Uredba o dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu člana 10, člana 20, člana 22. stav 5, člana 28, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 59. stav 4, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. stav 6, člana 124. stav 1, člana 126, člana 128. stav 3, člana 138. stav 4, člana 144. stav 4, člana 145. stav 2. tačka 3), člana 146. stav 4, člana 148, člana 150. stav 1. tačka 1) alineja prva, člana 156. stav 2, člana 158, člana 160. stav 1. tačka 5), člana 168, člana 169. stav 2, člana 173. stav 2, člana 174. stav 2, člana 175. stav 2, člana 180. stav 2, člana 188. st. 3. i 5, člana 201. stav 3, člana 203. stav 3, člana 208. stav 4, člana 209. st. 3. i 5, člana 210. stav 2, člana 217. stav 1. tačka 6), člana 221. stav 4. tačka 2), člana 222, člana 225. stav 6, člana 227. stav 2, člana 229. stav 2, člana 236, člana 251. stav 4, člana 255. stav 5, člana 260. stav 3, člana 268. stav 2, člana 276. stav 1, člana 277, člana 288. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10, 111/12 i 29/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12, 7/14- US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O CARINSKI

DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 63/13 i 145/14), posle člana 485. dodaju se naziv iznad člana i član 485a, koji glase:

„ Prevoz u okviru postupka sa obrascem 302

Član 485a

Za robu koja se, u skladu sa članom 118. stav 2. tačka 4) i članom 125. stav 2. tačka 4) Carinskog zakona, prevozi od jedne tačke do druge u carinskom području Republike Srbije na osnovu Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i narednim dodatnim protokolom sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 14/15), koristi se obrazac 302 predviđen tim sporazumom.

Ako tokom postupka prevoza iz stava 1. ovog člana, roba prođe kroz područje treće države, kontrole i formalnosti u vezi sa obrascem 302 obavljaju se na tačkama gde roba privremeno napušta carinsko područje Republike Srbije i gde ponovo ulazi na to područje.

Ako se utvrdi da je u toku ili u vezi sa postupkom prevoza obavljenim na osnovu obrasca 302 učinjen prekršaj ili nepravilnost, naplata dažbina i drugih naknada koje treba da se plate, vrši se u skladu sa odgovarajućim propisima, ne dovodeći u pitanje vođenje krivičnih postupaka.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu 19. novembar 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar