april 2008.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i pregrambene proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za
dugoročno kreditiranje poljoprivredne i pregrambene proizvodnje za 2008.
godinu
Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA CRVENOG …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ Pročitaj više »

Uredba o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 31. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07) i člana 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS” broj 75/05), Vlada donosi U R E D B U O CENTRALNOM REGISTRU OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 1. Sadržina Uredbe Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

79. sednica Vlade Republike Srbije, 17. april 2008. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „BOSILEGRAD” SA …

79. sednica Vlade Republike Srbije, 17. april 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (,,Službeni glasnik RS˝, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i promet divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS ”, broj 135/04) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka i 101/07), Vlada donosi Stav 5. menja se i glasi: „Sakupljanje zaštićene vrste šumske kornjače može se vršiti …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i promet divlje flore i faune Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2008. godini Pročitaj više »