decembar 2008.

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US), u članu 231. stav 1. broj: ,,2007” zamenjuje se brojem: ,,2009”. Član 2. Posle člana 261. dodaje se član 261a, koji …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno siguranje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Član 1. U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05 i 62/06), u članu 6. posle tačke 23) dodaje se tačka 23a), koja glasi: „23a) Lice za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno siguranje Pročitaj više »

Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda

PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM IZUZIMANjU OD OPOREZIVANjA POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ODREĐENIH VRSTA PRIHODA Član 1. Ovim zakonom uređuje se privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, kapitalnih dobitaka po osnovu prihoda od prenosa uz naknadu hartija od vrednosti i udela …

Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07 i 54/08), posle člana 1. dodaje se član 1a, koji glasi: „Član 1a Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA Član 1. U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon i 61/07), u članu 1a tačka 6) posle reči: „akcize” zapeta i reč: „odnosno” zamenjuju se rečju: „i”. Član 2. U članu 8. stav 2. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04 i 61/07), u članu 2. stav 1. tačka 2) briše se. U tački 3) reči: „pravo upotrebe i” brišu se. Tačka 4) briše se. U stavu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Pročitaj više »

Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI Član 1. U Zakonu o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05 i 61/07), u članu 2. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi: „Na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju se stope carine predviđene …

Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU Član 1. U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07), u članu 555. reči: ,,31. decembra 2008. godine ” zamenjuju se rečima: ,,31. decembra 2010. godine”. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. PREDLOG ZAKONA O …

Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku Pročitaj više »

44. sednica Vlade Republike Srbije, 25. decembar 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU I Postavlja se Jovica Zarkula …

44. sednica Vlade Republike Srbije, 25. decembar 2008. godine Pročitaj više »