novembar 2011.

554. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik RS”, broj 90/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona …

554. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2011. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik RS”, broj 90/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi Ovom uredbom osniva se Kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad. Kancelarija je služba …

Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANjE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11 ) Vlada donosi U …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O USTANOVLjAVANjU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Član 1. Ovom uredbom ustanovljavaju se lovna područja na teritoriji …

Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije Pročitaj više »

Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima

Na osnovu člana 33. stav 1, a u vezi sa čl. 84. i 85. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O POSEBNIM MERAMA NADZORA NAD POSTUPANjEM SA TAJNIM PODACIMA …

Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA SMANjENjE PREOPTEREĆENOSTI SMEŠTAJNIH KAPACITETA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE 1. UVOD Vlada je 22. jula 2010. godine donela Strategiju za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O USVAJANjU JEDNOOBRAZNIH TEHNIČKIH PROPISA ZA VOZILA SA TOČKOVIMA, OPREMU I DELOVE KOJI MOGU BITI UGRAĐENI I/ILI KORIŠĆENI NA VOZILIMA SA TOČKOVIMA I USLOVIMA ZA UZAJAMNO PRIZNAVANjE DODELjENIH HOMOLOGACIJA NA OSNOVU OVIH PROPISA Član 1. Potvrđuje se Sporazum o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije

Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije koji je potpisan u Beogradu, 11. marta 2010. godine, u originalu na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije Pročitaj više »