Mesec: septembar 2005.

Predlog zakona o policiji

PREDLOG ZAKONA O P O L I C I J I I. OSNOVNE ODREDBE Delokrug policije Član 1. Policiju čini zaokružena oblast rada Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za koju se obrazuje Direkcija policije. Policija obavlja zakonom utvrđene policijske i druge poslove, pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i odgovorna je za …

Predlog zakona o policijiDalje »

93. sednica Vlade Republike Srbije, 27. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E o razrešenju državnog sekretara I Razrešava se Bajram Omeragić dužnosti državnog sekretara, na lični zahtev. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 08 Broj: 119-5999/2005 U Beogradu, 27. septembra 2005. …

93. sednica Vlade Republike Srbije, 27. septembar 2005. godineDalje »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E o razrešenju državnog sekretara I Razrešava se Bajram Omeragić dužnosti državnog sekretara, na lični zahtev. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 08 Broj: 119-5999/2005 U Beogradu, 27. septembra 2005. …

Kadrovska rešenjaDalje »

92. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2005. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar («Službeni glasnik RS», broj 126/04), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR I U Komisiju za Hilandar imenuju se: 1. za predsednika: – Dragan Kojadinović, ministar kulture; 2. za zamenika predsednika: – Miladin Lukić, …

92. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2005. godineDalje »

Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar («Službeni glasnik RS», broj 126/04), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR I U Komisiju za Hilandar imenuju se: 1. za predsednika: – Dragan Kojadinović, ministar kulture; 2. za zamenika predsednika: – Miladin Lukić, …

Kadrovska rešenjaDalje »

Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava Republike Srbije, Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE Član 1. U Uredbi o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama …

Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama VladeDalje »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica

Na osnovu čl. 50. i 51. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 i 49/05), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA I IZABRANIH, ODNOSNO POSTAVLjENIH LICA Član 1. U Uredbi o naknadama i drugim …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih licaDalje »

Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi U R E D B U O OSNIVANjU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Boru (u daljem tekstu: Stalna …

Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u BoruDalje »

Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi U R E D B U O OSNIVANjU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu (u daljem tekstu: Stalna kancelarija) …

Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u KragujevcuDalje »

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2005. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 127/04 i 66/05), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ IZVOZA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2005. GODINU Član 1. U Uredbi o korišćenju sredstava za …

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2005. godinuDalje »