mart 2010.

Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU FINANSIJSKOG UGOVORA (ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Finansijski ugovor (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 4. marta 2010. godine u Beogradu. Član 2. Tekst Finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom …

Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

237. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2010. godine

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E …

237. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu

Na osnovu člana 108. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09-ispravka), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANjE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA ZA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU Član 1. U Uredbi o kriterijumima i postupku za utvrđivanje …

Uredba izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošačkih dobara u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošačkih dobara u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE DINARSKIH GOTOVINSKIH KREDITA ZA PODSTICANjE DOMAĆE POTRAŽNjE U 2010. GODINI Član 1. Ovom …

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade

Na osnovu člana 112. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se najviši i najniži iznos turističke naknade za svaku …

Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Uredba o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu Pročitaj više »

Uredba o postupanjz sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavnje dozvola za uvoz i izvoz ovih supstanci

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i člana 23. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Vlada donosi UREDBU O POSTUPANjU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANjE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI I. OSNOVNE …

Uredba o postupanjz sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavnje dozvola za uvoz i izvoz ovih supstanci Pročitaj više »