jul 2008.

9. sednica Vlade Republike Srbije, 31. jul 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA I Postavlja se dr Željko Milošević …

9. sednica Vlade Republike Srbije, 31. jul 2008. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima iz člana 65. Zakona o budžetskom sistemu

IZVEŠTAJ EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ ČLANA 65. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU Nacrt zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji. Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 54/07) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima iz člana 65. Zakona o budžetskom sistemu Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o izdatim garancijama u 2007. godini

IZVEŠTAJ O IZDATIM GARANCIJAMA U 2007. GODINI 1. Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije – vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07): – Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15. novembra 2007. godine; – Ugovor …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o izdatim garancijama u 2007. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve u 2007. godini

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE BUDžETSKE REZERVE U 2007. GODINI I. U 2007. godini Vlada je donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, i to: Red.br. Broj rešenja Datum rešenja Korisnik Iznos 1. 05 Broj:401-3879/07 28. jun 2007. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 220.000.000 2. 05 Broj:401-4199/07 12. jul 2007. Predsednik Republike …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve u 2007. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o otplatama duga i novim inostranim kreditima u 2007. godini

IZVEŠTAJ O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA U 2007. GODINI Otplate duga po osnovu direktnih obaveza Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od: Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su: 1) IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o otplatama duga i novim inostranim kreditima u 2007. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o domaćim kreditima i otplatama duga u 2007. godini

IZVEŠTAJ O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA U 2007. GODINI UNUTRAŠNjI DUG DRŽAVNI ZAPISI – Kratkoročne hartije od vrednosti Republika Srbija je u 2007. godini nastavila sa emitovanjem državnih zapisa sa rokom dospeća od tri meseca. Prva emisija tromesečnih državnih zapisa u 2006. godini bila je 23. januara 2007. godine. Stanje duga 1. januara 2007. …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o domaćim kreditima i otplatama duga u 2007. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o primljenim donacijama u toku 2007. godine

IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA U TOKU 2007. GODINE Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa republike su: Od organizacija DFID i SIDA, u iznosu od 8.766.882,64 dinara – korisnik Ministarstvo finansija; Od Vlade Italije, u iznosu od 3.829.890,88 dinara – korisnik Ministarstvo zaštite životne sredine; Od Vlade Švedske, u iznosu od 17.010.953,60 dinara – …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o primljenim donacijama u toku 2007. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazloženje izvršenja budžeta po organima

Razdeo 1 – NARODNA SKUPŠTINA Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi – Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je od 432,46 mil. dinara. – Za naknade u naturi utrošeno je 2,23 mil. dinara. – Za naknade za zaposlene utrošeno 0,99 mil. dinara. – …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazloženje izvršenja budžeta po organima Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za 2007. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU Budžet Republike Srbije za 2007. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budžetskom sistemu, a zasnovan je na održavanju visokog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti, kao osnovnim ciljevima ekonomske politike. Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2007. godinu, …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za 2007. godinu Pročitaj više »