Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANjE PRAVA NA ISPLATU

DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se obrazac prijave potraživanja i način prijavljivanja potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje građana iz člana 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) (u daljem tekstu: Zakon), način obrade dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu potraživanja, način vršenja konverzije štednih uloga u amortizacione obveznice i način njihovog knjigovodstvenog evidentiranja, način upisa amortizacionih obveznica u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), isplata amortizacionih obveznica i izveštavanja.

II. OBRAZAC PRIJAVE POTRAŽIVANjA I NAČIN PRIJAVLjIVANjA POTRAŽIVANjA

Član 2.

Devizni štediša iz člana 5. Zakona (u daljem tekstu: devizni štediša), radi ostvarivanja prava na isplatu devizne štednje iz člana 1. Zakona, podnosi prijavu potraživanja na Obrascu 1. – Prijava potraživanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Prijava potraživanja se podnosi neposredno Ministarstvu finansija – Upravi za javni dug (u daljem tekstu: Uprava) na adresu naznačenu u Obrascu 1. – Prijava potraživanja ili poštom i ne može se podneti elektronskim putem.

Obrazac 1. – Prijava potraživanja podnosi se u tri primerka.

Član 4.

Uz prijavu potraživanja dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) overena kopija lične karte ili pasoša deviznog štediše;

2) original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;

3) original devizne štedne knjižice;

4) original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;

5) original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena devizna štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ;

6) originali potvrda iz tačke 5) ovog stava nadležnih organa svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište – ako je menjao prebivalište u više republika;

7) original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi promena ličnog imena (ime i prezime);

8) original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik devizne štednje.

U slučaju kad se o nekom od dokumenata iz stava 1. ovog člana vodi službena evidencija kod organa u Republici Srbiji, a nije dostavljen uz prijavu potraživanja, Uprava će takav dokument pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ako prijavu potraživanja, u ime i za račun deviznog štediše, podnosi ovlašćeno lice, to lice, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja overenu kopiju svoje lične karte ili pasoša, kao i original ovlašćenja koji je nadležni organ overio nakon dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja.

Ako je devizna štednja stečena nasleđivanjem, naslednik devizne štednje, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta ostavioca, original potvrde iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana za ostavioca, original izvoda iz matične knjige umrlih, kao i original pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju.

Ako je više naslednika devizne štednje, svaki naslednik podnosi prijavu potraživanja u skladu sa ovim članom za svoj nasledni deo. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo original devizne štedne knjižice ili ako je jedan od naslednika ostvario svoje pravo na naplatu devizne štednje u skladu sa propisima Republike Srbije, smatra se da su i ostali naslednici podneli original te knjižice o čemu obaveštavaju Upravu. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo dokumentaciju iz stava 4. ovog člana, ostali naslednici mogu o tome obavestiti Upravu i tada se smatra da su i oni podneli tu dokumentaciju.

Ako je vlasnik devizne štednje umro, a nije pravnosnažno okončan postupak za raspravljanje zaostavštine, naslednik može podneti prijavu potraživanja koja sadrži podatke o vlasniku devizne štednje koji je umro i uz koju dostavlja original izvoda iz matične knjige umrlih. Dokumentacija iz st. 1. i 4. ovog člana dostavlja se nakon pravnosnažno okončanog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Podnosilac prijave potraživanja mora potpisati prijavu potraživanja i u potpunosti je odgovoran za tačnost podataka navedenih u prijavi potraživanja.

Dokumentacija iz ovog člana dostavlja se zajedno sa prevodom na srpski jezik koji je overen od strane ovlašćenog tumača za srpski jezik.

III. NAČIN OBRADE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLjA UZ PRIJAVU POTRAŽIVANjA

Član 5.

Ako se prijava potraživanja podnosi neposredno, Uprava evidentira prijavu potraživanja prema redosledu prijema i podnosiocu prijave uručuje potvrdu o prijemu prijave potraživanja koja sadrži zavodni broj i datum prijema prijave potraživanja.

U slučaju kad podnosilac prijave potraživanja neposredno podnosi original devizne štedne knjižice, Uprava mu uručuje potvrdu o prijemu te knjižice.

