oktobar 2013.

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente i instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog …

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente i instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine Pročitaj više »

Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

Na osnovu člana 37. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), Vlada donosi UREDBU O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom propisuje se: za koje je vrste proizvoda …

Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU Član 1. U Zakonu o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 2. tačka 8) menja se i glasi: „8) Diskretna organska supstanca predstavlja svaku …

Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O VETERINARSKOJ SARADNJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sačinjen u Beogradu, 27. aprila 2012. godine, u originalu na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji Pročitaj više »

102. sednica Vlade Republike Srbije, 18. oktobar 2013. godine

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU I IMENOVANJU …

102. sednica Vlade Republike Srbije, 18. oktobar 2013. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA Član 1. U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon i 101/11), član 6. menja se i glasi: „Član 6. Radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda zabranjeno je korišćenje javnog položaja i nedolično …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA Član 1. U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10 i 8/12 – US, 121/12 i 124/12 – US), u članu 6. st. 2. do 4. menjaju se i glase: „Ako je Republika Srbija na osnovu pravnosnažne sudske odluke, odnosno …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU Član 1. U Zakonu o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US i 121/12), u članu 5. dodaje se stav 3. koji glasi: „Javni tužilac i zamenik javnog tužioca dužni su da odbiju svaku radnju …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu Pročitaj više »

101. sednica Vlade Republike Srbije, 16. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

101. sednica Vlade Republike Srbije, 16. oktobar 2013. godine Pročitaj više »