april 2012.

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 , 109/05 – ispravka i 57/11 – ispravka) i člana 78. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 , 109/05 – ispravka i 57/11 – ispravka) i člana 78. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09,107/09 i 101/10) Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 25. aprila 2012. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09,107/09 i 101/10) Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 25. aprila 2012. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 3) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/2010, 43/10 i 16/12), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 46. sednici održanoj dana 23. aprila 2012. godine, donosi …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene hidroelektrana „Brodarevo 1” i „Brodarevo 2” na reci Lim

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA „BRODAREVO …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene hidroelektrana „Brodarevo 1” i „Brodarevo 2” na reci Lim Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 3) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/2010, 43/10 i 16/12), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 46. sednici održanoj dana 23. aprila 2012. godine, donosi …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze, hmelja i lincure za 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze, hmelja i lincure za 2012. godinu Pročitaj više »