Član 6.

O primljenoj prijavi potraživanja Uprava obrazuje spis predmeta i podatke iz prijave potraživanja unosi u posebnu bazu podataka.

O spisima predmeta iz stava 1. ovog člana Uprava vodi posebnu evidenciju.

Član 7.

Komisija iz člana 9. Zakona (u daljem tekstu: Komisija), proverava kompletnost primljene dokumentacije uz prijavu potraživanja i postupa dalje u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Radi provere tačnosti podataka i dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu potraživanja, Uprava upućuje zahtev bankama kod kojih je položena devizna štednja, odnosno njihovim pravnim sledbenicima, kao i bankama koje su u skladu sa propisima preuzele poslove u vezi sa isplatom devizne štednje položene kod banaka nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, a kod kojih se vode devizni štedni ulozi, da dostave raspoložive podatke o tim ulozima.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se kopije devizne štedne knjižice i potvrda iz člana 4. stav 1. tač. 5) i 6) ove uredbe.

Banke iz stava 1. ovog člana su dužne da, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana, dostave Upravi potvrdu o stanju deviznog štednog uloga, odnosno potvrdu o prometu deviznog štednog uloga.

Banke kod kojih je položena devizna štednja, odnosno njihovi pravni sledbenici, u potvrdi o stanju deviznog štednog uloga iskazuju stanje devizne štednje na dan 31. maj 2016. godine utvrđeno u skladu sa članom 4. stav 1. al. prva, druga i treća, članom 4. stav 2. i članom 7. stav 3. Zakona.

Ako banke iz stava 4. ovog člana pri usaglašavanju podataka iz zahteva Uprave sa podacima iz svojih evidencija, utvrde neslaganje, potvrdu o stanju deviznog štednog uloga dostavljaju Upravi prema stanju deviznog štednog uloga sa kojima banke raspolažu.

Ako devizni štediša ima više štednih uloga kod jedne od banaka iz stava 1. ovog člana, banka iz stava 4. ovog člana utvrđuje stanje po svakom štednom ulogu i podatke o tome navodi u potvrdi o stanju deviznih štednih uloga.

Banke koje su u skladu sa propisima preuzele poslove u vezi sa isplatom devizne štednje položene kod banaka nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, u potvrdi o prometu deviznog štednog uloga iskazuju promet deviznog štednog uloga od dana preuzimanja te devizne štednje.

Potvrde iz stava 3. ovog člana izdaju se na Obrascu 2. – Potvrda o stanju deviznog štednog uloga i Obrascu 3. – Potvrda o prometu deviznog štednog uloga, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

IV. NAČIN VRŠENjA KONVERZIJE ŠTEDNIH ULOGA U AMORTIZACIONE OBVEZNICE I NjIHOVOG KNjIGOVODSTVENOG EVIDENTIRANjA

Član 9.

Stanje devizne štednje na dan 31. maj 2016. godine koje je utvrđeno u skladu sa članom 4. stav 1. al. prva, druga i treća, članom 4. stav 2. i članom 7. stav 3. Zakona i iskazano u potvrdi o stanju deviznog štednog uloga predstavlja stanje neisplaćene devizne štednje koje se konvertuje u amortizacione obveznice.

Konverziju štednih uloga u amortizacione obveznice vrši Uprava na predlog Komisije.

Vrednost amortizacionih obveznica koje pripadaju deviznom štediši utvrđuje se tako što se stanje devizne štednje iz stava 1. ovog člana uvećava za obračunatu kamatu po stopi od 0,5% na godišnjem nivou, počev od 1. juna 2016. godine do rokova dospeća rata obveznica.

Konverzija devizne štednje u amortizacione obveznice utvrđuje se po deviznom štediši, odnosno u ukupnom iznosu po svim štednim ulozima kod jedne ili više banaka.

Vlasnici deviznih štednih uloga koji su deviznu štednju stekli na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, pravo na amortizacione obveznice ostvaruju srazmerno visini svog naslednog dela.

Vrednost izvršene konverzije devizne štednje u amortizacione obveznice navodi se u rešenju Uprave kojim se utvrđuje pravo na isplatu devizne štednje, sa naznakom da obveznice dospevaju za naplatu u deset jednakih polugodišnjih rata, počev od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine.

