Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije

Ha osnovu člana 43. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik PC”, broj 111/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O SASTAVU I NAČINU RADA

ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se sastav i način rada štabova za vanredne situacije.

Član 2.

Republički štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Republički štab) čine komandant štaba, načelnik i članovi štaba.

Komandant Republičkog štaba je ministar u čijem delokrugu su pretežno poslovi iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, (u daljem tekstu: ministar).

Načelnik Republičkog štaba je rukovodilac organizacione jedinice ministarstva u čijem delokrugu su poslovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, (u daljem tekstu: rukovodilac nadležne službe).

Članovi Republičkog štaba su:

1) ministri u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: državne uprave i lokalne samouprave, odbrane, zdravlja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike i zaštite životne sredine;

2) ministri ili lica koja oni ovlaste, u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: spoljnih poslova, saobraćaja i telekomunikacija, građevine, rudarstva, energetike, informisanja, finansija, trgovine i usluga;

3) stručni radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije i Gorske službe spasavanja Srbije;

4) rukovodioci posebnih organizacija u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: meteorologije, seizmologije, hidrometeorologije;

5) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica, kao i predsednici humanitarnih organizacija, udruženja građana ili rukovodioci ustanova, koji obavljaju delatnost, odnosno u čijem delokrugu su poslovi ili koji imaju zadatke od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Član 3.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Republičkog štaba obavlja organizaciona jedinica ministarstva u čijem delokrugu su poslovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (u daljem tekstu: nadležna služba).

Član 4.

Pokrajinski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: pokrajinski štab) čine komandant štaba, načelnik i članovi štaba.

Komandant pokrajinskog štaba je jedan od potpredsednika izvršnog organa autonomne pokrajine.

Načelnik pokrajinskog štaba je rukovodilac područne organizacione jedinice nadležne službe.

Članovi pokrajinskog štaba su:

1) članovi izvršnog organa autonomne pokrajine u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: lokalne samouprave, zdravlja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, industrije i energetike, rada i socijalne politike i zaštite životne sredine;

2) predstavnici pokrajinskih organa uprave u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: saobraćaja i telekomunikacija, građevine-infrastrukture, prostornog planiranja, zaštite kulturnih dobara, trgovine i usluga, informisanja;

3) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica, rukovodilac organizacione jedinice policije, kao i predsednici humanitarnih organizacija, udruženja građana ili rukovodioci ustanova, koji obavljaju delatnost, odnosno u čijem delokrugu su poslovi ili koji imaju zadatke od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Član 5.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad pokrajinskog štaba obavlja nadležni organ, odnosno stručna služba autonomne pokrajine, u saradnji sa predstavnikom područne organizacione jedinice nadležne službe.

Član 6.

Okružni štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: okružni štab) čine komandant štaba, načelnik i članovi štaba.

Komandant okružnog štaba je načelnik upravnog okruga, po položaju.

Načelnik okružnog štabaje rukovodilac područne organizacione jedinice nadležne službe.

Članovi okružnog štaba su:

1) rukovodioci područnih organizacionih jedinica ministarstava u upravnom okrugu u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: odbrane, policije, zdravlja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, zaštite životne sredine;

2) predstavnici organizacionih jedinica ministarstava, posebnih organizacija, javnih preduzeća, drugih pravnih lica, ustanova, humanitarnih organizacija, kao i predsednici humanitarnih organizacija, udruženja građana ili rukovodioci ustanova, koji obavljaju delatnost, odnosno u čijem delokrugu su poslovi ili koji imaju zadatke od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Član 7.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad okružnog štaba vrši područna organizaciona jedinica nadležne službe.

Član 8.

Gradski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: gradski štab) čine komandant štaba, zamenik komandanta štaba, načelnik i članovi štaba.

Komandant gradskog štaba je gradonačelnik, po položaju.

Zamenik komandanta je zamenik gradonačelnika, odnosno član gradskog veća.

Načelnik gradskog štaba je rukovodilac nadležne službe, ili jedan od rukovodioca područne organizacione jedinice nadležne službe koga on predloži za postavljenje.

Članovi gradskog štaba su:

1) članovi izvršnog organa grada u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: zdravlja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, zaštite životne sredine;

2) predstavnici gradskih organa uprave u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: saobraćaja, građevine, energetike, informisanja, trgovine i usluga.

3) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, rukovodioci organizacionih jedinica odbrane, policije, humanitarnih organizacija, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova u čijem delokrugu su poslovi od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Član 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad gradskog štaba vrši nadležna organizaciona jedinica gradskog organa uprave u saradnji sa predstavnikom područne organizacione jedinice nadležne službe.

Član 10.

Opštinski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: opštinski štab) čine komandant štaba, zamenik komandanta štaba, načelnik i članovi štaba.

Komandant opštinskog štaba je predsednik opštine, po položaju.

Zamenik komandanta opštinskog štaba je zamenik predsednika opštine ili član opštinskog veća, po položaju.

Načelnik opštinskog štaba je rukovodilac nadležne službe, ili jedan od rukovodioca, odnosno predstavnik područne organizacione jedinice nadležne službe koga on predloži za postavljenje.

Članovi opštinskog štaba su:

1) članovi izvršnog organa opštine u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: zdravlja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, zaštite životne sredine;

2) predstavnici opštinskih organa uprave u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: saobraćaja, građevine, energetike, javnog informisanja, trgovine i usluga.

3) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, rukovodioci organizacionih jedinica odbrane, policije, humanitarnih organizacija, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova u čijem delokrugu su poslovi od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Član 11.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad opštinskog štaba vrši nadležna organizaciona jedinica opštinskog organa uprave u saradnji sa predstavnikom područne organizacione jedinice nadležne službe.

Član 12.

Sastav štaba za vanredne situacije može da čini i pomoćno osoblje (vozači, kuriri i dr.).

Član 13.

Štab za vanredne situacije, pored ostalih, sprovodi aktivnosti na razmatranju stanja spremnosti za organizovani odgovor na rizike i pretnje i upoznaje se sa dostignutim stepenom razvoja i izgradnje sistema zaštite i spasavanja.

Za ostvarivanje funkcija iz stava 1. ovog člana organizuje se i sprovodi obučavanje, osposobljavanje i stručno usavršavanje.

Obuku, osposobljavanje i stručno usavršavanje članova štaba organizuju i sprovode nacionalni i regionalni trening centri, na predlog i u saradnji sa nadležnom službom.

Član 14.

Štab za vanredne situacije donosi poslovnik o svom radu i godišnji plan rada.

Poslovnik o radu sadrži: način pripremanja sednica štaba, utvrđivanje dnevnog reda, zakazivanje i vođenje sednica, način rasprave i odlučivanja o donošenju naredbi, zaključaka i preporuka.

Štab za vanredne situacije, na predlog nadležne službe, odnosno nadležnog organa, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, donosi godišnji plan rada.

Član 15.

Pozivanje štaba za vanredne situacije, radi ostvarivanja njegove operativne funkcije, nalaže komandant, a y njegovom odsustvu zamenik komandanta ili načelnik štaba, a na predlog nadležne službe ili organizacione jedinice nadležne službe, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Pozivanje članova štaba sprovodi nadležna služba ili organizaciona jedinica nadležne službe, odnosno nadležni organ.

Član 16.

Naredbe nadležnog štaba, koje se odnose na obaveze i zadatke organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, posebnih organizacija, privrednih društava i drugih pravnih lica, ustanova i humanitarnih organizacija dužni su da sprovode njihovi rukovodioci i da o tome dostavljaju izveštaje nadležnom štabu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) stanje na ugroženom području;

2) efekte i posledice koje je izazvala elementarna nepogoda ili druga nesreća;

3) stanje ljudskih i materijalnih kapaciteta angažovanih na zadacima zaštite i spasavanja;

4) realizaciju postavljenih zadataka;

5) potrebe za dodatnim snagama i sredstvima;

6) druge podatke bitne sa aspekta sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja.

Član 17.

U izvršavanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, štab za vanredne situacije donosi, naredbe, zaključke i preporuke.

Naredbom se odlučuje o upotrebi snaga i sredstava zaštite i spasavanja, sredstava pomoći i drugih sredstava koja se koriste u vanrednim situacijama i nalaže izvršavanje zadataka, odnosno mera zaštite i spasavanja.

Zaključkom se: utvrđuje određeni stav o pitanjima iz oblasti zaštite i spasavanja; formira stručno-operativni tim i utvrđuju njegovi zadaci; procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije; utvrđuje mišljenje na određena akta koje štab razmatra; odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje naredbom.

Preporukom se predlažu mere za poboljšanje stanja i organizacije zaštite i spasavanja, odnosno preporučuje preduzimanje mera, radnji i postupaka kojima se umanjuje rizik od opasnosti.

Član 18.

Za izvršavanje specifičnih zadataka zaštite i spasavanja, štab za vanredne situacije može obrazovati stručno-operativne timove.

Stručno-operativni timovi, po pravilu, obrazuju se za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i to: evakuacije; zbrinjavanja; sklanjanja; radiološko-hemijsko-biološke zaštite; zaštite i spasavanja od požara i eksplozija; zaštite i spasavanja od poplava i nesreća na vodi i pod vodom; zaštite i spasavanja od tehničko-tehnoloških nesreća, odnosno udesa, kao i za izvršavanje drugih zadataka zaštite i spasavanja koje odredi nadležni štab za vanredne situacije.

U sastav stručno-operativnih timova ulaze rukovodioci i eksperti iz nadležne službe, organa državne uprave, pokrajinskih i organa jedinica lokalne samouprave, posebnih organizacija, naučnih ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica u čijem delokrugu su poslovi od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Radom stručno-operativnog tima rukovodi rukovodilac tima kojeg imenuje štab.

Stručno-operativni tim odgovara načelniku štaba.

Član 19.

Podršku u prikupljanju, obradi i distribuciji podataka za rad stručno-operativnog tima štaba za vanredne situacije, obezbeđuje Nacionalni centar 112, operativni centri 112 i situacioni centri jedinice lokalne samouprave, grada i autonomne pokrajine.

Do formiranja Nacionalnog i operativnih centara 112, poslove iz stava 1. ovog člana obavljaju Republički i okružni centri za obaveštavanje i uzbunjivanje.

Član 20.

Republički štab obrazovaće se u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, gradski i opštinski štab obrazovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a okružni štab obrazovaće se u roku od 30 dana od dana obrazovanja Republičkog štaba.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9437/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar