTIUM II

2000

1.324

313

0

219128

MREŽNI POJAČIVAČ

1996

463

314

0

221764

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

315

0

221766

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

316

0

219661

PC PENTIUM III

2000

1.324

317

0

221762

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

318

0

219657

PC PENTIUM II

2000

1.324

319

0

219659

ŠTAMPAČ HP 1100

2000

1.059

320

0

219662

PC PENTIUM III

2000

1.324

321

0

218716

OPREMA ZA TESTING IP 1405

1998

4.369

322

1

221787

ŠTAMPAČ HP DESKJET 5150 A4

2004

1.484

323

1

221782

SKENER HEWLETT-PACKARD 2400C

2004

1.484

324

1

221763

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

325

1

221765

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

326

1

221868

PC PENTIUM IV 2.4

2005

2.185

327

1

221867

PC PENTIUM IV 2.4

2005

2.185

328

1

221815

TA PEĆ

2004

712

329

1

221816

TA PEĆ

2004

712

330

1

221819

TA PEĆ

2004

712

331

20150

217553

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

332

21399

215241

KOMODA

1960

880

333

30566

188805

PISAĆI STO

1962

429

334

42684

188807

PISAĆI STO

1964

429

335

43009

189305

ŠIBER ORMAN

1964

751

336

53605

188827

CRTAĆA TABLA

1968

3.434

337

53885

188864

PISAĆI STO

1988

429

338

54653

188826

CRTAĆA TABLA

1968

3.434

339

54756

188953

DRVENI ŠIBER ORMAN

1970

858

340

54901

217105

STO

1969

429

341

56094

188831

ŠIBER ORMAN

1969

751

342

76656

188828

CRTAĆA TABLA

1968

3.434

343

83627

188844

PISAĆI STO

1969

429

344

83804

190689

STO

1974

429

345

94955

189235

CRTAĆA TABLA

1961

3.434

346

94958

189229

CRTAĆA TABLA

1960

3.434

347

94964

189234

CRTAĆA TABLA

1971

3.434

348

108002

189204

PISAĆI STO

1980

429

349

108003

188842

PISAĆI STO

1974

429

350

108004

189224

PISAĆI STO

1985

429

351

108006

188843

PISAĆI STO

1969

429

352

113377

188787

VITRINA

1979

1.288

353

113383

188781

STO

1979

429

354

113879

189298

DAKTILOGRAFSKI STO

1960

300

355

114795

188871

STO

1988

429

356

119880

189236

PISAĆI STO

1979

429

357

120350

188852

PISAĆI STO

1980

429

358

120354

188870

PISAĆI STO

1980

429

359

120355

188849

PISAĆI STO

1979

429

360

139206

192810

KONFERENCIJSKI STO

1986

515

361

139208

192046

FOTELJA

1986

472

362

143536

220242

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

363

143537

220243

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

364

143538

220244

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

365

143543

220249

LASERSKI ŠTAMPAČ A4

2001

1.578

366

143544

220250

SKENER A4

2001

947

367

143546

220252

MREŽNA OPREMA SYS

2001

442

368

143551

220257

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

369

143558

220264

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

370

143627

219148

TELEFAKS SAMSUNG 3000T

1999

794

371

143637

219901

KOPIR APARAT MITA

2000

7.944

372

143638

219146

PC PENTIUM II

1999

1.324

373

143697

218344

ŠTAMPAČ FX 2170

1998

1.059

374

148010

192321

FOTELJA

1986

472

375

148016

192315

FOTELJA

1986

472

376

148028

192059

FOTELJA

1986

472

377

148032

188906

FOTELJA

1971

472

378

148034

191909

FOTELJA

1986

472

379

167794

222117

FOTO KOPIR APARAT ZA ROLNE

2012

64.042

380

201538

217344

KOMODA ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

1969

472

381

201540

217070

ŠTAMPAČ

1994

1.059

382

201652

188803

ROLO ORMAN

1958

751

383

201653

188836

ŠIBER ORMAN

1969

751

384

201654

188801

ROLO ORMAN

1960

751

385

201658

222026

MERDEVINE

2008

622

386

201661

189322

ŠIBER ORMAN

1969

858

387

201663

188829

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1968

751

388

201664

188832

ŠIBER ORMAN

1969

751

389

201665

188833

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1968

751

390

201671

217343

FOTELJA

1950

472

391

201696

217340

ŽARDINJERA

1992

343

392

201821

189206

PISAĆI STO

1985

429

393

201826

188873

PISAĆI STO

1988

429

394

201827

188872

PISAĆI STO

1988

429

395

201840

217556

VAGA OD 500 KG

1995

7.233

396

201846

217345

PONK

1979

942

397

201849

217341

FOTELJA

1965

472

398

201850

217342

FOTELJA

1967

472

399

201948

218982

GRAFOSKOP

1997

609

400

202058

218482

TELEFON KX T 5310

1998

265

401

202068

217563

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

402

202343

191849

PISAĆI STO PS-3

1986

429

403

202356

188945

FOTELJA

1961

472

404

202375

217562

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

405

250188

216685

TA PEĆ 60/SF

1994

918

406

250376

218282

BERNOULI BOX

1996

1.192

407

250487

218279

DIGITALNO MERNO POJAČALO

1996

1.192

408

250490

218257

LASERSKI ŠTAMPAČ

1997

1.324

409

300204

218281

PRENOSIVI LAPTOP RAČUNAR

1996

1.324

410

300236

218283

ŠTAMPAČ

1996

1.059

411

300294

218280

KONVERTER ZA NAPAJENJE MERNIH

1996

1.192

412

300625

217335

FOTOKOPIR APARAT CANNON

1995

4.767

413

300852

218984

PC PENTIUM INTEL166 MH3

1997

1.324

414

400085

221583

RADNA STANICA – P4 2.4MXZ

2004

3.710

415

400086

221584

PC PENTIUM III 950 MX3

2004

1.855

416

400087

221585

PC PENTIUM III 950 MX3

2004

1.855

417

400088

221586

PC PENTIUM III 950 MX3

2004

1.855

418

400089

221582

LAPTOP RAČUNAR ASUS A2500

2004

1.855

419

400368

220462

MUSTEC BEARPAW 1200 SCANNER

2002

173

420

400490

221599

OCE TDS4OO PLOTER

2004

37.104

421

450052

222037

PC RAČUNAR INTEL

2009

4.919

422

450053

222038

PC RAČUNAR INTEL LASER ML 2240

2009

4.919

423

450054

222027

BROJAČ OBRTAJA

2008

530

424

450055

222031

ISPRAVLJAČ PUNJAČ AKUMULATORA

2008

6.991

425

450056

222030

DAVAČ SILE 120 DAN

2008

463

426

450057

222029

DAVAČ SILE 100 DAN

2008

485

427

450058

222032

MERAČ BUKE CHAUVIN ANOUX CDA

2008

2.004

428

450059

222028

DAVAČ SILE OD 5T

2008

508

429

450162

222160

GRAFIČKA RADNA STANICA

2013

30.506

430

0

219610

UGLOMER SA LUPOM

2000

1.181

431

400496

221827

UREĐAJ ZA DIJAGNOSTIKU

2005

27.499

432

450022

221976

IZG. MREŽ. OPREME ZA INFOR. SISTEM

2007

194.368

433

0

221824

TORBA ZA DIJAGNOSTIKU

2005

1.650

434

23129

190611

SEKRETARSKI TELEFON

1961

132

435

61230

191121

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

436

61231

191122

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

437

61232

191123

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

438

61236

191124

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

439

61237

191028

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

440

61239

191126

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

441

61240

190605

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

442

61241

191128

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

443

61242

190592

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

444

61243

191127

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

445

61244

190614

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

446

109668

191032

BRAVARSKI STO

1978

1.400

447

109669

190616

BRAVARSKI STO

1978

1.400

448

109670

190700

BRAVARSKI STO

1978

1.400

449

450103

222086

281105 – KALORIFER TROFAZNI 6 KW

2011

7.048

450

13759

222119

VAGA ZA SILU

2012

8.097

451

15044

218015

PLOČA ZA OBELEŽAVANJE

1988

14.738

452

18016

218061

TROKORDINATNA MERNA MAŠINA

1977

190.920

453

18019

217935

APARAT ZA MERENJE TVRDOĆE

1977

76.368

454

27907

217907

MAŠINA ZA SEČENJE

1995

7.369

455

28004

217932

FINOTEST

1995

73.689

456

202182

218059

ALATNI MIKROSKOP

1993

28.002

457

250377

218029

APARAT ZA MERENJE KRUŽNOSTI

1993

530.558

458

250378

218057

DIGITALNI MERAČ VISINE

1993

15.094

459

300811

217930

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE TVRDOĆE

1975

63.640

460

300812

217928

MIKROSKOP

1978

76.368

461

300819

217927

MAŠINA ZA BUŠENJE ŠLAJFERICA

1981

17.685

462

300820

218201

UREĐAJ

1978

12.728

463

300821

218200

UREĐAJ ZA SEČENJE

1981

5.895

464

300831

218186

RIPOMETAR

1990

11.790

465

300832

217806

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE KOČNICA

1979

57.276

466

300842

218234

MERNA PLOČA ZA RISOVANJE

1995

7.369

467

300981

218025

EL. INSTRUMENT ZA MERENJE DUŽINE

1970

12.728

468

300983

218026

GRANITNA PLOČA ZA RISOVANJE

1995

30.949

469

300999

218016

ORMAN ZA MERNA SREDSTVA

1989

462

470

301000

218047

ORMAN ZA MERNA SREDSTVA

1989

462

471

1

218840

PONK

1985

1.091

472

37758

218232

METALNI ORMAN

1976

944

473

51119

217996

ORMAN

1976

880

474

61238

191125

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1970

751

475

114813

218183

STO

1974

419

476

119935

218094

STO

1980

419

477

250101

217999

ORMAN ZA ALAT

1992

885

478

250102

217875

ORMAN ZA ALAT

1992

885

479

250103

217874

ORMAN ZA ALAT

1992

885

480

250104

218003

0RMAN ZA ALAT

1992

644

481

250105

217870

ORMAN ZA ALAT

1992

885

482

250106

217873

ORMAN ZA ALAT

1992

644

483

250107

217871

ORMAN ZA ALAT

1992

644

484

250108

217872

ORMAN ZA ALAT

1992

885

485

250109

217781

STO ZA ALAT

1992

885

486

250110

217869

ORMAN ZA ALAT

1992

885

487

250111

217866

ORMAN ZA ALAT

1992

644

488

250112

217867

ORMAN ZA ALAT

1992

885

489

250113

217865

ORMAN ZA ALAT

1992

885

490

250114

218048

ORMAN ZA ALAT

1992

885

491

250115

218083

ORMAN ZA ALAT

1992

885

492

250116

217998

GARDEROBNI ORMAN

1992

880

493

250117

218050

GARDEROBNI ORMAN

1992

885

494

250118

218081

GARDEROBNI ORMAN

1992

885

495

250119

218031

GARDEROBNI ORMAN

1992

885

496

250351

218079

METALNA STALAŽA

1992

590

497

250352

218044

METALNA STALAŽA

1992

590

498

250353

218077

METALNA STALAŽA

1992

885

499

250354

218040

METALNA STALAŽA

1992

590

500

250355

218075

METALNA STALAŽA

1992

885

501

250371

218042

METALNA STALAŽA

1992

885

502

250373

218073

METALNA STALAŽA

1992

885

503

250375

218032

METALNA STALAŽA

1992

885

504

300491

217775

ŠIBER ORMAN

1985

751

505

300493

217776

ŠIBER ORMAN

1985

751

506

300494

217773

ŠIBER ORMAN

1985

885

507

300497

217766

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

508

300498

217918

GARDEROBNI ORMAN

1985

885

509

300762

218009

ŠIBER ORMAN

1985

885

510

300768

218008

ŠIBER ORMAN

1985

858

511

300770

218228

ŠIBER ORMAN

1985

858

512

300805

217923

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1985

751

513

300806

217921

ORMAN

1985

880

514

300814

218197

ORMAN

1985

885

515

300829

218195

ORMAN

1978

885

516

300903

217942

STOLICA

1974

215

517

300904

217940

STOLICA

1978

215

518

300905

217939

STOLICA

1980

210

519

300906

217938

STOLICA

1977

210

520

300911

217936

ORMAN

1976

880

521

0

221788

ŠTAMPAČ HP DESKJET 5150 A4

2004

1.484

522

0

221768

PC PENTIUM IVCEL 2.4 GH3 OFFICE

2004

1.855

523

0

221767

PC PENTIUM IVCEL 2.4 GH3 OFFICE

2004

1.855

524

0

221543

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

525

0

220126

KLIMA ORMAN

2000

734

526

1

221818

TA PEĆ

2004

712

527

25062

218085

RAČUNAR 386

1994

1.324

528

25077

217805

ORMAN

1995

880

529

25093

216372

SKENER A4

1994

794

530

143461

218218

ORMAN

1960

880

531

143547

220255

PC RAČUNAR

2001

1.578

532

143548

220256

MATIČNI ŠTAMPAČ A4

2001

947

533

143606

219295

TELEFONSKA GARNITURA

1999

1.192

534

143655

218646

PC BOX COMPUTERS PENTIUM

1998

1.324

535

