Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 262. stav 2. i člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN

I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija („Službeni glasnik RS ” broj 16/07) dodaje se član 7a koji glasi:

„Član 7a

Državnim službenicima zdravstvene struke kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem čije radno mesto je razvrstano u zvanje višeg savetnika, samostalnog savetnika i savetnika, koeficijent za obračun i isplatu plata uvećava se za 30%.

Državnim službenicima zdravstvene struke u Specijalnoj zatvorskoj bolnici čije radno mesto je razvrstano u zvanje mlađi saradnik i saradnik koeficijent za obračun i isplatu plate upodobljava se koeficijentu koji je utvrđen za radno mesto razvrstano u zvanje nadzornika i starijeg nadzornika.

Državnim službenicima zdravstvene struke u Specijalnoj zatvorskoj bolnici čije radno mesto je razvrstano u zvanje mlađi referent i referent koeficijent za obračun i isplatu plate upodobljava se koeficijentu koji je utvrđen za radno mesto razvrstano u zvanje komandira i starijeg komandira.

Uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate, odnosno upodobljavanje koeficijenta, u skladu sa st. 1–3. ovog člana, ne odnosi se na državne službenike zdravstvene struke u Posebnoj pritvorskoj jedinici u Okružnom zatvoru u Beogradu.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće počev od isplate plate za mesec maj 2009. godine.

05 Broj: 110-675/2007-8

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar