april 2007.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA CRVENOG KRSTA” …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o premiji za mleko za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07), Vlada donosi U R E D B U O PREMIJI …

Uredba o premiji za mleko za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave

Na osnovu člana 100. stav 2. a u vezi s članom 186. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O STRUČNOM ISPITU …

Uredba o dopuni Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima

Na osnovu člana 61. stav 3. i člana 75. stav 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O SPROVOĐENjU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA U …

Uredba o dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Na osnovu člana 58. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi …

Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta Pročitaj više »

194. sednica Vlade Republike Srbije, 19. april 2007. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbeđenje tehnološkog jedinstva sistema jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SRJ”, br. 26/01 i 49/01) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj …

194. sednica Vlade Republike Srbije, 19. april 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbeđenje tehnološkog jedinstva sistema jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SRJ”, br. 26/01 i 49/01) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

193. sednica Vlade Republike Srbije, 12. april 2007. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni …

193. sednica Vlade Republike Srbije, 12. april 2007. godine Pročitaj više »