novembar 2007.

45. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U …

45. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA PREDUZEĆA Član 1. U Uredbi o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji
određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno
korišćenje sredstava preduzeća
Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje finansiraju iz budžeta

Na osnovu člana 58. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05(ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D …

Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada
univerziteta i fakulteta za delatnosti koje finansiraju iz budžeta
Pročitaj više »

Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte

Na osnovu člana 17. st. 1. i 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS ”, br. 73/03, 61/05 i 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr.zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS ”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi UREDBU O POSEBNIM USLOVIMA ZA TRANZIT ODREĐENIH DERIVATA NAFTE Član 1. …

Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2008. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05 i 61/07), Vlada donosi UREDBU o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2008. godinu Član 1. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2008. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. …

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2008. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA Član 1. U Zakonu o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), u članu 16. tačka 2) menja se i glasi: „ 2) naknade za održavanje državnog puta od akcize na derivate nafte i tečnog naftnog gasa u visini od: (1) u periodu od 1. januara 2008. …

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima Pročitaj više »

Predlog zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

PREDLOG ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se opšta bezbednost proizvoda koji su stavljeni na tržište, kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevom za bezbednost, obaveze proizvođača i distributera, uslovi i način informisanja i razmene informacija u vezi sa rizicima koje proizvod predstavlja po zdravlje i …

Predlog zakona o opštoj bezbednosti proizvoda Pročitaj više »

42. sednica Vlade Republike Srbije, 22. novembar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I …

42. sednica Vlade Republike Srbije, 22. novembar 2007. godine Pročitaj više »