Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T- 500“

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS ”, br.39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr. zakon, 80/02-dr. zakon i 101/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI

 I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T- 500 ”

 Član 1.

           Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja proizvođačima hleba.

Član 2.

Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500”  obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u  količini od najmanje 40 % dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana, je vekna najmanje težine 500 gr, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 gr brašna „T-500”, so 7,4 gr, kvasac 9,25 gr i aditiv 1,48 gr (za veknu težine 500 gr).

 

Član 3.

             Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 gr,  ne može biti veća od 2 %.

Član 4.

            Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 gr, ne može biti veća od 7 %.

            Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasas konto i sl.) ne može biti veća od 9,14% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Član 5.

            Trgovci koji prodaju na malo hleb iz člana 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

            Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 6.

            Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb iz člana 2. ove uredbe,odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama iz čl. 3, 4. i 5. ove uredbe.

            Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

            Nadzor nad primenom ove uredbe obavlja Ministarstvo trgovine i usluga i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

            Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obaveznoj proizvodnji i ceni hleba od brašna „T-850”( „Službeni glasnik RS”, broj 16/04).

Član 9.

            Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjivaće se do 31.marta 2011.godine.

05 Broj:

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

                                                           V L A D A

                                                                                                                      PREDSEDNIK

Ostavite komentar