143669

218647

LASERSKI ŠTAMPAČ

1998

1.324

536

143763

219679

ŠTAMPAČ DESK INK JET

2000

1.059

537

201990

217914

STO

1969

429

538

202180

218068

CRTAĆA TABLA

1995

3.434

539

300462

218056

VITRINA

1995

1.288

540

300463

218089

VITRINA

1995

1.288

541

450080

222004

ELEK. PISALJKA

2007

441

542

450079

222005

ELEK. PISALJKA

2007

418

543

450078

222006

ELEK. PISALJKA

2007

396

544

300475

217978

VITRINA

1962

1.288

545

300818

218017

STALAŽA

1995

386

546

300830

218033

ORMAN

1995

880

547

300496

218125

REGAL ORMAN

1987

858

548

300807

218179

ORMAN

1995

880

549

300841

218189

POLICA

1974

579

550

300771

218207

ORMAN

1995

880

551

300769

218208

ORMAN

1995

880

552

300767

218209

ČIVILUK

1995

129

553

300766

218210

ORMAN

1995

880

554

450084

222000

KLIMA UREĐAJ

2007

443

555

450047

222041

ELEKTRIČNI RADIJATOR

2009

253

556

450044

222042

ELEKTRIČNI RADIJATOR

2009

253

557

400370

220458

START PC PENTIUM I

2002

1.578

558

450144

222125

OLYMPUS SP-510UZ-7.0MP10HOPT

2012

4.269

559

35249

217838

IVECO ALAT 03252816

1990

40.486

560

35248

217839

IVECO ALAT 03252856

1990

26.991

561

35247

217840

IVECO ALAT 03252855

1990

26.991

562

35246

217841

IVECO ALAT 03252853

1990

26.991

563

35245

217842

IVECO ALAT 03252852

1990

26.991

564

35244

217843

IVECO ALAT 03252693

1990

13.495

565

35243

217844

IVECO ALAT 03252692

1990

13.495

566

35242

217845

IVECO ALAT 03252760

1990

13.495

567

35241

217846

IVECO ALAT 03252759

1990

8.097

568

35240

217847

IVECO ALAT 03252814

1990

40.149

569

35238

217849

IVECO ALAT 03252487

1990

26.991

570

35106

217850

IVECO ALAT 03252795

1990

13.495

571

300998

217853

IVECO ALAT O3252817

1990

40.149

572

300997

217854

IVECO ALAT O3254105

1991

26.991

573

250150

218144

IVECO ALAT MO3252496

1991

26.991

574

250154

218146

IVECO ALAT MO5793443

1992

10.796

575

0

218147

IVECO ALAT MO5787722

1990

8.097

576

250165

218148

IVECO ALAT MO5793347

1992

10.796

577

300773

218150

IVECO ALAT MO5787723

1990

5.398

578

35104

218151

IVECO ALAT M03252924

1990

8.097

579

35103

218153

IVECO ALAT M03252925

1990

8.097

580

202475

218159

IVECO ALAT M03252696

1991

26.991

581

202474

218160

IVECO ALAT M03252867

1991

8.097

582

202467

218161

IVECO ALAT M03252486

1991

26.991

583

202466

218162

IVECO ALAT M03252831

1991

26.991

584

202459

218163

IVECO ALAT M03252697

1991

26.991

585

202458

218164

IVECO ALAT M03252691

1991

26.991

586

202457

218165

IVECO ALAT M03252694

1991

26.991

587

202452

218166

IVECO ALAT M03252690

1994

26.991

588

202451

218167

IVECO ALAT M03252864

1991

8.097

589

450082

222002

MAGNETNA OKRETNA GLAVA

2007

5.061

590

450081

222003

MAGNETNA OKRETNA GLAVA

2007

5.061

591

450069

222015

MEHANIČKA OKRETNA GLAVA

2007

5.061

592

400116

220765

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1985

172

593

400491

221611

DATC ERICSON MD 110 CENTRALA

2004

1.670

594

450020

221974

IZG. MREŽ. OPREME ZA INFOR. SISTEM

2007

194.368

595

250400

216273

KASA FIAMCA

1993

7.941

596

0

221903

PIŠTOLJ M-57 J-127527

1982

2.008

597

0

221904

PIŠTOLJ M-57 C-156149

1982

2.008

598

0

221901

PIŠTOLJ M-57 C-6257

1982

2.008

599

0

221902

PIŠTOLJ M-67 C-23042

1982

2.008

600

0

217683

ČETVOROKRILNI ORMAN

1995

1.073

601

0

221894

PIŠTOLJ M-57 F-69424

1982

2.008

602

0

221898

PIŠTOLJ M-57 C-8398

1982

2.008

603

0

217707

ČETVOROKRILNI ORMAN

1995

1.073

604

0

221896

PIŠTOLJ M-57 C-7096

1982

2.008

605

0

219645

KVARCNA PEĆ

2000

76

606

0

221895

PIŠTOLJ M-57 C-23041

1982

2.008

607

0

221910

PIŠTOLJ CZ-99 126777

1999

2.490

608

0

217686

JEDNOKRILNI ORMAN

1995

644

609

0

217684

STALAŽA

1995

386

610

0

221899

PIŠTOLJ M-57 C-29580

1982

2.008

611

0

217690

ČETVOROKRILNI ORMAN

1995

1.073

612

0

219875

PC START PENTIUM I

2000

1.324

613

0

217692

TROKRILNI ORMAN

1995

858

614

0

217677

STALAŽA

1995

386

615

0

218829

KVARCNA PEĆ

1995

179

616

0

217680

STALAŽA

1995

386

617

0

219300

VIDEO KONFERENCIJA

1999

2.648

618

0

220115

TELEFONSKA CENTRALA

2000

1.192

619

0

220116

TELEFONSKA CENTRALA

2000

1.192

620

0

218500

KVARCNA PEĆ 40590

1997

179

621

0

220122

KVARCNA PEĆ BOSS

2000

78

622

0

221778

BATERIJA ZA KONTROLU

2004

371

623

0

217689

TROKRILNI ORMAN

1995

858

624

0

221907

PIŠTOLJ M-67 03825

1990

2.008

625

0

220124

FRIŽIDER GORENJE 50 L

2000

759

626

0

217693

TROKRILNI ORMAN

1995

858

627

0

217705

DVOKRILNI ORMAN

1995

880

628

0

221781

DIGITALNI MULTIMER

2004

371

629

0

221905

PIŠTOLJ M-57 J-127535

1982

2.008

630

0

217681

STALAŽA

1995

386

631

0

221927

PC OFFICE OSNOVNI RAČUNAR

2005

2.185

632

0

221911

PIŠTOLJ CZ-99 126959

1999

3.213

633

0

221897

PIŠTOLJ M-67 C-6009

1982

2.008

634

0

221926

PC OFFICE OSNOVNI RAČUNAR

2005

2.185

635

0

221906

PIŠTOLJ M-57 C-29564

1982

2.008

636

0

220463

TELEFAKS PANASONIC KX-FT 71

2002

947

637

0

220362

START PENTIUM II

2002

1.578

638

0

220452

PANASONIC KX-T 2375

2002

316

639

0

220451

PANASONIC KX-T 2375

2002

316

640

0

221909

PIŠTOLJ CZ-99 117682

1999

2.209

641

0

221908

PIŠTOLJ M-67 03831

1990

2.008

642

1

219620

ŠTAMPAČ EPSON LX 300 A4

2000

1.059

643

1

221770

PC PENTIUM IVCEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

644

1

221481

START PRINTERSKI SKLOP

2003

1.893

645

12551

192152

ORMAN ZA ARHIVU

1983

751

646

14042

192210

FOTELJA SA TOČKIĆIMA

1984

537

647

14043

192211

FOTELJA SA TOČKIĆIMA

1984

537

648

14054

192412

VITRINA

1957

1.288

649

25063

216552

ŠTAMPAČ

1994

1.059

650

25076

216554

RAČUNAR AVC 386SX

1994

1.324

651

61515

192007

PISAĆA MAŠINA OLIVETI CWP1

1970

596

652

63913

192117

OKRETNA FOTELJA

1983

537

653

68094

192095

ČELIČNA KASA

1984

6.438

654

89829

192296

ŠIBER ORMAN

1976

751

655

89831

192039

ŠIBER ORMAN

1969

751

656

94167

192143

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

657

94169

192150

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

658

94170

192149

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

659

94171

192163

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

660

94172

192145

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

661

94173

192334

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

662

94174

192142

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

663

94175

192158

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

664

94176

192144

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

665

94177

192155

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

666

94204

191985

FOTELJA

1977

472

667

94205

192146

FOTELJA SA TOČKIĆIMA

1984

537

668

94206

192271

FOTELJA

1977

472

669

94207

192162

FOTELJA SA TOČKIĆIMA

1984

537

670

94209

192270

FOTELJA

1977

472

671

113879

192371

DAKTILO STO

1979

300

672

113882

192375

DAKTILO STO

1979

300

673

113885

192380

KANCELARIJSKI STO

1979

644

674

113886

192379

KANCELARIJSKI STO

1979

644

675

113888

192383

LIFTOMAT STOLICA

1979

365

676

113891

192396

LIFTOMAT STOLICA

1979

365

677

113894

192402

LIFTOMAT STOLICA

1979

365

678

139206

191968

KONFERENCIJSKI STO KS-3

1978

515

679

139223

191910

PISAĆI STO

1985

429

680

139224

192107

KONFERENCIJSKI STO

1981

515

681

139228

192307

KONFERENCIJSKI STO

1986

515

682

139231

192309

KONFERENCIJSKI STO

1986

515

683

139232

192312

FOTELJA

1986

472

684

139235

192311

FOTELJA

1986

472

685

139236

191900

FOTELJA

1986

472

686

139239

191880

RADNA FOTELJA

1986

472

687

139240

192317

FOTELJA

1986

472

688

139241

192313

KONFERENCIJSKI STO

1986

515

689

143521

219878

PC START PENTIUM III

2000

1.324

690

143553

220259

PC PENTIUM PIII

2001

1.578

691

143554

220260

PC PENTIUM PIII

2001

1.578

692

143556

220262

PC PENTIUM PIII

2001

1.578

693

143557

220263

PC PENTIUM PIII

2001

1.578

694

143559

220265

PC PENTIUM PIII

2001

1.578

695

143560

220266

SERVER PENTIUM 930MHZ

2001

1.578

696

143561

220267

TELEFAKS PANASONIC KX-FP 81

2001

947

697

143562

220268

MREŽNA OPREMA SYS

2001

442

698

143629

219171

UREĐAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE

1999

424

699

143630

219172

PC PENTIUM II

1999

1.324

700

143653

218645

LASERSKI ŠTAMPAČ

1998

1.324

701

143693

216612

RAČUNAR SERVER FORMIRAN

1994

1.324

702

143696

218507

ŠTAMPAČ HP 61

1998

1.059

703

143900

219147

ŠTAMPAČ HP 1100

1999

1.059

704

148001

192314

FOTELJA

1986

472

705

148002

192044

FOTELJA

1986

472

706

148005

192322

FOTELJA

1986

472

707

148007

191882

FOTELJA 3 RADNA

1986

472

708

148011

192324

FOTELJA

1986

472

709

148013

192323

FOTELJA

1986

472

710

148015

192304

FOTELJA

1986

472

711

148023

192060

FOTELJA

1986

472

712

148027

192062

FOTELJA

1986

472

713

148030

191883

RADNA FOTELJA

1986

472

714

202167

219071

APARAT ZA KOPIRANJE

1985

4.767

715

250100

216286

ORMAN P-6682

1993

429

716

250131

215788

FOTELJA

1992

472

717

250305

212843

KONFERENCIJSKI STO

1992

515

718

250350

216550

UREĐAJ ZA NAPAJANJE RAČUNARA

1994

265

719

250367

212831

RAČUNAR

1992

1.324

720

250457

212336

KONFERENCIJSKI STO

1992

515

721

300501

212733

TELEFONSKE GARNITURE

1997

1.192

722

300515

192293

METALNA KASA

1986

4.899

723

300521

208120

PISAĆA MAŠ. OLIMPIA PROFFESION

1990

1.142

724

300522

208119

PISAĆA MAŠ. OLIMPIA PROFFESION

1990

1.142

725

300524

191971

FOTELJA KLUB F-3

1900

472

726

300531

207643

DAKTILO STOLICA

1990

537

727

300535

216284

PRIMAT ORMAN

1993

880

728

300538

192097

ORMAN UF-8

1900

880

729

300539

191963

VITRINA

1900

1.288

730

300548

208114

PISAĆA MAŠINA PROFESSIONAL 220

1990

1.142

731

300578

188936

TAPACIRANA STOLICA

1970

225

732

300587

216277

ORMAN P-6682

1993

429

733

300864

217210

MATIČNI ŠTAMPAČ DL5800 SN06202

1992

794

734

400037

220593

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1989

172

735

400038

220592

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1983

172

736

400039

220594

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1979

172

737

400053

220610

PROTIV POŽARNI APARAT CO2-5KG

1977

346

738

400069

221627

PROTIV POŽARNI APARAT S-12

2004

528

739

400109

221639

UNUTRAŠNJI HIDRANT BV 2

2004

1.321

740

400110

221640

UNUTRAŠNJI HIDRANT BV 1

2004

1.321

741

400111

221641

UNUTRAŠNJI HIDRANT BV 1

2004

1.016

742

400244

220385

PROTIV POŽARNI APARAT CO2 5 KG

2002

285

743

400245

220386

PROTIV POŽARNI APARAT CO2 5 KG

2002

285

744

400259

220404

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

119

745

400376

220461

START PENTIUM I

2002

1.578

746

450014

221968

APC/SVA750I/750VA-500W/AVRI

2007

11.961

747

450015

221969

APC/SVA750I/750VA-500W/AVR/

2007

11.961

748

450016

221970

ML INTEL XEOL 3040

2007

71.767

749

450017

221971

ML INTEL XEOL 3040

2007

71.767

750

450018

221972

KLIMA SPLIT SISTEM 12 VORTEX

2007

443

751

450037

222052

ŠTAMPAČ

2009

3.935

752

450038

222051

ŠTAMPAČ

2009

3.935

753

450046

222040

APARAT ZA PLASTIFICIRANJE

2009

2.444

754

450048

222039

TERMO AKUMULACIONA PEĆ

2009

791

755

450050

222023

FOTOKOPIR CANNON IR2016J

2008

15.033

756

400492

221713

MAŠINA ZA IZRADU AMBALAŽE

2004

12.426

757

201901

218495

BOJLER

