septembar 2007.

27. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2007. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj …

27. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Odluka o ustanovljenju i sastavu državnog pregovaračkog tima za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije

Na osnovu tačke 7. Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti pravednog rešavanja pitanja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu („Službeni glasnik RS”, broj 69/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br 55/04 i 71/05(ispravka), Vlada donosi ODLUKU o ustanovljenju i sastavu Državnog pregovaračkog tima za pregovore …

Odluka o ustanovljenju i sastavu državnog pregovaračkog tima za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije Pročitaj više »

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za eradikaciju zaraženih zasada voća za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH ZASADA VOĆA …

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za eradikaciju zaraženih zasada voća za 2007. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje“ u 2007. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 64/03 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje“ u 2007. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vršenju vojne obaveze

Na osnovu člana 320. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRŠENjU VOJNE OBAVEZE Član 1. U Uredbi o vršenju vojne obaveze („Službeni list …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vršenju vojne obaveze Pročitaj više »

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA IZABRANIH I POSTAVLjENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA Sadržina i obim primene uredbe …

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Na osnovu člana 37. stav 2, člana 38. stav 3. i člana 49. stav 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka), Vlada donosi UREDBU O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I. UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi pod …

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine («Službeni glasnik RS», br. 67/03, 135/04 i 61/05), u članu 2. tačka 1) menja se i glasi: „1) krivična dela iz čl. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti
državnih organa u postupku za ratne zločine
Pročitaj više »

26. sednica Vlade Republike Srbije, 13. septembar 2007. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj …

26. sednica Vlade Republike Srbije, 13. septembar 2007. godine Pročitaj više »