jun 2016.

229. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R …

229. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2016. godine Pročitaj više »

Zaključak o izmenama Zaključka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. U Zaključku Vlade 05 broj 110-7203/13 od 25. …

Zaključak o izmenama Zaključka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija

Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini

PROGRAMSTANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2016. GODINI I. PREDMET Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 424 …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Obrazac 2 PRIJAVA ZA PROGRAM PODSTICANjA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI 3.3. MerA jačanja regionalne konkurentnosti BROJ PRIJAVE(popunjava Ministarstvo privrede) OBRAZAC PRIJAVE Naziv akreditovane regionalne razvojne agencije _________________________________________________________________ Prijavljujemo se zasufinansiranje učešća na realizaciji projekta koji je odobren iz: A) domaćih izvora finansiranja B) međunarodnih izvora finansiranja Ukupni troškovi projekta (A) Iznos traženih sredstava …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Obrazac 1. PRIJAVA ZA PROGRAM PODSTICANjA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI – 3.1. MERA SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE BROJ PRIJAVE(popunjava Ministarstvo privrede) OPŠTI PODACI 1.1 VRSTA PROJEKTA Lokalni Regionalni 1.2 PODNOSILAC PRIJAVE Grad Opština Naziv Stepen razvijenosti* Odgovorno lice(Gradonačelnik/Predsednik) Adresa Kontakt telefon (fiksni i mobilni) Internet stranica Adresa elektronske pošte …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Prilog 2. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA MerA jačanja regionalne konkurentnosti Odeljak Projekti ARRAMaksimalno bodova 1. Finansijski i operativni kapacitet 35 Da li je projekat rađen u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave/drugim partnerima?Napomena: Sa jedinicom lokalne samouprave– 5 poenaSa drugim partnerima – 3 poenaNema partnera – 0 poena 5 Da li …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Prilog 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA MERA SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Odeljak Maksimalno bodova 1. Vrsta projekta 10 1.1. Regionalni projekat – 10 poena 1.2. Lokalni projekat – 5 poena 2. Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave 20 Devastirana – 20 poenaIV grupa – 15 poenaIII grupa – 10 poenaII grupa …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini Pročitaj više »