mart 2015.

108. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2015. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

108. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2015. godine Pročitaj više »

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA …

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2015. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D …

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude Pročitaj više »

Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

Na osnovu člana 123. tačka 3) Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), a u vezi sa članom 142. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14), čl. 61−64. …

Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija Pročitaj više »

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE Preduslov za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja …

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Član 1. U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), član 12. menja se i glasi: „Član 12. Upravni odbor upravlja radom Nacionalne službe. Upravni odbor Nacionalne službe ima sedam članova. Predsednika i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 15 KOJIM SE MENJA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA Član 1. Potvrđuje se Protokol broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sačinjen 24. juna 2013. godine u Strazburu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Protokola u …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI Član 1. U Zakonu o hipoteci („Službeni glasnik RS”, broj 115/05), u članu 1. posle reči: „obezbeđenja” dodaju se reči: „i naplate”, a zapeta ispred reči i reči: „i osniva centralna evidencija hipoteka” brišu se. Član 2. U članu 7. posle stava 2. dodaje se novi …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci Pročitaj više »

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE Preduslov za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja …

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »