mart 2004.

7. sednica Vlade Republike Srbije, 25. mart 2004. godine

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03 i 118/03), a u vezi sa čl. 3. i 3a …

7. sednica Vlade Republike Srbije, 25. mart 2004. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini

PREDLOG ZAKONA O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2004. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se obim sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih poslova opština, gradova i grada Beograda, koja se koriste za ujednačavanje obima javnih rashoda između pojedinih opština …

Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Član 1. U Zakonu o lokalnoj samoupravi – „Službeni glasnik RS“, br. 9/2002 i 33/2002 (u daljem tekstu: Zakon) u članu 12. stav 3. posle reči: „zakonom“ stavlja se tačka, a reči do kraja ovog stava brišu se. Član 2. U članu 40. stav 5. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA Član 1. U članu 9. tačka 1. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS“, br. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 i 22/01) posle reči: „porezi,“ dodaju se reči koje glase: „carine i druge uvozne dažbine,“. Član 2. U članu 10. tačka 9. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima Pročitaj više »

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond građana

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O POREZU NA FOND ZARADA Član 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na fond zarada („Službeni glasnik RS“, broj 27/01). Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2004. godine. O B R A Z L O Ž E Nj E …

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond građana Pročitaj više »

4. sednica Vlade Republike Srbije, 11. mart 2004. godine

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA VERA I Postavlja se NEVENA VITOŠEVIĆ za zamenika ministra vera. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike …

4. sednica Vlade Republike Srbije, 11. mart 2004. godine Pročitaj više »

3. sednica Vlade Republike Srbije, 6. mart 2004. godine

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA PRIVREDE I Postavlja se mr ZORA SIMOVIĆ za zamenika ministra privrede. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku …

3. sednica Vlade Republike Srbije, 6. mart 2004. godine Pročitaj više »

2. sednica Vlade Republike Srbije, 4. mart 2004. godine

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA I Razrešava se NENAD MILIĆ dužnosti zamenika ministra unutrašnjih poslova sa 3. martom 2004. godine, do kada je …

2. sednica Vlade Republike Srbije, 4. mart 2004. godine Pročitaj više »

1. sednica Vlade Republike Srbije, 3. mart 2004. godine

Na osnovu člana 14. stav 2. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2001, 16/2001, 32/2001, 64/2001, 29/2002, 54/2002, 91/2003, 95/2003, 117/2003, 130/2003 i 132/2003), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU GENERALNOG SEKRETARA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I Razrešava se MAJA VASIĆ …

1. sednica Vlade Republike Srbije, 3. mart 2004. godine Pročitaj više »