april 2013.

66. sednica Vlade Republike Srbije, 30. april 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

66. sednica Vlade Republike Srbije, 30. april 2013. godine Pročitaj više »

Strategija policije u zajednici

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi STRATEGIJU POLICIJE U ZAJEDNICI 1. UVOD Policija u Republici Srbiji je odgovorna da policijske poslove obavlja u skladu sa zakonom, sa ciljem i na način da se …

Strategija policije u zajednici Pročitaj više »

Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i načinu pristupa i korišćenja podataka iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU DODELJIVANJA KORISNIČKIH DOZVOLA, …

Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i načinu pristupa i korišćenja podataka iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2013. godinu

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica. Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže: 1) hidroloških reonskih stanica; 2) hidroloških stanica površinskih voda; 3) hidroloških stanica podzemnih voda; 4) stanica za kvalitet površinskih voda; 5) stanica za kvalitet podzemnih voda. Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2013. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

PROGRAM PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI 1. PREDMET Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/12) član 7, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomske klasifikacije 481 – …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

MENIČNO OVLAŠĆENjE MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice Izdato u Beogradu, ____________2013. godine od strane meničnog dužnika ____________________________________________matični broj _______________ PIB ___________________ radi obezbeđenja potraživanja Ministarstva finansija i privrede, po osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Finansijski identifikacioni list Podaci o korisniku             Naziv   Adresa   Grad   PTT broj   Telefon   Faks   e-mail   PIB   Broj računa         Ime ovlašćenog lica Potpis m.p. Datum Podaci o poslovnoj banci             Naziv   Adresa   …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Zahtev za isplatu prvog dela sredstava Mesto:___________________ Datum:___________________ Broj ugovora: _____________ Naziv udruženja: Adresa: __________________________________________ Naziv projekta za koji se traži isplata odobrenih sredstava: Traženi iznos je ___________________ dinara*. Uz zahtev vam dostavljamo sledeću propratnu dokumentaciju: Potpisan ugovor; Popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list (prilog br. 8 ); Menicu, menično ovlašćenje za …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima) Pročitaj više »