septembar 2012.

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” Član 1. Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

20. sednica Vlade Republike Srbije, 26. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E …

20. sednica Vlade Republike Srbije, 26. septembar 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prodaji mineralnog đubriva

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 12. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92) i na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12 ), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o izmeni Uredbe o prodaji mineralnog đubriva Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA Član 1. U Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), u članu 11. stav 1. tačka 5) briše se. Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi: „Prilikom izdavanja dozvole za lek, odnosno izmene i dopune dozvole za …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (AD ŽELEZNICE SRBIJE: REHABILITACIJA PRUGA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. januara 2012. godine u Beogradu. Član 2. Tekst Ugovora …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Pročitaj više »

18. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

18. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja uredbe o troškovima obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o veterinarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10), Vlada donosi UREDBU O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TROŠKOVIMA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU Član 1. Uredba o troškovima obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju …

Uredba o prestanku važenja uredbe o troškovima obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2012. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94 – dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10-dr. zakon) i člana 42. stav …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2012. godini Pročitaj više »