septembar 2010.

329. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE I Daje se prethodna saglasnost za imenovanje …

329. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE I Daje se prethodna saglasnost za imenovanje …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o proizvodnji i prometu mleka

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr. zakon, 80/02-dr zakon i 101/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),   Vlada donosi UREDBU …

Uredba o proizvodnji i prometu mleka Pročitaj više »

Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije

Na osnovu člana 12. stav 9. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije Pročitaj više »

Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), člana 42. stav. 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa čl. 5. i 11. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07), članom 2. …

Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJUMA I NAČINA AKREDITACIJE ZA OBAVLjANjE POSLOVA REGIONALNOG RAZVOJA I ODUZIMANjA AKREDITACIJE PRE ISTEKA ROKA …

Uredba o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU Član 1. U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), u članu 61. stav 6, posle reči: „terorizma” dodaju se zapeta i reči: „otmice vazduhoplova, sabotaže, protivpravnog prisvajanja vazduhoplova i građanskih nemira”. U stavu 7. posle reči: „do 500 …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Pročitaj više »

327. sednica Vlade Republike Srbije, 27. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU I Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 1. Siniša Nikolić; 2. Vojkan Nedić; 3. Zoran Perović; …

327. sednica Vlade Republike Srbije, 27. septembar 2010. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obilaznica oko Beograda/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI (OBILAZNICA OKO BEOGRADA/B) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji (Obilaznica oko Beograda/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključen 27. septembra 2010. godine u Beogradu. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obilaznica oko Beograda/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU I Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 1. Siniša Nikolić; 2. Vojkan Nedić; 3. Zoran Perović; …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »