oktobar 2011.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT Član 1. Potvrđuje se Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, sačinjen 10.aprila 2011. godine, u Kuvajtu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta

PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU ZA DODELU POJEDINAčNIH ZAJMOVA IZMEđU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE I NARODNE BANKE SRBIJE KAO AGENTA Član 1. Potvrđuje se Okvirni ugovor o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta, zaključen 14. juna …

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU Član 1. U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), u članu 111. stav 1. briše se. Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 1. do 4. Član 2. Garantni fond iz člana 73. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni …

Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU Član 1. U Zakonu o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), u članu 5. stav 1. menja se i glasi: „Republika se može zadužiti radi finansiranja budžetskog deficita, deficita tekuće likvidnosti, refinansiranja neizmirenog duga, za investicije u kapitalna ulaganja i nabavku finansijske …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11), u članu 2. stav 4. reč: „građevinskom” briše se. Član 2. U članu 4. stav 1. posle reči: „Republike Srbije” dodaju …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike …

Uredba o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu Pročitaj više »