Član 10.

Po pravnosnažnosti rešenja Uprave kojim je utvrđeno pravo na isplatu devizne štednje, Uprava poništava original devizne štedne knjižice.

Poništeni original devizne štedne knjižice Uprava uručuje deviznom štediši koji je dostavio original devizne štedne knjižice, a licima iz člana 4. stav 5. ove uredbe potvrdu o tome da je originalna devizna štedna knjižica poništena.

Potvrda iz stava 2. ovog člana zamenjuje poništeni original devizne štedne knjižice i lice iz člana 4. stav 5. ove uredbe je stavlja banci na uvid prilikom otvaranja vlasničkog računa hartija od vrednosti i namenskog deviznog računa.

Član 11.

Na zahtev deviznog štediše, banka iz člana 8. stav 1. ove uredbe na osnovu dokumentacije iz člana 17. stav 2. Zakona, otvara za deviznog štedišu vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registru, kao i namenski devizni račun na koji se, u rokovima dospeća, prenose sredstva u visini dospele rate.

Ako devizni štediša ima deviznu štednju položenu kod više banaka iz člana 8. stav 1. ove uredbe, račune iz stava 1. ovog člana na njegov zahtev otvara jedna od tih banaka.

Član 12.

Po izdavanju potvrde o stanju deviznog štednog uloga, odnosno potvrde o prometu deviznog štednog uloga, banka iz člana 8. stava 1. ove uredbe vrši smanjenje stanja u vanbilansnim evidencijama koje su uspostavljene na osnovu Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJˮ, broj 36/02 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 80/04-US, 101/05-dr. zakon i 108/16).

V. NAČIN UPISA I ISPLATA AMORTIZACIONIH OBVEZNICA

Član 13.

Upis emisije amortizacionih obveznica na emisioni račun Republike Srbije vrši se na osnovu akta Vlade o izdavanju obveznica Republike Srbije, a prenos na vlasničke račune hartija od vrednosti lica koja su ostvarila pravo na isplatu devizne štednje, odnosno pravo na amortizacione obveznice, u Centralni registar, na osnovu podataka o tim licima koje Uprava dostavlja Centralnom registru.

Danom upisa amortizacionih obveznica iz stava 1. ovog člana u Centralni registar, lica iz stava 1. ovog člana postaju zakoniti imaoci amortizacionih obveznica.

Član 14.

Isplata rata u roku dospeća u skladu sa članom 5. Zakona, vrši se na zahtev Uprave, preko Centralnog registra.

U roku dospeća rata u skladu sa članom 5. Zakona, Uprava vrši uplatu novčanih sredstava na devizni račun Centralnog registra kod Narodne banke Srbije.

Centralni registar prenosi novčana sredstva na račune banaka kod kojih su zakoniti imaoci amortizacionih obveznica otvorili račune u skladu sa članom 11. ove uredbe, a koje vrše prenos tih sredstava na namenske devizne račune zakonitih imalaca amortizacionih obveznica.

Zakoniti imalac amortizacionih obveznica koji je upisan u Centralni registar nakon dospeća jedne ili više rata, obaveštava Upravu o otvorenim računima iz člana 11. ove uredbe.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, isplatu rata dospelih do upisa u Centralni registar vrši Uprava prenosom sredstava na novčani račun zakonitog imaoca amortizacionih obveznica u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana.

VI. IZVEŠTAVANjA

Član 15.

Radi prenosa sredstava iz člana 14. stav 5. ove uredbe, banka iz člana 8. stav 1. ove uredbe dužna je da obavesti Upravu o otvorenim računima iz člana 14. stav 4. ove uredbe sa navođenjem podataka o vlasniku računa, brojevima računa i datumima njihovog otvaranja, do petog dana u mesecu za prethodni mesec, počev od oktobra 2018. godine.

Član 16.

O podnetim prijavama potraživanja, utvrđenim i osporenim pravima na isplatu devizne štednje Uprava izveštava Vladu najmanje dva puta godišnje.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-796/2017-3

U Beogradu, 3. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar