novembar 2011.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U BORBI PROTIV TEŠKIH KRIVIČNIH DELA, NAROČITO TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala, sačinjen u Ankari, …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BUGARSKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 19. septembra 2011. godine, u originalu na srpskom i bugarskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti Pročitaj više »

534. sednica Vlade Republike Srbije, 3. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E …

534. sednica Vlade Republike Srbije, 3. novembar 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Član 1. U Uredbi o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske …

Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema
upravljanja sredstvima Evropske unije
Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 263. st. 2. i 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i
isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija
Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE O OSNIVANjU I AKTIVNOSTIMA REGIONALNE KANCELARIJE EVROPSKE INVESTICIONE BANKE U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji Pročitaj više »