jul 2009.

131. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2009. godine

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 …

131. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

128. sednica Vlade Republike Srbije, 23. jul 2009. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

128. sednica Vlade Republike Srbije, 23. jul 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 168. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O NAČINU OBELEŽAVANjA GOVEDA I VOĐENjA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA Član 1. Prestaje da važi Uredba o načinu obeležavanja goveda …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. …

Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 14. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Vlada donosi U R E D B U o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila Član 1. U Uredbi o uvozu motornih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 27/09), u …

Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila Pročitaj više »

Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

Na osnovu člana 72. stav 9. tač. 1), 2), 3), 4), 6) i 7) Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANjE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE …

Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje Pročitaj više »

Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

Na osnovu člana 71. stav 11. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O ODREĐIVANjU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE Član 1. Ovom uredbom određuju se pojedine …

Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine Pročitaj više »

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI 1. REZIME Ovaj dokument predstavlja plan za uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog i efikasnog sistema Interne finansijske kontrole u javnom sektoru, sa ciljem dobrog upravljanja …

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji Pročitaj više »