novembar 2010.

361. sednica Vlade Republike Srbije, 26. novembar 2010. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, …

361. sednica Vlade Republike Srbije, 26. novembar 2010. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA Član U Zakonu o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), posle člana 27. dodaju se čl. 27a – 27v koji glase: „Član 27a Predsednik skupštine komore dužan je da u roku od 90 dana pre isteka mandata skupštine raspiše izbore za članove nove skupštine …

Predlog zakona o dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Član U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09-dr.zakon i 88/10) u članu 179. stav 2. menja se i glasi: „Ministar propisuje program, sadržinu, način, postupak i troškove polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o republičkim nagradama za poseban doprinos razvoju kulture

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), Vlada donosi U R E D B U o  republičkim nagradama za poseban doprinos razvoju kulture Član 1. Ovom uredbom uređuju se republičke nagrade za poseban doprinos razvoju kulture (u daljem tekstu: nagrade) i kriterijumi za njihovu dodelu. Član 2. Nagrade …

Uredba o republičkim nagradama za poseban doprinos razvoju kulture Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara“

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09 – ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „TARA” Član 1. Utvrđuje se …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara“ Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Na osnovu člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o odlaganju otpada na deponije

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE I. UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi …

Uredba o odlaganju otpada na deponije Pročitaj više »

Uredba o statutima ordena i medalja

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU o statutima ordena i medalja I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovom uredbom bliže se propisuju statuti ordena i …

Uredba o statutima ordena i medalja Pročitaj više »