jun 2007.

13. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2007. godine

Na osnovu člana 169. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi REŠENjE O RAZREŠENjU IZ VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA I Razrešava se Ljiljana Milutinović dužnosti člana Visokog službeničkog saveta, zbog razrešenja sa …

13. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 169. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi REŠENjE O RAZREŠENjU IZ VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA I Razrešava se Ljiljana Milutinović dužnosti člana Visokog službeničkog saveta, zbog razrešenja sa …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, člana 16. stav 1. Zakona o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93–dr. zakon, 67/93–dr. zakon, 48/94–dr. zakon i 101/05–dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA Član …

Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi o koeficijentima …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O USPOSTAVLjANjU SPECIJALNIH PARALELNIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske (u daljem tekstu: Sporazum), potpisan 26. septembra 2006. godine u Banja Luci, u originalu na službenim jezicima Republike Srbije i Republike …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU EVROPSKE POVELjE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Član 1. Potvrđuje se Evropska povelja o lokalnoj samoupravi koja je sačinjena u Strazburu, 15. oktobra 1985. godine, na engleskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Povelje u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik, glasi: The member States of the Council of Europe, …

Predlog zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Pročitaj više »

11. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2007. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO VERERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE „VELIKA PLANA” …

11. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO VERERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE „VELIKA PLANA” …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – Faza III

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O ZAJMU I FINANSIRANjU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE „REHABILITACIJA LOKALNOG SISTEMA GREJANjA U SRBIJI – FAZA III” Član 1. Potvrđuje se Sporazum o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – Faza III Pročitaj više »

Amandman Vlade na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

[pic] Republika Srbija VLADA 05 Broj: 011-3276/2007-2 15. jun 2007. godine B e o g r a d NARODNOJ SKUPŠTINI – Predsedniku Narodne skupštine – BEOGRAD Vlada je zaključila da, na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 56/05 – Prečišćeni tekst), Narodnoj skupštini Republike Srbije podnese na Predlog zakona …

Amandman Vlade na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Pročitaj više »