1998

3.655

758

201936

190487

TERMOAKUM. PEĆ 4,5KW MAGNON

1986

1.533

759

250198

217361

SEKRETARSKA GARNITURA PANASONIC

1991

1.032

760

59914

219076

KOMBI 30 8K ŠASIJE 000494

1990

35.795

761

152626

190496

MOTORNA VILJUŠKARA

1980

161.656

762

15963

190411

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

763

15964

190409

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

764

15997

190410

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

765

16001

190408

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

766

16002

190406

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

767

16003

190407

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

768

16004

190395

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

769

16005

217371

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

770

16006

190400

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

771

16007

190401

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

772

16008

190396

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

773

16012

190397

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

774

16013

190398

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

775

16014

190391

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

776

16015

190394

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

777

16016

190392

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

778

16017

190393

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

779

16021

190832

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

780

16022

190830

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

781

16023

190831

GVOZDENA STALAŽA

1957

590

782

18414

190800

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

783

18419

190798

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

784

18420

190799

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

785

18421

190795

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

786

18424

190781

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

787

18425

190796

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

788

18427

190793

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

789

18433

190789

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1958

644

790

18527

190792

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

791

18528

190790

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

792

18529

190791

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

793

18530

190785

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

794

18532

190786

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

795

18534

190787

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

796

18535

190777

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

797

18536

190784

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

798

18537

190782

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

799

18538

190783

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

800

18539

190778

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

801

18541

190779

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1959

644

802

20672

190747

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

803

20673

190750

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

804

20674

190748

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

805

20675

190749

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

806

20676

190737

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

807

20677

190744

METALNA STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1960

644

808

22340

190992

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

809

22341

190987

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

810

22344

190988

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

811

22345

190989

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

812

22346

190954

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

813

22347

190985

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

814

22349

190983

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

815

22350

190984

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

816

22352

190979

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

817

22353

190982

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

818

22354

190980

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

819

22355

190981

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

820

22356

190971

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

821

22357

190978

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

822

22358

190976

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

823

22359

190977

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

824

22360

190972

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

825

22362

190973

STALAŽA ZA AUTO DELOVE

1961

644

826

0

221760

ŠTAMPAČ EPSON LX 1170

2004

1.484

827

0

221813

TA PEĆ

2004

712

828

0

221817

TA PEĆ

2004

712

829

0

221756

RADNA STANICA PC AMD IV 2.4 GHZ

2004

3.339

830

0

221759

ŠTAMPAČ EPSON LX 1170

2004

1.484

831

0

221755

RADNA STANICA PC AMD IV 2.4 GHZ

2004

3.339

832

0

219894

REFLEKTOR SA INSTALACIJAMA

2000

7.221

833

0

220135

TELEFONSKA GARNITURA

2000

1.192

834

0

221757

SERVER PC PENTIUM IV 3.0 GHZ

2004

1.855

835

0

221807

FOTELJA

2004

0

836

0

221792

MREŽNA OPREMA

2004

519

837

0

221752

RADNA STANICA PC AMD IV 2.4 GHZ

2004

3.339

838

0

221754

RADNA STANICA PC AMD IV 2.4 GHZ

2004

3.339

839

0

219621

SKENER A4

2000

794

840

0

218854

LASERSKI ŠTAMPAČ HP 52

1996

1.324

841

1

221753

RADNA STANICA PC AMD IV 2.4 GHZ

2004

3.339

842

143671

218496

FAKS PANASONIC 057616

1998

927

843

201915

219088

TA PEĆ 601-SF

1994

918

844

250181

219619

PC PENTIUM II 586

2000

1.324

845

300624

217363

KOPIR „OLIVETTI EWR”

1990

3.575

846

300625

190427

STO

1983

429

847

300628

217211

MATIČNI ŠTAMPAČ 023600

1992

794

848

300639

220140

TA PEĆ 3 KW

2000

570

849

300643

220143

TA PEĆ 6 KW

2000

570

850

300862

220139

TA PEĆ

2000

570

851

300892

220142

TA PEĆ

2000

570

852

400369

220460

START PC PENTIUM I

2002

1.578

853

0

220340

LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1200

2002

1.578

854

0

220341

TELEFON PANASONIC KX-FP 85

2002

316

855

0

221540

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

856

0

221544

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

857

1

221880

PRINTER EPSON LQ 680

2005

2.185

858

1

218254

TABLA

1996

3.326

859

1

221881

SKENER HEWLIT SCANJET – 2400C

2005

1.748

860

1

221879

RAČUNAR PENTIUM IV

2005

2.185

861

10998

217390

TREZOR KASA

1995

7.941

862

25075

216553

RAČUNAR SERVER AVC 486DX50

1994

1.324

863

143361

217320

TELEFONSKA SEKRETARICA

1992

1.192

864

143363

217548

VITRINA

1995

1.288

865

143365

217547

DVOKRILNI ORMAN

1995

880

866

143367

217139

TAPACIRANA STOLICA

1987

258

867

143370

217149

TAPACIRANA FOTELJA

1993

472

868

143372

217147

KANCELARIJSKI STO

1960

644

869

143373

217144

KANCELARIJSKI STO

1984

644

870

143374

217146

KANCELARIJSKI STO

1984

644

871

143375

217145

KANCELARIJSKI STO

1984

644

872

143376

217142

KANCELARIJSKI STO

1984

644

873

143379

217135

ČIVILUK

1969

129

874

143380

217161

TAPACIRANA STOLICA

1969

258

875

143382

217138

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

876

143383

217137

TAPACIRANA STOLICA

1984

258

877

143387

217160

TAPACIRANA STOLICA

1979

258

878

143388

217151

TAPACIRANA STOLICA

1979

258

879

143545

220251

TELEFAKS PANASONIC KX-FP 81

2001

947

880

143672

219087

KVARCNA PEĆ

1997

406

881

143688

218506

KOMPJUTER

1998

530

882

143698

218504

SKENER HP 4400C

1998

1.059

883

143762

219678

ŠTAMPAČ EPSON LX 300

2000

1.059

884

148096

217175

TAPACIRANA STOLICA

1986

258

885

155091

217351

TELEFAKS PANASONIK

1993

794

886

202448

192862

KONFERENCIJSKI STO

1984

515

887

250193

211996

TERMINAL RAČUNAR

1991

1.324

888

250288

217173

TAPACIRANA STOLICA

1986

258

889

250294

217540

ORMARIĆ

1995

429

890

250297

217549

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

891

250298

217240

LASERSKI ŠTAMPAČ HP-41

1994

1.324

892

250344

191730

ORMAN

1967

880

893

250347

191827

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1988

751

894

250348

216617

LASERSKI ŠTAMPAČ 1100

1994

1.324

895

250357

219095

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

896

250398

191739

KONFERENCIJSKI STO

1963

515

897

250399

191810

ORMAN

1988

880

898

250477

212326

PLAKAR

1992

880

899

250482

212330

ORMAN

1992

880

900

250497

191814

ORMAN

1988

880

901

260351

219098

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

902

300084

216574

ORMAN

1994

880

903

300085

216575

ORMAN

1994

880

904

300086

216566

ORMAN

1994

880

905

300193

216705

VITRINA

1994

1.288

906

300205

217714

RADNA STANICA

1996

5.561

907

300256

191822

STALAŽA

1988

429

908

300258

191819

STOLICA

1988

215

909

300276

219099

STOLICA

1981

215

910

300279

191802

ORMAN

1988

880

911

300285

212325

STOLICA

1992

215

912

300289

191804

STOLICA

1988

215

913

300295

216679

ŠTAMPAČ EPSON A3

1994

1.059

914

300296

216675

ŠTAMPAČ EPSON A3

1994

1.059

915

300296

218265

KOMPJUTER PC PENTIUM 150 MHZ

1997

1.324

916

300297

216676

RAČUNAR PC 386

1994

1.324

917

300298

216677

RAČUNAR PC 386

1994

1.324

918

300851

217324

TA PEĆ

1995

179

919

300879

217717

LASERSKI ŠTAMPAČ

1996

1.324

920

400000

220697

PROTIV POŽARNI APARAT CO2-5

1977

346

921

400001

220698

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1986

172

922

400002

220699

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1971

172

923

400008

220700

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1988

172

924

400009

220701

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1969

172

925

400054

220703

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1979

172

926

400062

221624

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

2004

284

927

400225

220696

PROTIV POŽARNI APARAT CO2-5

1980

346

928

400237

220702

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1979

172

929

400251

220392

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

930

400268

220413

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

931

400271

220416

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

932

400278

220423

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

933

400286

220725

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1980

172

934

400436

221634

UNUTRAŠNJI HIDRANT H-1

2004

1.016

935

400437

221635

UNUTRAŠNJI HIDRANT H-2

2004

1.016

936

450045

222047

ŠTAMPAČ

2009

3.935

937

143602

219296

BOJLER 5 LIT

1999

3.655

938

25097

216269

SUDOPERA

1993

1.052

939

1

217694

DVOKRILNI ORMAN

1995

885

940

1

217708

ORMAN

1995

880

941

1

217691

DVOKRILNI ORMAN

1995

880

942

1

217697

DVOKRILNI ORMAN

1995

885

943

1

217695

DVOKRILNI ORMAN

1995

880

944

1

220123

FAKS PANASONIK

2000

927

945

1

220141

TA PEĆ 6 KW

2000

570

946

1

220114

TELEFONSKA CENTRALA

2000

1.192

947

1

217672

DVOKRILNI ORMAN

1995

880

948

1

219644

KVARCNA PEĆ

2000

76

949

1

216258

KANCELARISKI STO

1993

644

950

1

222064

SIKO GARNIT. 8+12 SEDIS. 17. KOM.

