Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu

Na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 42. stav 4. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANjA I DRUGOM NEREZIDENTU PO TEKUĆEM ILI KAPITALNOM POSLU

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način na koji rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu.

Plaćanje i naplata iz stava 1. ovog člana, koje izvrši rezident po osnovu tekućeg i kapitalnog posla, posledica su prenosa potraživanja i preuzimanja dugovanja između nerezidenata.

Predmet poslova iz ovog člana su novčana potraživanja ili dugovanja koja je ostvario rezident u poslovanju sa inostranstvom po osnovu tekućeg i kapitalnog posla koji su dozvoljeni Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: potraživanja i dugovanja).

Član 2.

Rezident, učesnik u poslovima iz ove uredbe, može biti:

1) rezident – poverilac koji potražuje od nerezidenta, a koji umesto da naplati od svog dužnika – nerezidenta, po osnovu ugovora vrši naplatu od trećeg lica – nerezidenta;

2) rezident – dužnik koji duguje nerezidentu, a koji umesto da plati svom poveriocu – nerezidentu, po osnovu ugovora vrši plaćanje trećem licu – nerezidentu.

Član 3.

Pored rezidenta iz člana 2. ove uredbe učesnicima u poslu smatraju se i nerezident, dužnik ili poverilac iz osnovnog posla i nerezident – treće lice koje vrši plaćanje, odnosno prima naplatu.

Član 4.

Radi obavljanja poslova iz člana 2. ove uredbe, zaključuje se ugovor u pismenoj formi, između najmanje tri strane, učesnika u poslu.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na izmene i dopune ugovora.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana smatra se da je ugovor iz tog stava zaključen ako je data saglasnost treće strane u pismenoj formi.

Član 5.

Ugovor iz člana 4. ove uredbe, po osnovu kojeg rezident vrši naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu, naročito sadrži:

1) identifikacione podatke o ugovornim stranama (poslovno ime, sedište, država, kao i poreski identifikacioni broj i matični broj za rezidente, ako je pravno lice, odnosno ime i prezime, prebivalište ili boravište, matični broj, broj lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta i mesto izdavanja, ako je fizičko lice);

2) pravni osnov potraživanja ili dugovanja nastalog po osnovnom tekućem ili kapitalnom poslu i precizne podatke o potraživanju, odnosno dugovanju (visina, način i uslovi plaćanja, rok dospelosti), kao i podatke o pripadajućim ispravama i dokumentaciji koja se odnosi na potraživanje, odnosno dugovanje;

3) podatke o predmetu ugovora: iznos potraživanja i dugovanja koje se naplaćuje ili plaća, u devizama i u dinarima;

mesto i datum zaključenja ugovora;

potpise ugovornih strana.

Član 6.

Rezident, koji na osnovu ugovora iz člana 5. ove uredbe, potražuje ili duguje po osnovu postojećeg tekućeg i kapitalnog posla, može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje samo kada osnov novčanog potraživanja, odnosno dugovanja postoji u trenutku plaćanja, odnosno naplate.

Plaćanje i naplatu iz stava 1. ovog člana rezident vrši uz podnošenje banci: ugovora po osnovu kojeg dolazi do promene nerezidenata, fakture o robi i jedinstvene carinske isprave, odnosno fakture o izvršenoj ili primljenoj usluzi.

Član 7.

Rezidentu iz člana 2. ove uredbe potraživanje, odnosno dugovanje prema inostranstvu, u celosti ili delimično prestaje plaćanjem, odnosno naplatom od strane trećeg lica – nerezidenta.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

Vlada

Predsednik

Ostavite komentar