novembar 2016.

19. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

19. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2016. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU Član 1. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2017. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj …

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Pročitaj više »

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 101. stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16), Vlada donosi UREDBU O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I. UVODNE ODREDBE Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuje se sprovođenje internog i …

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem

Na osnovu člana 3. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmeni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, …

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Pročitaj više »

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š …

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”)

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II. RAZLOZI ZA …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”)

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O UČEŠĆU U SREDNJOEVROPSKOM PROGRAMU UNIVERZITETSKE RAZMENE („CEEPUS III”) Član 1. Potvrđuje se Sporazum o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”), potpisan 25. marta 2010. godine u Budvi, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”), u originalu …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) Pročitaj više »