2011

873

951

1

222065

TRPEZARIJSKI STO 5. KOM.

2011

1.331

952

1

222066

R. STO 67662. 67657. 143923. 3 KOM.

2011

1.746

953

1

222067

O. STO 67661. 128483. 67602. 3 KOM.

2011

1.331

954

1

222068

HOKLICE 100. KOM.

2011

21.955

955

1

222069

DVODELNA SUDOPERA 145965. 1 KOM.

2011

998

956

1

222070

VITRINE 128482. 67294. 87234. 3 KOM.

2011

1.164

957

1

222071

INDUSTRIJSKI ŠPORET 1. KOM.

2011

873

958

1

222072

TOPLI STO 67597 1. KOM.

2011

998

959

1

222073

TA PEĆ 1. KOM.

2011

873

960

1

222074

TRODEL. SUDOPERA 1008. 1 KOM.

2011

0

961

1

222075

STALAŽE 142210. 142213. 2 KOM.

2011

1.455

962

1

222076

STO 67271. 67659. 67654. 67653. 4 K

2011

6.235

963

20626

192075

OKRETNA STOLICA

1960

258

964

25071

216778

POLUKRUŽNI STO

1994

601

965

250120

218154

OKRETNA STOLICA

1992

258

966

250301

215804

OKRETNE STOLICE

1992

472

967

250302

215803

OKRETNE STOLICE

1992

419

968

250303

215801

OKRETNE STOLICE

1992

419

969

250304

215800

OKRETNA STOLICA

1992

419

970

250307

212840

VITRINA

1992

582

971

250308

212826

VITRINA

1992

1.288

972

250309

212836

VITRINA

1992

1.288

973

250311

212833

ŽARDINJERA

1992

343

974

250312

212825

ŽARDINJERA

1992

343

975

250313

212821

DVOKRILNI ORMAN

1992

880

976

250314

212823

TROKRILNI ORMAN

1992

858

977

250316

212832

KLUB STO

1992

268

978

250318

212839

ŽARDINJERA

1992

291

979

250319

212837

ŽARDINJERA

1992

343

980

250320

212835

ŽARDINJERA

1992

343

981

250321

212827

ŽARDINJERA

1992

343

982

250325

212820

VITRINA

1992

1.288

983

250327

212824

STAKLENA VITRINA

1992

1.288

984

250328

212841

POLICA UZ STAKLENU VITRINU

1992

291

985

300042

216806

ŽARDINJERA

1994

1.746

986

300043

216783

ŽARDINJERA

1994

343

987

300044

216779

ŽARDINJERA

1994

343

988

300141

216747

STOLICA

1994

215

989

450003

221978

TELEVIZOR

2007

5.820

990

450023

222034

TV LCD LE-A336S SAMSUNG

2009

1.164

991

450042

222045

KVARCNA PEĆ

2009

269

992

450060

222022

LAP TOP DL 1501

2008

4.176

993

450063

222020

KLIMA MIDEA MSG 12HR

2008

459

994

450087

221990

KASA MALA

2007

7.211

995

450088

221989

KASA VELIKA

2007

5.820

996

450089

221988

KASA VELIKA

2007

2.910

997

450090

221987

KASA VELIKA

2007

11.117

998

450091

221986

ZIDNA KLIMA

2007

2.328

999

450092

221985

ZIDNA KLIMA

2007

443

1000

450093

221984

POLUKRUŽNI STO

2007

1.164

1001

450094

221983

POLUKRUŽNI STO

2007

841

1002

450095

221982

OKRUGLI STO

2007

361

1003

450096

221981

OKRUGLI STO

2007

361

1004

450097

221980

FLOMASTER TABLA

2007

481

1005

450098

221979

STALAK ZA TV

2007

582

1006

450099

221977

VIDEO

2007

2.133

1007

450100

222082

EPSON PROJEK. LCD SVGA EMP-S4

2011

18.953

1008

450101

222083

PANASONIC KX-TDA200 T. CENTR.

