maj 2009.

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA …

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Unicredit Bank“ Srbija AD Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, po zaduženju kod Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 75 miliona evra, po srednjem kursu …

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Unicredit Bank“ Srbija AD Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ Pročitaj više »

97. sednica Vlade Republike Srbije, 28. maj 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

97. sednica Vlade Republike Srbije, 28. maj 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O VISINI GODIŠNjE NAKNADE ZA MOTORNA VOZILA, TRAKTORE I PRIKLjUČNA VOZILA Član 1. Za motorna vozila, …

Uredba o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH …

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934 – 2009

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KRALj ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ 1934-2009.” Član 1. Na …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934 – 2009 Pročitaj više »

Predlog zakona o udrženjima

PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja. Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja. Pojam udruženja Član Udruženje, u …

Predlog zakona o udrženjima Pročitaj više »

94. sednica Vlade Republike Srbije, 21. maj 2009. godine

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i …

94. sednica Vlade Republike Srbije, 21. maj 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »