septembar 2017.

17. sednica Vlade Republike Srbije, 28. septembar 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

17. sednica Vlade Republike Srbije, 28. septembar 2017. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, …

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), Vlada donosi U R E D B U O IZEMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 12. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01 80/02-dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O NAČINU …

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Solunu, 13. jula 2017. godine, u originalu na srpskom i grčkom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju Pročitaj više »

Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (tabela usklađenosti)

1. Naziv propisa Evropske unije : Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing …

Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (tabela usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (tabela usklađenosti)

P R E D L O G Z A K O N A O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja …

Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (tabela usklađenosti) Pročitaj više »

16. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2017. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

16. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2017. godine Pročitaj više »