2011

2.211

1009

450143

222112

TV LED 42LV 5590

2012

42.695

1010

450198

222058

FRIŽIDER R4226W

2010

2.910

1011

0

216560

TOPLOVODNI KOTAO 70 KW

1994

5.895

1012

201961

218331

BOJLER

1998

3.655

1013

450021

221975

IZGR. MREŽ. OPR. ZA INFOR. SISTEM

2007

194.368

1014

0

183381

DIGITRON SKALAR

1986

695

1015

0

211862

APARAT ZA ČIŠĆENJE PODA

1991

4.947

1016

0

218510

ŠTAMPAČ HP 6L

1998

1.059

1017

0

214532

STOLICA

1988

215

1018

0

216203

FRIŽIDER IGNIS

1993

823

1019

0

221430

START PC PENTIUM IV

2003

1.578

1020

0

220062

PC PENTIUM KOMPJUTER

1999

1.324

1021

143549

220253

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1022

143550

220254

MATIČNI ŠTAMPAČ A3

2001

947

1023

143555

220261

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1024

143601

219859

KLIMA UREĐAJ EIDA E 18

2000

2.278

1025

143690

218329

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1026

143691

218330

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1027

143692

218328

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1028

250360

216358

KOMPJUTER PC386DK

1993

2.153

1029

250369

217723

RAČUNAR SA ŠTAMPAČEM

1992

1.324

1030

250376

216561

TA PEĆ 601 SF

1994

918

1031

250487

216562

TA PEĆ 601 SF

1994

918

1032

250490

216364

ŠTAMPAČ EPSON LQ 1070

1994

1.059

1033

300854

218987

RAČUNAR AVC

1994

1.324

1034

300869

217255

RADNA STANICA PC 386 DX

1995

5.561

1035

300875

218988

ŠTAMPAČ

1994

1.059

1036

400040

220595

PROTIV POŽARNI APARAT CO2-5KG

1986

346

1037

400041

220596

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

1987

172

1038

400042

220597

PROTIV POŽARNI APARAT CO2-5KG

1987

346

1039

400056

220342

RAČUNSKA MAŠINA NASCO 2400

2002

126

1040

400222

220377

PROTIV POŽARNI APARAT CO2 5 KG

2002

276

1041

400493

221720

TELEFAKS SAMSUNG SCX4216F

2004

1.113

1042

400498

221777

ŠTAMPAČ HP LASER JET 1010

2004

1.484

1043

450039

222050

ŠTAMPAČ

2009

3.935

1044

450163

222158

RAČUNAR PENTIUM

2013

15.253

1045

450164

222159

RAČUNAR PENTIUM

2013

15.253

1046

0

218295

MAŠINA ZA UPIS ALUMIN. TABLICA

1997

5.531

1047

0

218335

TESTERA ZA TD 305

1998

14.692

1048

0

221734

KALORIFER 4 W ELKO

2004

2.353

1049

0

217259

KRANSKA DIZALICA

1987

95.795

1050

0

220286

HIDRAUL. SKARAST. DIZALICA

2001

34.628

1051

0

219612

INDUSTRIJSKA BATERIJA

2000

44.213

1052

25064

214914

UREĐAJ ZA PUNJENJE AKUMULATORA

1988

10.906

1053

143619

219297

BOJLER 5 LIT

1999

3.655

1054

201607

186107

KOMPRESAR

1984

11.790

1055

450104

222087

281105 KALORIFER TROFAZNI 6KW

2011

7.048

1056

450185

222171

KALORIFER 12KW SA NOSAČEM

2013

2.910

1057

450186

222170

KALORIFER 12KW SA NOSAČEM

2013

2.910

1058

0

221748

ELEKTRIČNA VAGA SW-120/10

2004

1.245

1059

0

221805

MAGACINSKA VAGA

2004

2.353

1060

143632

219170

MAGACINSKA VAGA TIP MV-50

1999

6.090

1061

422569

221806

MAGACINSKA VAGA

2004

2.635

1062

1149

216439

DIZEL VILJUŠKAR INDOS

1984

37.358

1063

1439

214918

DIZEL VILJUŠKAR INDOS

1987

45.140

1064

1949

214386

VILJUŠKAR TU-50 POBEDA

1992

70.842

1065

1954

218251

DIZEL VILJUŠKAR

1982

44.615

1066

1956

214334

VILJUŠKARA TU-35

1992

83.056

1067

1957

214888

VILJUŠKAR TURBO AUTOMAT POBEDA

1983

33.783

1068

17636

219178

TERETNO VOZILO 85.14

1999

95.484

1069

45313

219077

RIVAL 40 10HD

1996

119.997

1070

8788

192824

STO

1969

429

1071

10266

186877

ORMAN ZA ODELO

1946

880

1072

17790

191836

METALNI ČIVILUK

1969

236

1073

27824

184082

GARDEROBNI ORMAN

1962

944

1074

27865

184083

METALNI ORMAN

1962

944

1075

28653

184084

METALNI ORMAN

1962

944

1076

28661

184085

METALNI ORMAN

1962

944

1077

125404

189210

CRTAĆA TABLA

1980

3.434

1078

125476

214682

KONFERENCIJSKI STO

1980

515

1079

201655

189028

ORMAN

1980

880

1080

201837

189099

ORMAN

1969

880

1081

0

219876

PC START PENTIUM II

2000

1.324

1082

0

221541

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

1083

0

219125

MREŽNI POJAČIVAČ

1994

463

1084

0

221804

TELEFAKS PANASONIC KX-FL513FX

2004

1.113

1085

0

218512

TELEFON

1998

265

1086

0

221803

TELEFAKS KX-FL513FX

2004

1.113

1087

0

220285

MOBILNI TELEFON NOKIA

2001

1.262

1088

0

219899

TELEFON PANASONIC 7030

2000

265

1089

0

221537

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

1090

0

219298

PANASONIC KX-T2310

1999

530

1091

0

218298

KVARCNA PEĆ

1997

179

1092

0

219908

FONIT IV TF SIVI TELEFON

2000

265

1093

0

220128

RAČUNAR MONITOR RADNA STANICA

2000

1.940

1094

0

219602

PANASONIC TS 5

2000

344

1095

0

221438

KVARCNA PEĆ 3X100

2003

233

1096

0

220197

PANASONIC KX-TS 15

2001

316

1097

0

221538

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

1098

0

221825

TELEFAKS PANASONIC KX-FT 908

2005

1.311

1099

0

221539

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

1100

0

221542

ELEKTRIČNA KVARCNA PEĆ

2003

219

1101

0

219603

PANASONIC KX TS 10

2000

397

1102

0

219907

FONIT IV TF SIVI TELEFON

2000

1.940

1103

0

221398

MOBILNI APARAT NOKIA 3210

2002

1.262

1104

0

221769

PC PENTIUM IV CEL 2.4GHZ OFFICE

2004

1.855

1105

0

220129

RAČUNAR MONITOR RADNA STANICA

2000

1.940

1106

0

220127

RAČUNAR MONITOR RADNA STANICA

2000

2.910

1107

0

221826

ŠTAMPAČ HP Q 101 02460A

2005

1.748

1108

0

220453

ŠTAMPAČ HP LASERJET 1220

2002

1.262

1109

0

219915

MOBILNI TELEFON SIEMENS S 35

2000

1.059

1110

0

221790

ŠTAMPAČ HP DESKJET 5150 A4

2004

1.484

1111

0

219299

PANASONIC KX-T2310

1999

530

1112

0

220130

RAČUNAR MONITOR RADNA STANICA

2000

2.910

1113

0

219604

PANASONIC KX TS 10

2000

397

1114

0

220339

LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1200

2002

1.578

1115

1

219127

MREŽNI POJAČIVAČ

1996

1.940

1116

1

220338

MATIČNI ŠTAMPAČ EPSON FX-2180

2002

947

1117

1

220310

PANASONIC TS-3MXV

2002

316

1118

394

188930

CRTAĆA TABLA

1961

3.434

1119

1614

188934

CRTAĆA TABLA

1956

3.434

1120

2262

188926

CRTAĆA TABLA

1959

3.434

1121

2959

189290

CRTAĆA TABLA

1965

3.434

1122

7669

185634

ORMAN

1949

880

1123

9768

189288

ČIVILUK

1969

129

1124

14736

214681

VITRINA

1958

1.288

1125

25057

216452

RADNA STANICA AVCPC 386SX

1994

2.383

1126

25059

218742

RAČUNAR SA ŠTAMPAČEM

1992

1.324

1127

25095

216616

RADNA STANICA

1994

5.561

1128

25402

188795

CRTAĆA TABLA

1986

3.434

1129

54988

192853

KONFERENCIJSKI STO

1987

515

1130

55142

216769

STOLICA

1994

215

1131

59262

217265

STOLICA

1984

215

1132

59273

216011

ORMAN

1969

880

1133

59284

189233

METALNI ŠIBER ORMAN

1969

880

1134

84005

188894

ORMAN ZA DOKUMENTACIJU

1975

751

1135

94227

191866

DUBEĆI ČIVILUK

1969

236

1136

96120

216585

STOLICA

1994

215

1137

96359

188901

RADNI STO PS 1

1970

644

1138

97449

188814

ROLO ORMAN

1965

751

1139

97451

188893

ORMAN ZA CRTEŽE

1986

1.009

1140

143498

192827

VITRINA

1986

1.288

1141

143539

220245

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1142

143540

220246

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1143

143541

220247

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1144

143542

220248

ŠTAMPAČ DESKJET A3

2001

1.262

1145

143552

220258

PC RAČUNAR PIII

2001

1.578

1146

143661

218983

PC PENTIUM PENTUM P 166 INTEL

1997

1.324

1147

143670

218471

PC PENTIUM – KOMPJUTER

1998

1.324

1148

143683

218338

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1149

143684

218337

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1150

143685

218339

PC PENTIUM KOMPJUTER

1998

1.324

1151

143776

220132

ŠTAMPAČ A3

2000

1.059

1152

143781

220131

ŠTAMPAČ A4

2000

970

1153

181056

212000

TERMINAL-RAČUNAR

1991

1.324

1154

181062

218264

RAČUNAR PENTIUM AMD-K5

1997

1.324

1155

181073

211999

TERMINAL RAČUNAR

1991

1.324

1156

201539

189193

RAČUNAR 386 DX

1986

993

1157

201628

217071

ŠTAMPAČ EPSON 1170

1991

1.059

1158

201813

217551

TELEFONSKA GARNITURA

1995

1.192

1159

201820

217181

PLOTER A1CO 8 PERA

1994

11.378

1160

202072

216683

CRTAĆA TABLA

1994

3.434

1161

202073

216681

CRTAĆA TABLA

1994

3.434

1162

202087

188764

PISAĆI STO

1986

429

1163

202088

188750

PISAĆI STO

1986

429

1164

202089

188747

PISAĆI STO

1986

429

1165

202090

188760

PISAĆI STO

1986

429

1166

202091

188889

ORMAN ZA PAUS

1986

429

1167

202093

189240

ORMAN ZA PAUS

1970

429

1168

202104

212001

TERMINAL RAČUNAR

1991

1.324

1169

202380

188941

CRTAĆA TABLA

1978

3.434

1170

202381

188821

CRTAĆA TABLA

1968

3.434

1171

202394

216680

CRTAĆA TABLA

1994

3.434

1172

202440

211994

TERMINAL-RAČUNAR

1991

1.324

1173

208640

218483

PANASONIC KX T 5310

1998

2.138

1174

250118

212299

RAČUNAR AT DX 386/33

1992

1.324

1175

250200

211998

TERMINAL RAČUNAR

1991

1.324

1176

250330

191743

STO

1971

429

1177

250363

218743

TA PEĆ

1992

587

1178

250366

218278

TELEFAX KX-F 580

1997

794

1179

300201

217716

ŠTAMPAČ EPSON

1996

1.059

1180

300391

211947

TELEFAKS

1991

794

1181

300394

217379

TA PEĆ

1995

338

1182

300427

196787

FOTOKOPIR APARAT

1990

3.575

1183

300555

217670

STO

1995

429

1184

400066

221620

PROTIV POŽARNI APARAT S-12

2004

406

1185

400074

221622

PROTIV POŽARNI APARAT S-50

2004

813

1186

400076

221621

PROTIV POŽARNI APARAT S-12

2004

406

1187

400078

221625

PROTIV POŽARNI APARAT S-9

2004

284

1188

400079

221626

PRORIV POŽARNI APARAT S-9

2004

284

1189

400097

221703

SPOLJAŠNJI HIDRANT BV 16

2004

1.219

1190

400469

221843

PROTIV POŽARNI APARAT S-2

1997

69

1191

400470

221844

PROTIV POŽARNI APARAT S-2

1997

69

1192

400471

221845

PROTIV POŽARNI APARAT S-2

1997

69

1193

400472

221846

PROTIV POŽARNI APARAT S-2

1997

69

1194

400473

221847

PROTIV POŽARNI APARAT S-3

1997

69

1195

450025

222035

PC PENTIUM 64 BITA I ŠTAMPAČ

2009

4.919

1196

450040

222043

ELEKTRIČNI RADIJATOR

2009

253

1197

450041

222044

ELEKTRIČNI RADIJATOR

2009

253

1198

450043

222046

ŠTAMPAČ

2009

3.935

1199

450049

222048

ŠTAMPAČ

2009

3.935

1200

450051

222049

ŠTAMPAČ

2009

3.935

1201

450168

222168

REKONFIGU. RAČUNARA – KOM. STANICA

2013

61.012

1202

450176

222166

ŠTAMPAČ LASER HP P1102

2013

12.202

1203

0

221613

644812132 MAKITA EL MAK JCI600

2004

1.181

1204

0

221612

644812129 MAKITA EL MAK JNI601

2004

1.181

1205

14311

184310

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

7.510

1206

14323

184831

ELEKTRIČNA DIZALICA

1976

5.820

1207

25634

185106

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

7.760

1208

25640

185111

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

7.760

1209

25643

185114

DIZALICA MASKE 500 KG

1985

7.760

1210

55

185079

STO ZA KONTROLU

1986

1.769

1211

0

217418

STALAŽA

1995

386

1212

0

217395

STALAŽA

1995

386

1213

0

217393

STALAŽA

1995

386

1214

0

217397

STALAŽA

1995

386

1215

0

217484

STALAŽA

1995

386

1216

0

217464

STALAŽA

1995

386

1217

0

217480

STALAŽA

1995

386

1218

0

217476

STALAŽA

1995

386

1219

0

217405

STALAŽA

1995

386

1220

0

217407

STALAŽA

1995

386

1221

0

217399

STALAŽA

1995

386

1222

0

217409

STALAŽA

1995

386

1223

0

217401

STALAŽA

1995

386

1224

0

217411

STALAŽA

1995

386

1225

0

217413

STALAŽA

1995

386

1226

0

217472

STALAŽA

1995

386

1227

0

217295

PONK

1974

942

1228

0

217394

STALAŽA

1995

386

1229

0

217398

STALAŽA

1995

386

1230

0

217402

STALAŽA

1995

386

1231

0

217406

STALAŽA

1995

386

1232

0

217410

STALAŽA

1995

386

1233

0

217414

STALAŽA

1995

386

1234

0

217423

STALAŽA

1995

386

1235

0

217396

STALAŽA

1995

386

1236

0

218757

ORMAN

1995

880

1237

0

218755

ORMAN

1995

880

1238

0

218759

ORMAN

1995

880

1239

0

218777

ORMAN

1995

880

1240

0

185041

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1241

0

185042

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1242

0

185036

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1243

0

185043

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1244

0

185044

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1245

0

185035

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1246

0

185034

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1247

0

185040

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1248

0

185037

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1249

0

185039

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1250

0

185038

GARDEROBNI ORMAN

1988

880

1251

0

185045

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1252

30214

184090

METALNI ORMAN

1962

944

1253

31346

184091

METALNI ORMAN

1962

944

1254

31588

184092

METALNI ORMAN

1962

944

1255

31811

184093

METALNI ORMAN

1962

944

1256

31818

184033

METALNI ORMAN

1962

944

1257

31840

184034

METALNI ORMAN

1962

944

1258

86701

184257

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1259

86702

184258

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1260

86703

184259

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1261

86704

184568

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1262

86705

184569

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1263

86706

184570

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1264

86707

184378

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1265

86708

184379

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1266

86709

184260

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1267

86710

184380

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1268

86711

184381

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1269

86712

184261

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1270

86713

184571

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1271

86714

184572

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1272

86715

184573

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1273

86716

184382

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1274

86717

184383

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1275

86718

184384

ORMAN ZA ALAT

1975

644

1276

87201

216913

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1277

87202

216914

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1278

87203

216908

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1279

87204

216909

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1280

87205

216906

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1281

87206

216907

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1282

87207

216903

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1283

87208

216926

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1284

87209

216944

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1285

