jul 2017.

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018. – 2026. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), Vlada donosi STRATEGIJU JAVNOG ZDRAVLjA U REPUBLICI SRBIJI 2018. – 2026. godine Uvod „Zdravi ljudi, zdravlje u svim politikama“ Javno zdravlje je …

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018. – 2026. godine Pročitaj više »

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018. – 2026. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), Vlada donosi STRATEGIJU JAVNOG ZDRAVLjA U REPUBLICI SRBIJI 2018. – 2026. godine Uvod „Zdravi ljudi, zdravlje u svim politikama“ Javno zdravlje je …

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018. – 2026. godine Pročitaj više »

7. sednica Vlade Republike Srbije, 27. juli 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

7. sednica Vlade Republike Srbije, 27. juli 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 2. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05 i 48/10), Vlada donosi UREDBU O KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU Sadržina …

Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2017. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2017. godinu Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500” Član …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

. PRILOG KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU SADRŽAJ KATALOG ZAJEDNIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 30 Viši pravno kadrovski analitičar 30 Pravno kadrovski analitičar 31 Pravni zastupnik 32 Pravnik 33 Službenik za pravne, kadrovske i opšte poslove 34 Pravni saradnik 35 Administrativno – …

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru Pročitaj više »

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Na osnovu člana 10. stav 7. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 108/16), Vlada donosi U R E D B U O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se popis radnih mesta, njihovi opšti/tipični opisi i …

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru Pročitaj više »

Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Član Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NIGP). NIGP su metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka; mrežni servisi i tehnologije; sporazumi o deljenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizmi koordinacije i praćenja, procesi i postupci koji su ustanovljeni, kojima se upravlja i …

Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka Pročitaj više »