87210

216940

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1286

87211

216943

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1287

87212

216941

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1288

87213

216942

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1289

87214

216927

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1290

87215

216939

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1291

87216

216937

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1292

87217

216938

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1293

87253

186922

BRIGADIRSKI STO

1976

866

1294

87254

184638

BRIGADIRSKI STO

1976

866

1295

87255

184639

BRIGADIRSKI STO

1976

866

1296

87258

184278

BRIGADIRSKI STO

1976

866

1297

87959

186330

BRAVARSKI PONK

1976

942

1298

87960

186337

BRAVARSKI PONK

1976

942

1299

87961

184086

BRAVARSKI PONK

1976

942

1300

87963

184621

PONK

1976

942

1301

87964

184622

PONK

1976

942

1302

87966

186925

BRAVARSKI PONK

1976

942

1303

87969

186336

BRAVARSKI PONK

1976

942

1304

87970

187107

BRAVARSKI PONK

1976

942

1305

87971

186343

BRAVARSKI PONK

1976

942

1306

87972

186928

BRAVARSKI PONK

1976

942

1307

87974

186342

BRAVARSKI PONK

1976

942

1308

87975

187103

BRAVARSKI PONK

1976

942

1309

87976

186345

BRAVARSKI PONK

1976

942

1310

87982

185710

BRAVARSKI PONK

1976

942

1311

87990

216930

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1312

87991

216931

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1313

87992

216929

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1314

87993

216971

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1315

87994

216972

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1316

87995

216967

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1317

87996

216970

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1318

87997

216968

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1319

87998

216969

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1320

87999

216959

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1321

88000

216966

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1322

88005

216964

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1323

88006

184715

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1324

114175

187025

BRAVARSKI STO

1979

1.400

1325

114176

186354

BRAVARSKI STO

1979

1.400

1326

114178

186950

BRAVARSKI STO

1979

1.400

1327

114182

187111

BRAVARSKI STO

1979

1.400

1328

125430

184030

ORMAN ZA ALAT SA 3 VRATA

1981

794

1329

125431

184031

ORMAN ZA ALAT SA 3 VRATA

1981

794

1330

125432

184032

ORMAN ZA ALAT SA 3 VRATA

1981

794

1331

125433

183996

ORMAN ZA ALAT SA 3 VRATA

1981

794

1332

125434

216965

GARDEROBNI ORMAN

1976

880

1333

148132

216952

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1334

148133

216955

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1335

148134

216990

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1336

148135

217000

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1337

148136

216997

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1338

148137

216998

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1339

148138

216993

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1340

148141

216996

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1341

148142

216992

GARDEROBNI ORMAN

1985

880

1342

148144

216991

GARDEROBNI ORMAN

1986

880

1343

400153

220521

PROTIV POŽARNA KOLICA 2X30 CO2

1975

864

1344

400154

220522

PROTIV POŽARNI APARAT S-50

1972

864

1345

400155

220526

PROTIV POŽARNI APARAT S-50KG

1979

864

1346

400253

220394

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

1347

400274

220419

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

1348

400276

220421

PROTIV POŽARNI APARAT S 9

2002

104

1349

0

218634

664167314 REZNI ALAT 5 KOM.

1998

1.181

1350

0

219038

672232967 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1351

0

218696

651232889 STEZNI ALAT

1998

1.181

1352

0

219009

639166955 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1353

0

219013

674232939 ALAT 1 KOM.

1999

1.181

1354

0

218414

653232507 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1355

0

218374

651232439 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1356

0

218307

651232396 NEPOKR. STRANA STEGE

1997

1.181

1357

0

219007

639166188 ALAT 1 KOM.

1999

1.181

1358

0

218365

668232590 PROVLAKAČ

1998

1.181

1359

0

218299

651232397 POKRETNA STRANA STEGE

1997

1.181

1360

0

219215

664830937 GLODALO 4 KOM.

1999

1.181

1361

0

219063

672232958 RAČVA 2 KOM.

1999

1.181

1362

0

218404

651232485 STEZNI ALAT

1998

1.181

1363

0

219065

672232965 RAČVA 2 KOM.

1999

1.181

1364

0

218405

651232486 STEZNI ALAT

1998

1.181

1365

0

218672

669232876 ROLNA 2 KOM.

1998

1.181

1366

0

218392

673844512 ALAT 2 KOM.

1998

1.181

1367

0

218671

674232862 MERNI ALAT

1998

1.181

1368

0

218394

673844331 ALAT 2 KOM.

1998

1.181

1369

0

218695

634232891 STEZNI ALAT

1998

1.181

1370

0

218390

673844505 ALAT 2 KOM

1998

1.181

1371

0

218373

651232438 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1372

0

219012

674232938 ALAT 1 KOM

1999

1.181

1373

0

218272

636232098 ALAT ZA PERTLOVANJE

1997

1.181

1374

0

218387

651232448 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1375

0

218385

651232446 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1376

0

218384

651232445 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1377

0

218355

651232463 STEZNI ALAT

1998

1.181

1378

0

218381

651232456 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1379

0

218375

651232440 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1380

0

218380

651232455 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1381

0

218376

651232441 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1382

0

218379

651232454 STEZNI ČELJUSTI

1998

1.181

1383

0

218425

655232600 KOPIR

1998

1.181

1384

0

218434

655232543 KOPIR ŠABLON

1998

1.181

1385

0

218431

637232561 KOPIR

1998

1.181

1386

0

218424

653232566 PAKNOVI

1998

1.181

1387

0

218353

659232459 NOSAČ

1998

1.181

1388

0

219014

674232998 ALAT 1 KOM.

1999

1.181

1389

0

218377

651232442 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1390

0

219036

633232583 ALAT 1 KOM.

1999

1.181

1391

0

218516

653167530 ČELJUSTI

1998

1.181

1392

0

218446

668023164 IGLA 2 KOM.

1998

1.181

1393

0

218435

653232508 STEZNI ČELJUSTI

1998

1.181

1394

0

218409

655232473 KOPIR ŠABLON

1998

1.181

1395

0

218378

651232443 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1396

0

218419

653232551 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1397

0

218705

633232896 ALAT

1998

1.181

1398

0

218417

633232544 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1399

0

219040

672232955 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1400

0

218401

655232431 KOPIR

1998

1.181

1401

0

219037

672232961 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1402

0

218697

631232888 STEZNI ALAT

1998

1.181

1403

0

218360

653232560 PAKNOVI

1998

1.181

1404

0

219204

639167966 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1405

0

219026

646233069 PNEUMATSKA PIŠTALJKA

1999

1.181

1406

0

219006

639167965 ALAT 1 KOM.

1999

1.181

1407

0

219039

672232954 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1408

0

219214

664830801 GLODALO 4 KOM.

1999

1.181

1409

0

219206

1651557 KUTIJA MOSTA

1999

1.181

1410

0

219010

639232886 ALAT 2 KOM.

1999

1.181

1411

0

220323

651233526 STEGA ZA OZUBLJENJE

2002

1.181

1412

0

218416

653149889 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1413

0

220304

676232037 NOSAČ GRANIČNIKA

2002

1.181

1414

0

219155

633233176 KOMPLET ALATA

1999

1.181

1415

0

220274

655233479 KOPIR

2001

1.181

1416

0

220272

631233494 PLOČA ZA KOPIRANJE

2001

1.181

1417

0

220271

633233476 NOSAČ

2001

1.181

1418

0

218354

651232461 STEZNI ALAT

1998

1.181

1419

0

220206

631233335 OSLONA PLOČA

2001

1.181

1420

0

219685

631233301 ALAT ZA STRUGANJE

2000

1.181

1421

0

220322

633233539 NOSAČ KOMADA

2002

1.181

1422

0

219767

633233047 STEGA

2000

1.181

1423

0

220369

651233543 ŠIPKA 1 KOM

2002

1.181

1424

0

219688

633216336 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1425

0

220157

653233368 STEZ. PAKNOVI GARNITURA

2001

1.181

1426

0

219285

664232868 GLODALO

1999

1.181

1427

0

220159

653233369 STEZ PAKNOVI GARNITURA

2001

1.181

1428

0

219287

664232866 GLODALO

1999

1.181

1429

0

220161

634233347 STEGA ZA GLODANJE

2001

1.181

1430

0

219289

659232870 ČAURE

1999

1.181

1431

0

220163

674233256 KONTROLNIK

2001

1.181

1432

0

219501

93930986 ZAPTIV INTEGR. STAKLA

1998

1.181

1433

0

220317

671233544 DŽEPNI KOTROLNIK 2 KOM.

2002

1.181

1434

0

219293

659232874 ČAURE

1999

1.181

1435

0

219305

668233095 IGLA ZA PROVLAČENJE

1999

1.181

1436

0

220290

633233477 STEZAČ 1 KOM.

2001

1.181

1437

0

220239

672149982 MERNA RAČVA

2001

1.181

1438

0

219693

633216339 ALAT ZA BUŠ. KOMPL.

2000

1.181

1439

0

220313

672167433 MERNA RAČVA

2002

1.181

1440

0

219834

664233153 GLODALO 3 KOM.

2000

1.181

1441

0

220232

655233498 KOPIR

2001

1.181

1442

0

219686

631216333 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1443

0

220293

633233488 ALAT ZA BUŠENJE

2001

1.181

1444

0

219306

808592899 NOSAČ GLAVE UPRAVLJ.

1999

1.181

1445

0

220226

651821781 NOSAČ PLOČICA

2001

1.181

1446

0

219680

633216331 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1447

0

220229

653233483 PAKNOVI

2001

1.181

1448

0

219318

632233222 ALAT ZA BUŠENJE PODL.

2000

1.181

1449

0

220231

651233482 GRANIČNIK

2001

1.181

1450

0

219800

674166389 MERNI ALAT

2000

1.181

1451

0

219689

633216340 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1452

0

221732

633233770 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1453

0

219768

633233210 STECA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1454

0

218359

653232552 PAKNOVI

1998

1.181

1455

0

219334

639233206 TRN

2000

1.181

1456

0

219064

672232964 RAČVA 2 KOM.

1999

1.181

1457

0

219336

653233208 ALAT ZA SEČENJE

2000

1.181

1458

0

219062

672232963 RAČVA 2 KOM.

1999

1.181

1459

0

219638

633232726 AL ZA BUŠ. I REZ. NAV.

2000

1.181

1460

0

219766

633232795 STEGA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1461

0

219783

633233120 STEGA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1462

0

219319

653233205 ALAT ZA STRUGANJE

2000

1.181

1463

0

219785

671113549 ČEON KONTROLNIK 2 K

2000

1.181

1464

0

219787

674113560 KONTROL. DUBINE 2 KOM.

2000

1.181

1465

0

219496

651233171 NOSAČ NOŽEVA

1998

1.181

1466

0

219790

634232841 STEGA ZA GLODANJE

2000

1.181

1467

0

219288

659232869 ČAURE

1999

1.181

1468

0

219357

651233033 NOSAČ NAREZNICE

2000

1.181

1469

0

219290

659232871 ČAURE

1999

1.181

1470

0

219892

633233314 PRIBOR ZA BUŠENJE

2000

1.181

1471

0

219292

659232873 ČAURE

1999

1.181

1472

0

219363

631166864 ALAT

2000

1.181

1473

0

219304

671233098 KON. KONUSA

1999

1.181

1474

0

219886

653233269 STEZNE ČELJUSTI

2000

1.181

1475

0

219902

651233353 PAKNOVI

2000

1.181

1476

0

219798

672113553 MERNI ALAT 2 KOM.

2000

1.181

1477

0

219744

634216335 ALAT ZA GLODANJE

2000

1.181

1478

0

219792

668233097 TRN ZA KALIB. 3 KOM.

2000

1.181

1479

0

219684

633216347 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1480

0

219286

664232867 GLODALO

1999

1.181

1481

0

219835

632166183 TRN ZA BRUŠENJE

2000

1.181

1482

0

219642

687862745 REZNI ALAT

2000

1.181

1483

0

219833

633233299 ALAT ZA RAZVRTANJE

2000

1.181

1484

0

219589

671233168 KONTROLNIK 2 KOM.

2000

1.181

1485

0

219320

651233239 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1486

0

219323

668233275 IGLA ZA PROVLAČENJE

2000

1.181

1487

0

219896

651821553 NOSAČ SCC 5 KOM.

2000

1.181

1488

0

219804

651821043 NOSAČ 3 KOM.

2000

1.181

1489

0

220445

631233566 MOTKA ZA PROŠIRIVANJE

2002

1.181

1490

0

219822

675149424 KONTROLNI RADIUS 2 KOM.

2000

1.181

1491

0

221727

668132258 PROVLAKAČ

2004

1.181

1492

0

219291

659232872 ČAURE

1999

1.181

1493

0

220053

651023782 NOSAČ BURGIJA 9 KOM.

2000

1.181

1494

0

221396

633233620 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1495

0

220208

681856130 1 KOM TOCILO

2001

1.181

1496

0

221725

634233787 STEGA ZA OB. RADIJUS

2004

1.181

1497

0

221395

634233628 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1498

0

220303

676232038 NOSAČ GRANIČNIKA

2002

1.181

1499

0

221386

633233619 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1500

0

220320

651233491 STEZNA ČELJUS 3 KOM.

2002

1.181

1501

0

221534

633233679 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1502

0

220319

674149692 KONTROLNIK KOTE

2002

1.181

1503

0

221499

634233676 STEZNA ŠAPA

2003

1.181

1504

0

220318

671233545 DŽEPNI KONTROLNIK 2 KOM.

2002

1.181

1505

0

221387

633233618 ALAT ZA BUŠENJE

2002

1.181

1506

0

220216

655233481 KOPIR ŠABLON

2001

1.181

1507

0

221502

653233733 STEZNI ALAT

2003

1.181

1508

0

220217

655233478 KOPIR ŠABLON

2001

1.181

1509

0

221501

633233673 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1510

0

220352

672233559 MERNA RAČVA 3 KOM.

2002

1.181

1511

0

221388

633233573 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1512

0

220350

651233541 STEZNA ČELJUST 1 KPL

2002

1.181

1513

0

221389

631232430 STEGA ZA STRUGANJE

2002

1.181

1514

0

220291

676232040 NOSAČ GRANIČ. 2 KOM.

2001

1.181

1515

0

221390

639233094 STEGA ZA OBLIK IVICA

2002

1.181

1516

0

220174

651817360 GLOD. GLAVA RG 65

2001

1.181

1517

0

221391

633232680 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1518

0

220329

651233525 STEGA ZA OZUBLJENJE

2002

1.181

1519

0

221392

674233631 KONTROLNIK

2002

1.181

1520

0

220326

635233548 NAPRAVA ZA ZAVIJANJE

2002

1.181

1521

0

221393

633233622 AL. ZA BUŠENJE I GLOD.

2002

1.181

1522

0

220283

674167435 KONTROLNIK KOTE

2001

1.181

1523

0

221394

633232425 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1524

0

220275

655233480 KOPIR

2001

1.181

1525

0

221406

647814802 PNEUM. BRUSIL LSV 2 KOM.

2002

1.181

1526

0

219321

639233207 UMETAK

2000

1.181

1527

0

221500

633233684 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1528

0

219335

632233174 STEGA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1529

0

221578

653233745 STEZNI ALAT

2004

1.181

1530

0

219784

671167310 KONTROLNIK 3 KOM.

2000

1.181

1531

0

221503

631233627 STEG ZA STRUGANJE

2002

1.181

1532

0

219788

671113559 ČEONI KONTROL 2 KOM.

2000

1.181

1533

0

221490

651233577 STEZNI PAKNOVI

2003

1.181

1534

0

219873

651233399 OSOVINA 0 22

2000

1.181

1535

0

221489

651233576 STEZNI PAKNOVI

2003

1.181

1536

0

219596

633233135 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1537

0

221488

651233634 TELO STEGE

2003

1.181

1538

0

219796

651233321 STEZNI ALAT

2000

1.181

1539

0

221487

651233087 POKRETNA STRANA STEGE

2003

1.181

1540

0

219687

633216334 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1541

0

221486

651233091 POKRETNA STRANA STEGE

2003

1.181

1542

0

219588

671233169 KONTROLNIK 2 KOM.

2000

1.181

1543

0

221493

633233668 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1544

0

221397

651233600 ALAT ZA GLODANJE

2002

1.181

1545

0

221579

633233678 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1546

0

220446

631233567 MOTKA ZA PROŠIRIVANJE

2002

1.181

1547

0

221580

633233553 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1548

0

220209

681859800 5 KOM. TOCILO

2001

1.181

1549

0

221498

634233677 STEZNA ŠAPA

2003

1.181

1550

0

220156

655233501 KOPIR

2001

1.181

1551

0

221497

634233665 STEGA ZA GLODANJE

2003

1.181

1552

0

220160

634233331 ALAT ZA GLODANJE

2001

1.181

1553

0

221594

632233784 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1554

0

220165

651233389 GARNITURA PAKNOVA

2001

1.181

1555

0

221595

653233708 STEZNI PAKNOVI

2004

1.181

1556

0

220351

651166286 STEGA ZA OZUBLJENJE

2002

1.181

1557

0

221494

651233703 UMETAK

2003

1.181

1558

0

220332

634233534 STEGA ZA GLODANJE

2002

1.181

1559

0

221496

633233667 ALAT ZA BUŠENJE

2003

1.181

1560

0

220312

672167434 MERNA RAČVA

2002

1.181

1561

0

221495

676188142 ŠABLON

2003

1.181

1562

0

220282

633233492 STEGA

2001

1.181

1563

0

221492

633233451 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1564

0

221491

633233609 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1565

0

219786

674113554 KONTROL VISAK 2 KOM.

2000

1.181

1566

0

220834

634233050 STEGA ZA GLODANJE

2002

1.181

1567

0

219885

653233260 STEZNE ČELJUSTI

2000

1.181

1568

0

220833

633233039 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1569

0

219773

651233270 STEZNE ŠAPE

2000

1.181

1570

0

220832

674233583 KONTROLNIK

2002

1.181

1571

0

219586

651233252 STEGA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1572

0

220830

674233584 KONTROLNIK

2002

1.181

1573

0

220305

655233473 KOPIR

2002

1.181

1574

0

220829

676233580 NOSAČ KOMPAR

2002

1.181

1575

0

220158

653233198 STEZ PAKN. GARNITURA

2001

1.181

1576

0

220831

674233582 KONTROLNIK

2002

1.181

1577

0

220368

651233540 ŠIPKA 1 KOM.

2002

1.181

1578

0

220828

676233581 ETALON

2002

1.181

1579

0

220175

674167395 ETALON

2001

1.181

1580

0

220827

633233151 ALAT ZA BUŠENJE

2002

1.181

1581

0

221405

647814848 PNEUMAT. BUŠILICA LZZ

2002

1.181

1582

0

220826

634233074 STEGA ZA GLODANJE

2002

1.181

1583

0

219791

651233245 NOSAČ

2000

1.181

1584

0

220821

633233127 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1585

0

219872

651233398 OSOVINA 0 22

2000

1.181

1586

0

220835

651233612 STEZNA ŠAPA

2002

1.181

1587

0

220294

651233485 STEGA

2001

1.181

1588

0

220824

651233349 ALAT ZA GLODANJE

2002

1.181

1589

0

220292

676232039 NOSAČ GRANIČ 2 KOM.

2001

1.181

1590

0

220823

639233428 ALAT ZA GRANIČENJE

2002

1.181

1591

0

219733

655149962 KOPIR

2000

1.181

1592

0

221731

633233815 ALAT ZA BUŠENJE

2004

1.181

1593

0

220162

653233332 STEZNI PAKNOVI

2001

1.181

1594

0

220188

634233365 STEGA

2001

1.181

1595

0

219364

655023137 KOPIR

2000

1.181

1596

0

220822

633233426 NOSAČ KOMADA

2002

1.181

1597

0

220820

651233357 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1598

0

220825

659233334 ODSTOJNIK ČAURA

2002

1.181

1599

0

220818

651233379 ODSTOJNA ČAURA

2002

1.181

1600

0

220819

653233377 STEZNA ŠAPA

2002

1.181

1601

0

221742

633233818 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1602

0

221916

633233861 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1603

0

221872

633233971 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1604

0

221717

633233696 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1605

0

221873

633233972 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1606

0

221938

633270004 ALAT ZA BUŠENJE

2006

1.181

1607

0

221724

633233731 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1608

0

221737

633233798 ALAT ZA BUŠENJE

2004

1.181

1609

0

221918

633233946 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1610

0

221942

633233992 STEGA ZA BUŠENJE

2006

1.181

1611

0

221723

633233773 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1612

0

221917

632233907 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1613

0

221871

633233902 ALAT ZA BUŠENJE

2005

1.181

1614

0

221736

633233834 ALAT ZA BUŠENJE

2004

1.181

1615

0

218542

651167537 OSLONAC 3 KOM.

1998

1.181

1616

0

218649

651232836 ALAT

1998

1.181

1617

0

218540

655232728 KOPIR

1998

1.181

1618

0

218539

655232614 KOPIR

1998

1.181

1619

0

218538

655232683 KOPIR

1998

1.181

1620

0

218537

655232595 KOPIR

1998

1.181

1621

0

218412

633232429 STEGA

1998

1.181

1622

0

218674

651232669 NOSAČ 2 KOM.

1998

1.181

1623

0

218675

651232892 ČAURA 2 KOM.

1998

1.181

1624

0

218682

653232900 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1625

0

218688

651232671 NOSAČ 2 KOM.

1998

1.181

1626

0

218692

651232673 NOSAČ

1998

1.181

1627

0

218693

651232674 NOSAČ

1998

1.181

1628

0

218623

651232622 GRANIČNIK

1998

1.181

1629

0

219061

671232512 MERNI ČEP

1999

1.181

1630

0

219153

643233080 NOSAČ UTISKIVAČA

1999

1.181

1631

0

219152

653233056 STEZNA GLAVA

1999

1.181

1632

0

219052

651233086 PAKNOVI 3 KOM.

1999

1.181

1633

0

219051

651233084 PAKNOVI 3 KOM.

1999

1.181

1634

0

219143

633232797 ALAT

1998

1.181

1635

0

219144

651232800 ALAT

1998

1.181

1636

0

219050

639233079 ALAT

1999

1.181

1637

0

219154

649233081 UTISKIVAČ 5 KOM.

1999

1.181

1638

0

219145

631232895 TASTER 2 KOM.

1998

1.181

1639

0

219918

651820476 GLOD. GLAVA

2000

1.181

1640

0

219584

631233023 STEGA ZA STRUGANJE

2000

1.181

1641

0

219585

635233177 ALAT ZA VARENJE

2000

1.181

1642

0

219359

633233118 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1643

0

219488

674232996 KONTROLNIK

1999

1.181

1644

0

219487

651232913 REVOLER GLAVE 2 KOM.

1999

1.181

1645

0

219486

674232950 KONTROLNIK

1999

1.181

1646

0

219485

674232997 KONTROLNIK KOTE

1999

1.181

1647

0

219594

636233224 AL ZA NAB. PESN. LD

2000

1.181

1648

0

219595

636233214 KLIZAČ LD

2000

1.181

1649

0

220358

651233542 STEZNE ČELJUSTI

2002

1.181

1650

0

220315

655232706 KOPIR 2 KOM.

1998

1.181

1651

0

220321

633233523 ALAT ZA BUŠENJE

2002

1.181

1652

0

220220

633233414 ALAT ZA BUŠENJE POL.

2001

1.181

1653

0

220373

634233535 STEGA ZA GLODANJE

2002

1.181

1654

0

220234

673126605 NAVOJNI PRSTEN

2001

1.181

1655

0

220198

671233251 MERNI ČEP 2 KOM.

2001

1.181

1656

0

220225

651821978 2 KOM. NOSAČ S32U

2001

1.181

1657

0

220200

671167936 MERNI ČEP

2001

1.181

1658

0

220148

651232692 ALAT 2 KOM.

2000

1.181

1659

0

220147

653232685 ALAT

2000

1.181

1660

0

220218

655233474 KOPIR ŠABLON

2001

1.181

1661

0

220222

651821973 2 KOM. NOSAČ S32U

2001

1.181

1662

0

218547

653232694 ČELJUST 3 KOM.

1998

1.181

1663

0

220219

655233473 KOPIR ŠABLON

2001

1.181

1664

0

218556

653166269 ČELJUST 3 KOM.

1998

1.181

1665

0

220233

673126491 NAVOJNI PRSTEN

2001

1.181

1666

0

218563

653232625 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1667

0

219361

632232353 LENJIR

2000

1.181

1668

0

218565

653232686 STEZNE ČELJUSTI

1998

1.181

1669

0

219358

631233193 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1670

0

218545

655232729 KOPIR

1998

1.181

1671

0

219891

655233295 KOPIR ŠABLON

2000

1.181

1672

0

218583

633232722 PRIZMA

1998

1.181

1673

0

219890

655233268 KOPIR ŠABLON

2000

1.181

1674

0

218595

634232723 STEGA ZA GLODANJE

1998

1.181

1675

0

219889

655233272 KOPIR ŠABLON

2000

1.181

1676

0

218603

674232668 KONTROLNIK

1998

1.181

1677

0

219888

655233273 KOPIR ŠABLON

2000

1.181

1678

0

218584

633232721 STEGA ZA BUŠENJE

1998

1.181

1679

0

219583

634233203 ALAT ZA GLODANJE

2000

1.181

1680

0

218604

674232667 KONTROLNIK

1998

1.181

1681

0

219582

636233228 ALAT ZA NABIJANJE

2000

1.181

1682

0

218616

653232720 STEZNA ČELJUST

1998

1.181

1683

0

219923

651821458 ALATI 4 KOM.

2000

1.181

1684

0

218618

655232705 KOPIR ŠABLON

1998

1.181

1685

0

219343

659233000 STEGA ZA ODSECANJE

1999

1.181

1686

0

218544

676167893 KONTROLNIK

1998

1.181

1687

0

219342

651233019 NOSAC PLOČICA

1999

1.181

1688

0

218630

653232437 ALAT

1998

1.181

1689

0

219341

633232656 STEGA ZA BUŠENJE

1999

1.181

1690

0

219639

633233184 AL. ZA BUŠ. I REZ. NAV.

2000

1.181

1691

0

219919

651820679 GLOD. GLAVA

2000

1.181

1692

0

219328

636233218 NABIJAČ

2000

1.181

1693

0

219921

651804938 GLODALO 2 KOM.

2000

1.181

1694

0

219922

651821457 ALATI 2 KOM.

2000

1.181

1695

0

219329

636233219 NABIJAČ 2 KOM.

2000

1.181

1696

0

219649

651233192 NOSAČ VOĐ. ZA BUŠ.

2000

1.181

1697

0

219650

653233199 ALAT

2000

1.181

1698

0

219651

653233200 ALAT

2000

1.181

1699

0

220146

651232375 ALAT

2000

1.181

1700

0

219839

633233330 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1701

0

219838

651233317 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1702

0

219837

653233254 STEZNE ČELJUSTI

2000

1.181

1703

0

220370

633233527 STEGA ZA BUŠENJE

2002

1.181

1704

0

219836

635233356 STEGA ZA BUŠENJE

2000

1.181

1705

0

220203

676233464 KONTROLNIK

2001

1.181

1706

0

219325

636233215 NABIJAČ 2 KOM.

2000

1.181

1707

0

220204

655233462 KOPIR

2001

1.181

1708

0

219327

636233217 NABIJAČ

2000

1.181

1709

0

218546

674232676 KONTROLNIK

1998

1.181

1710

0

219326

636233216 NABIJAČ

2000

1.181

1711

0

218560

675232713 ETAL. ZA PODEŠ. 2 KOM.

1998

1.181

1712

0

219317

634233045 ALAT ZA GLODANJE

2000

1.181

1713

0

218566

655232684 KOPIR

1998

1.181

1714

0

219671

651233304 MOTKA ZA RAZBUŠIVANJE

2000

1.181

1715

0

219672

651233298 MOTKA ZA RAZBUŠIVANJE

2000

1.181

1716

0

218605

639232689 PODESNA PLOČA 2 KOM.

1998

1.181

1717

0

219673

653233243 STEZNA ČELJUST

2000

1.181

1718

0

218615

651232750 STEZNA ČELJUST

1998

1.181

1719

0

219674

653233242 STEZNA ČELJUST

2000

1.181

1720

0

218621

655232707 KOPIR 1 KOM.

1998

1.181

1721

0

219676

634233259 ALAT ZA GLODANJ. CEV

2000

1.181

1722

0

219316

631233029 ALAT ZA BUŠ. OTVORA

2000

1.181

1723

0

219315

633233202 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1724

0

219314

653233148 STEZNA ČELJUST DESNA

2000

1.181

1725

0

219313

653233147 STEZNA ČELJUST LEVA

2000

1.181

1726

0

219897

651821032 NOSAČ 585425-R50100

2000

1.181

1727

0

220367

651233562 REDUKCIONA PLOČA

2002

1.181

1728

0

219917

643810449 MOMENT KLJUČ

2000

1.181

1729

0

220221

651820644 2 KOM. NOSAČ S32V

2001

1.181

1730

0

219498

651232672 NOSAČ

1998

1.181

1731

0

220230

651233475 PAKNOVI

2001

1.181

1732

0

219489

674232990 KONTROLNIK

1999

1.181

1733

0

218564

653232624 STEZNA ČELJUST

1998

1.181

1734

0

219490

659232911 ALAT ZA PROVLAČENJE

1999

1.181

1735

0

218613

651232691 PROVLAKAČ 2 KOM.

1998

1.181

1736

0

220033

651820682 GLODALO 1 KOM.

2000

1.181

1737

0

218617

655232758 KOPIR

1998

1.181

1738

0

219779

633233282 PAKNOVI

2000

1.181

1739

0

219780

651233320 PAKNOVI

2000

1.181

1740

0

219781

651233318 PAKNOVI

2000

1.181

1741

0

219782

651233319 PAKNOVI

2000

1.181

1742

0

220189

659233366 ODSTOJNA ČAURA

2001

1.181

1743

0

219810

633233313 ALAT ZA BUŠENJE

2000

1.181

1744

0

218607

651232698 KONUSNI CENTR 2 KOM.

1998

1.181

1745

0

219809

651820650 NOSAČ 2 KOM.

2000

1.181

1746

0

218624

651232623 GRANIČNIK

1998

1.181

1747

0

219806

651820637 NOSAČ

2000

1.181

1748

0

218550

653232695 ČELJUST 3 KOM.

1998

1.181

1749

0

218602

651167200 ELASTIČNA ČAURA

1998

1.181

1750

0

220371

635233615 STEGA ZA ZAVARIVANJE

2002

1.181

1751

0

219805

651821039 GLODALO

2000

1.181

1752

0

219789

653233276 STEZNE ČELJUSTI 050

2000

1.181

1753

0

219793

634233190 STEGA ZA GLODANJE

2000

1.181

1754

0

219807

651820653 NOSAČ 3 KOM.

2000

1.181

1755

0

220186

651233400 2 KOM. STEZNA ČELJUST

2001

1.181

1756

0

221745

634233840 STEGA ZA GRANIČENJE

2004

1.181

1757

0

221946

633270080 STEGA ZA BUŠENJE

2006

1.181

1758

0

221743

634233842 ALAT ZA GRANIČENJE

2004

1.181

1759

0

221591

634233699 STEGA ZA GLODANJE

2004

1.181

1760

0

221606

651233817 TRN ZA GLODALICU

2004

1.181

1761

0

221821

635233571 STEGA ZA ZAVARIVANJE

2005

1.181

1762

0

221597

634233803 NASTAVAK ZA STEGU

2004

1.181

1763

0

221848

633233867 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1764

0

221944

634270038 ALAT ZA GLODANJE

2006

1.181

1765

0

221440

659167615 NOSAČ KOMADA

2003

1.181

1766

0

221467

653233651 STEZNA ČAURA

2003

1.181

1767

0

221469

651233702 STEZNA ČAURA

2003

1.181

1768

0

221476

635233674 STEGA ZA ZAKIVANJE

2003

1.181

1769

0

221945

635270020 ALAT

2006

1.181

1770

0

221479

653233736 ALAT ZA BUŠENJE

2003

1.181

1771

0

221823

633233865 ALAT ZA ZAVARIVANJE

2005

1.181

1772

0

221468

653233650 STEZNA ČELJUST

2003

1.181

1773

0

221744

634233841 STEGA ZA GLODANJE

2004

1.181

1774

0

221940

633233994 STEGA ZA BUŠENJE

2006

1.181

1775

0

221822

633233858 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1776

0

221941

633233936 STEGA ZA BUŠENJE

2006

1.181

1777

0

221947

633270051 STEGA ZA BUŠENJE

2006

1.181

1778

0

221592

651233802 STEZNA ČELJUST

2004

1.181

1779

0

221480

633233686 STEGA ZA BUŠENJE

2003

1.181

1780

0

221602

633233680 STEGA ZA BUŠENJE

2004

1.181

1781

0

221478

631233688 ALAT ZA STRUGANJE

2003

1.181

1782

0

221477

653233739 OSLONA PLOČA

2003

1.181

1783

0

221850

633233797 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1784

0

221598

634233715 STEGA ZA GLODANJE

2004

1.181

1785

0

221849

633233880 STEGA ZA BUŠENJE

2005

1.181

1786

1

219641

687862795 REZNINI ALAT 4 KOM.

2000

1.181

1787

1

219648

664232842 VER. GLOD. 046 1 KOM.

2000

1.181

1788

1

220037

635192906 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1789

1

220035

635192904 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1790

1

220036

635192905 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1791

1

220038

635192907 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1792

1

220040

635192909 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1793

1

220039

635192908 ALAT ZA MONTAŽU

2000

1.181

1794

1

221923

651126770 ELAST. STEZ. PLOČA 3 KOM.

2005

1.181

1795

1

221959

672166522 RAČVA ZA KOTU

1998

1.181

1796

1

221924

651098852 ELAST. STEZ. PLOČA 3 KOM.

2005

1.181

1797

1

221956

651098851 ELAST. ČAURA

1998

1.181

1798

1

221939

635233930 NOSAČ AMORTIZERA 2 KOM.

2006

1.181

1799

1

221954

651804014 NOSAČ ST CL

2001

1.181

1800

1

221955

651098851 ELAST. ČAURA

1998

1.181

1801

1

221953

651804014 NOSAČ ST CL

2001

1.181

1802

1

221882

653233929 STEGA ZA ZAVARIVANJE

2005

1.181

1803

1

221925

651167200 ELAST. STEZ. ČAURA 2 KOM.

2005

1.181

1804

1

221750

613270264 ALAT ZA KRZ. PRE. OS.

2004

1.181

1805

1

221749

613233900 ALAT ZA SAV. PRED. OS.

2004

1.181

1806

0

221566

CIRKULAR ZA SEČENJE CEVI

2003

2.774

1807

0

221568

SIT MAŠINA

2003

5.468

1808

1307

189334

STUBNA BUŠILICA

1941

7.630

1809

1964

185365

BRUSILICA

1957

20.346

1810

2093

214792

KRZALICA

1988

14.986

1811

2100

187063

STUBNA BUŠILICA

1920

7.630

1812

2210

186308

VERTIKALNA BUŠILICA

1944

10.173

1813

2217

186306

VERTIKALNA BUŠILICA

1942

20.346

1814

2248

186912

VERTIKALNA BUŠILICA

1942

20.346

1815

2257

185456

APKANT PRESA

1964

87.080

1816

2261

185475

RUČNA PRESA

1940

8.708

1817

2373

220144

TOCILO

2000

1.010

1818

2568

187062

ELEKTRIČNA BUŠILICA

1957

1.907

1819

2830

221929

STONA BUŠILICA

2005

7.998

1820

3230

214422

MAŠINA ZA NAVIJANJE DIZALICE

1992

2.092

1821

3574

215733

EKSCENTAR PRESA

1957

87.080

1822

3791

214790

BUŠILICA

1988

21.417

1823

5856

215724

VERTIKALNA BUŠILICA

1988

21.417

1824

10411

215729

PRESA ZA PERTLOVANJE

1988

83.923

1825

13556

187139

EKSCENTAR PRESA

1972

93.300

1826

16272

186914

EKSCENTAR PRESA

1975

99.521

1827

16427

186531

APKANT PRESA

1977

328.418

1828

19569

186300

EKSCENTAR PRESA

1978

125.396

1829

19570

186302

EKSCENTAR PRESA

1978

221.682

1830

22121

189990

MAŠINA ZA SAVIJANJE CEVI

1978

67.176

1831

22488

191357

STUBNA BUŠILICA

1980

7.228

1832

22708

186908

EKSCENTAR PRESA

1980

146.295

1833

24040

186907

HIDRAULIČNA PRESA

1980

1.343.527

1834

24041

186301

HIDRAULIČNA PRESA

1980

947.933

1835

24044

187117

HIDRAULIČNA PRESA

1980

2.306.388

1836

24058

186304

EKSCENTAR PRESA

1981

161.223

1837

24059

186312

EKSCENTAR PRESA

1982

1.216.638

1838

24060

214453

EKSCENTAR PRESA

1982

1.089.750

1839

25089

221565

PLAZMA ZA SEČENJE

2003

13.828

1840

27305

186625

EKSCENTAR PRESA

1989

268.880

1841

27317

189335

PRESA TIP PS 500

1984

149.281

1842

28054

214800

EKCENTAR PRESA ERU-125

1985

155.252

1843

28057

215708

EKCENTAR PRESA ERU 125

1985

208.993

1844

29128

186730

EKSCENTAR PRESA

1989

448.133

1845

29129

186701

APKANT PRESA

1957

121.913

1846

29453

186909

EKSCENTAR PRESA

1983

193.169

1847

143604

220051

MAKAZE ZA SEČENJE LIMA

2000

287.946

1848

143611

220050

HIDRAULIČNA PRESA

2000

1.010.337

1849

202198

215723

PNEUMATSKI ALAT

1988

235

1850

202199

215726

VERTIKALNA BUŠILICA

1988

21.417

1851

450032

222077

MAKAZE ZA LIM EL. MAKITA

2011

10.599

1852

0

217534

PUNKT APARAT

1995

14.429

1853

0

220107

LINIJSKI TRANSPORTER

2000

6.927

1854

0

220109

HIDRAUL. STO ZA NAVLAČENJE ALATA

2000

9.727

1855

0

220110

PLATFORMA ZA NAVLAČENJE ALATA

2000

3.979

1856

0

220300

UGAONA TESTERA D-350

2001

3.463

1857

0

220112

PNEUMATSKI UREĐAJ

2000

2.358

1858

0

220103

METALNI STO NA TOČKOVIMA

2000

1.577

1859

0

220108

LINIJSKI TRANSPORTER

2000

6.927

1860

0

220111

PLATFORMA ZA NAVLAČENJE ALATA

2000

3.979

1861

0

186893

PNEUMATSKI UREĐAJ

1978

50.569

1862

0

220105

METALNI STO NA TOČKOVIMA

2000

1.577

1863

0

220104

METALNI STO NA TOČKOVIMA

2000

1.577

1864

0

220106

METALNI STO NA TOČKOVIMA

2000

1.577

1865

0

221567

UREĐAJ ZA SKIDANJE PUCNI

2003

2.420

1866

0

221570

UREĐAJ ZA BUBNJARENJE

2003

8.066

1867

2007

214388

VALJCI ZA SAVIJANJE LIMA

1992

33.287

1868

2113

187059

MAŠINA ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE

1953

14.429

1869

5443

212689

APARAT ZA VARENJE

1992

22.261

1870

8054

211986

APARAT ZA VARENJE

1991

22.261

1871

8443

217533

PUNKT APARAT

1995

31.640

1872

9186

186582

STO ZA VARENJE

1968

1.880

1873

9187

186834

STO ZA VARENJE

1968

1.880

1874

17214

186832

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1978

39.457

1875

18367

215735

STO ZA VARENJE

1979

2.036

1876

19016

209806

STO ZA VARENJE

1991

2.358

1877

20495

214387

VALJCI ZA SAVIJANJE LIMA

1992

26.990

1878

24025

187121

APARAT ZA AUTOGENO VARENJE

1980

22.261

1879

25018

217531

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1995

24.735

1880

29102

185508

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1987

11.790

1881

201789

187245

PNEUMATSKI UREĐAJ

1978

50.569

1882

201793

203642

UREĐAJ ZA PUNJENJE AKUMULATORA

1990

4.947

1883

201794

187240

VISEĆA KRANSKA DIZALICA

1980

12.728

1884

202189

189352

APARAT ZA ZAVARIVANJE

1966

24.735

1885

250190

217010

KADA ZA ISPITIVANJE REZERVOARA

1991

5.306

1886

250191

185982

APARAT ZA VARENJE

1971

38.184

1887

0

217347

ŠIBER ORMAN

1958

751

1888

7044

186944

ORMAN

1957

880

1889

7046

185566

BRAVARSKI PONK

1957

659

1890

7412

185569

BRAVARSKI PONK

1946

659

1891

7439

185577

ORMAN

1955

880

1892

7546

185593

ORMAN ZA ALAT